< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
·ÓäÁµéͧÃÑ¡à¢Ò´éǹР[7274/0]
·ÓäÁ..(à»ç¹¶Ö§¢¹Ò´¹Õé¹ÐàÃÒ) [542/1]
µÓ¹Ò¹...¤¹µÒÁÅèҽѹ [334/0]
º·à¾Å§¢Í§ªÕÇÔµ [1653/0] 
·ÓäÁµéͧÃÑ¡à¢Ò´éǹÐ

Çѹ¹Õé¼Áä´éÁÕàÇÅÒÇèÒ§àÅÂä´éÅͧ¹Ñ觾ԨÒóÒÊÔ觵èÒ§æ·Õèà¢éÒÁÒ㹪ÕÇÔµ¢Í§¼Á¼Á¡çäÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹·ÓäÁèµéͧà»ç¹áºº¹Õé

 

àÁ×èÍ¡è͹¼Áà¤ÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ÑºµÑǼÁàͧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡Ò÷Õè¼Áä´éÍÂÙèµÑǤ¹à´ÕÂÇáÅеÅÍ´àÇÅÒ¼Áà¤Â»Ô´¡Ñé¹µÑÇàͧ¼ÁÃÙéÍÂÙè¹ÐÇèÒ¡Ò÷Õè¼Á·ÓÍÐÁѹäÁè¤èÍ´աѺµÑǼÁà·èÒäÃËÃÍ¡¼Á¾ÂÒÂÒÁÇÔè§Ë¹Õ¡ÒÃÁÕΌ¼Á¾ÂÒÂÒÁ˹ըҡ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õè¼ÙéªÒ¡Ѻ¼ÙéË­Ô§ÁÕãËé¡Ñ¹¼ÁÂÍÁÃѺ¹ÐÇèÒ¼ÁäÁèãªè¤¹¹èÒµÒ´Õáµè¼Á¡çäÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ·ÓäÁ¼ÙéË­Ô§¶Ö§ÁҪͺ¼ÁÁÒ¨Õº¼Ááµè¡çÍÂèÒ§ÇèÒ¹Ðã¤ÃÁÒ¨Õº¼Á¡ç¨Õºä´éäÁè¹Ò¹ËÃÍ¡¼ÁàÂ繪ÒãÊè·Ø¡¤¹ºéÒ¤¹·Õè¾Ø´äÁèÃÙéàÃ×èͧºéÒ§¼Á¡ç´èÒãËé¡çÁÕ(ẺÇèҵ͹à´ç¡æ¾èÍáÁèàÅÕé§Ẻ¤Ø³ªÒÂÍйРã¤Ã¢Ñ´ã¨à»ç¹â´¹)áµè¾ÍÍÂÙèÁÒÇѹ¹Ö§àÁ×èÍËÅÒÂà´×͹¡è͹¹ÕéÁÕ¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§à¢éÒÁҤءѺ¼Á(à´ëǾÃØ觹ÕéÁÒà¢Õ¹µèÍ)

 

 

¹ 12 .. 2552 21:18:21
ѧդ鹵