< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
you have love to me [9643/0] 
you have love to me

·ÓäÁ¤ÇÒÁÃÑ¡¶Ö§ªÍºàÅ蹵š¡Ñº¤¹àÃÒ´éÇ àÃÒäÁèà¢éÒã¨àÅÂàÃÒÍÂÒ¡ÃÙéÇèÒ¶éÒäÁèà¤ÂÃÑ¡¡Ñ¹àŨÐÁÒ·¹ÃÑ¡ÍÂÙè·ÓäÁ

¾ÍÍÂÒ¡¨Ð仨ÃÔ§ æ áÅéÇ ¡ç¡¢éÍÍéÒ§ 108 ÁÒ¾Ù´ áµèàÃÒäÁèà¢éÒ㨷Õèà¸Í·Óä´éä§â¡Ë¡àÃÒÁÒµÅÍ´àÅÂÍèÐ

àÃ×èͧÁѹ¨ÐäÁ診Ẻ¹ÕéàŶéÒà¾Õ§áµèà¸ÍºÍ¡¡ÑºàÃҵç æ ¤ÇÒÁà»ç¹à¾×è͹¢Í§àÃÒ¡é¨ÐÂѧ¤§ÍÂÙè

¶Ö§áÁéµÍ¹¹ÕéàÃÒÍÒ¨ËèÒ§¡Ñ¹ÍÂÙè¹ÐáµèÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ¶éÒ¶Ö§àÇÅÒ¨Ðä»ÍÂèÒàÅÂàÃÒÊÑ­­ÒÇèÒ¨ÐäÁèÃÑé§à¸ÍäÇé

·Ø¡ÊÔ觷ÕèàÃÒ·Óà¾ÃÒÐÃÑ¡áÅСÅÑÇàÊÕÂà¸Íä»àÃÒ¢Íâ·É·Õè·ÓãËéà¸ÍÃÓ¤Ò­

 

 

                      àÃÒ¢Íâ·É¹Ð

 

¹ 07 .. 2551 15:36:28
ѧդ鹵