< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¡ÒÃÊͺ·Õèʹءʹҹ [6013/2]
àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õáʹʹء [192/2]
~*~ à¢éÒ¤èÒÂÊÒËÑÊ·ÕèâçàÃÕ¹¤èÐ ~*~ [175/3]
˹Ùá¹Ð¹ÓµÑÇ...ª×èÍàÍÔÃ츤èÐ..ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè.. [251/6] 
¡ÒÃÊͺ·Õèʹءʹҹ
                     ˹Ùä´éÊͺÇÔªÒ¹Ò¯ÈÔÅä»áÅéÇàÊÃç¨Ë¹Ù¡ç¶ÒÁ     

                    à¾×è͹ÇèÒã¤Ãà»ç¹¤¹·ÕèÃéͧ´Ñ§·ÕèÊØ´à¾×è͹¡çºÍ¡ÇèÒ

                            ˹ÙáËÅÐà»ç¹¤¹·ÕèÃéͧ´Ñ§·ÕèÊØ´  

                           áÅéÇ¡çÃÍãËéà¾×è͹ÊͺÃéͧà¾Å§

                       ãËéàÊÃç¨áÅéÇ¡çÊͺ·Ó·èÒ·Ò§µÒÁà¾Å§

                         áµèÊͺÃéͧà¾Å§Ë¹Ù·Óä´éáµè·ÇèÒ

                       ·Ó·èÒ·Ò§µÒÁà¾Å§¹Õè«Õè˹ٷÓäÁèä´éàÅÂ

               µÍ¹áá¡ç·Óä´éÍÂÙèËÃÍ¡áµèµÍ¹ËÅѧÊÔ·ÓäÁèä´éàÅÂÅèÐ

              ¨ÐºÍ¡ãËé¡çä´éÇèÒ·ÓäÁä´éµÃ§µÍ¹ËÅѧà¾ÃÒФÃÙÊÑè§äÇéÇèÒ  

                ÍÒ·ÔµÂì˹éÒãËé«éÍÁ·èÒ·Ò§µÒÁà¾Å§ÁÒ´éÇÂà¾ÃÒÐ

                    ÍÒ·ÔµÂì˹éÒ¨ÐÊͺ·Ó·èÒ·Ò§µÒÁà¾Å§

                      ¡ç¤§¨Ðä´é¤Ðá¹¹¹éÍÂá¹èàÂÂáÂé¨Ñ§

                      áÎèæ¤ÓÇèÒáÂé¨Ñ§¨ÓÁÒ¨Ò¡¡ÒÃìµÙ¹¹èÐ

                                

¹ 19 .. 2548 21:12:19
 2 鹵
µÍ¹à´ç¡æ »ÃжÁ¾ÕèÍÔëÁà¤Âàµé¹ à«àÅàÁÒ ¤èÐ ¾Ç¡ ÃÐºÓ ÍèÐ áµè¶éÒ ÃÓ ¹Õè äÁèà¤ÂàŨéÒ Ê§ÊѵéͧãËé˹ÙÊ͹¹Ð¤Ð

immmm
19 .. 2548 23:42:39
¡ç¹éͧàÍÔÃì¸ÁÑÇáµèÍÒÂËÅèÐÊÔè..¾ÕèºÍ¡ãËéÊ͹¾Õèàµé¹Ë¹èÍ¡çäÁèÂÍÁ..
á¾ÃÇÒ
20 .. 2548 19:13:22