< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
á¤èÍÂÒ¡ÁÕ¤ÃÑÂÊÑ¡¤¹·ÕèÃÑ¡áÅдÙáÅàÃÒ [6006/1] 
á¤èÍÂÒ¡ÁÕ¤ÃÑÂÊÑ¡¤¹·ÕèÃÑ¡áÅдÙáÅàÃÒ

     ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡à˧Òæà¡Ô´¢Öé¹ä´éµÅÍ´àÇÅÒ

àÃÒäÁèÃÙéàÅÂÇèÒ ¡ÒáÃзӺҧÍÂèÒ§¢Í§àÃÒ·ÕèàÃÒ·Óä»â´ÂäÁè¤Ô´

¨Ð¡ÅѺÁÒÂé͹·ÓÃéÒµÑÇàͧàÃÒ

ºÒ§·Õ¡Ò÷ÕèàÃÒµéͧµ¡ÍÂÙèã¹ÊÀҾẺ¹Õé

ÍÒ¨à»ç¹ "¡ÃÃÁ" ¢Í§àÃÒ àÃÒ·ÓãË餹æ¹Ö§·ÕèÃÑ¡àÃÒÁÒ¡àÊÕÂã¨

áÅÐàÃÒ¡çàÊÕÂ㨨ҡ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÁÒ¡àªè¹¡Ñ¹

     ´Õ¨Ñ¹зÕèÂѧÁÕà¾×è͹¤Í»Åͺã¨ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õ¨Ò¡à¾×è͹

·ÕèäÁèà¤Â·Ôé§ãËéà¤éÒµéͧÃÙéÊÖ¡àËÁ×͹ÍÂÙ褹à´ÕÂÇ

...........ÂѹÙëáÍÁ............

¹ 15 .. 2550 04:40:30
 1 鹵
˹ÙáÍÁ ÊÙéæ¹Ð¤Ð ÂѧÁÕÍÕ¡ËÅÒÂ椹àÅ·ÕèÃÑ¡àÃÒ..

àÇÅҨЪèÇÂãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡àÃÒ´Õ¢Öé¹àͧ¹Ð¨êÐ
amie_destiny
14 .. 2550 23:14:48