< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ʧ¡ÃÒ¹µì·Õà»Õ¡«ÐÂÔ觡ÇèÒà»Õ¡(¤¹äÁèÁÕÍÒÇظ¡¡ÃسÒÍÂèҨѺ) [14029/3]
à¾×è͹áʺæ·Ñé§ËÅÒÂ~ [193/2]
à¾×è͹ÇØè¹æ [169/0] 
ʧ¡ÃÒ¹µì·Õà»Õ¡«ÐÂÔ觡ÇèÒà»Õ¡(¤¹äÁèÁÕÍÒÇظ¡¡ÃسÒÍÂèҨѺ)

ʧ¡ÃÒ¹µì»Õ¹Õéà»Õ¡ÁÒ·Ñ駵ÑÇ...

ʧ¡ÃÒ¹µì»Õ¹Õéä»àÅè¹·ÕèâçàÃÕ¹...àÃÒ¡çàÍÒ»×¹©Õ´¹éÓ¢¹Ò´¡ÅÒ§æä»       

     áµè·ÇèÒ...¾ÍÍÒ¨ÒÃÂì»ÃСÒÈãËéàµÔÁ¹éÓ...àÃÒ¡çàµÔÁ¹éÓ»×¹©Õ´¹éÓ

     áÅéÇàÃÒ¡ç¹Ñè§ÃÍÍÒ¨ÒÃÂì»ÃСÒÈàÃÔèÁÈ֡ʧ¡ÃÒ¹µìÍÂèÒ§àµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ

     áµèáÅéǹéÓ㹡Ãк͡»×¹©Õ´¹éÓ¡çÍѹµ¸Ò¹ËÒÂä»áººäÁèàËÅ×ÍãËé©Õ´

     ¡çàŵéͧËźä»àµÔÁ¹éÓáµèäÁè·Ñ¹äÃÍÒ¨ÒÃÂì¡ç»ÃСÒÈàÃÔèÁàÅè¹...

           ¡ÇèÒ¨ÐàµÔÁ¹éÓä´éà»Õ¡令ÃÖ觵ÑÇáµèÂѧáʺäÁè¾Íà·èÒ¹Õé...

   àÁ×èÍàÃÒ¾ºÇèÒÊÒà˵طÕè·ÓãËé¹éÓÍѹµ¸Ò¹ËÒÂ仡ç¤×Í...»×¹©Õ´¹éÓ¹ÐÃÑèÇ...

àÃÒ¡çàŵéͧ·Ô駻칩մ¹éÓ(«Öè§à»ç¹ÀÒÃЫéÓÂѧà¨é§äÁèÁÕ»ÃÐ⪹ì)ŧ任ÃзѺ ¡Ñº¶Ñ§¢ÂÐ...- -"

                            Êèǹà¾×è͹¡çäÁèä´éªèÇÂÍÐäÃàÅÂ...

à¾ÃÒл׹©Õ´¹éÓ·Õè¤Ø³à¢ÒàµÃÕÂÁÁÒÍѹ¡ÃШÔëÇËÅÔÇ©Õ´3·Õ¹éӡ礧¨ÐËÁ´..- -"

àÃÒàÅÂà´Ô¹ä»¡Ñºà¾×è͹·Õè˹éÒâçàÃÕ¹仫×éÍ»×¹¨ÔëÇæÃÒ¤Ò10º.(¶Ö§¨ÔëÇ¡çàÍÒÁѹ¡çÂѧ´Õ¡ÇèÒäÁèÁÕÍÐäÃàÅÂ...)

        áµè¾Í仫×éÍÁÒáÅéÇ...»ÃÒ¡®ÇèÒ»×¹Áѹ¡çÃÑèÇ...Ho my god!!!

  ÍÂÒ¡¨Ð¡ÃÕ´à»ç¹ÀÒÉÒµèÒ§´ÒÇ(¡çä´éá¤èÍÂÒ¡à¼ÍÔ­ÇèÒ¾Ù´äÁèà»ç¹«Ð´éÇÂ)

ʧ¡ÃÒ¹µì»Õ¹ÕéàŨº´éÇ¡ÒÃà»Õ¡à»ç¹ÅÙ¡ÊعѢµ¡¹éÓ¡ÅѺºéÒ¹(àÃÕ¡ÊعѢà¾ÃÒÐËÁÒäÁèÊÙÀÒ¾...)

                                       555+

* ËÁÒÂà˵Øã¤ÃÊ͹¡ÒáÃÕé´à»ç¹ÀÒÉÒµèÒ§´ÒÇä´é¡ÃسҺ͡´èǹ 55+

 

¹ 14 .. 2551 04:19:04
 3 鹵
¢Í§ÍÂèÒ§§ÕéÁѹ໧´Ç§¹Ð
pat
15 .. 2551 05:48:14
ÃéÒ¹¢Ò»׹àÍÒ¡Óäû׹ÃÑèÇáÅéÇÂѧËéÒÁà»ÅÕè¹
ÅÙ¡á¡éÇ
15 .. 2551 05:50:27
à¡çº¤ÇÒÁá¤é¹äÇéªÓÃСѹ»Õ˹éÒÊÔ¤êÐ...

àµÃÕÂÁä»ËÅÒÂ æ ¡Ãк͡àÅ .. ÍéÍ !! ÍÂèÒÅ×Áà·Êµì¡è͹¹Ð¤êÐ 555
¡ÃеèÒÂ
16 .. 2551 07:36:13