< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
§èǧà˧Ò..àªéÒÇѹÈØ¡Ãì [6491/0]
ẺÇèÒ meeting ÍÕ¡¤ÃÑ駨¹ä´é [228/0] 
§èǧà˧Ò..àªéÒÇѹÈØ¡Ãì

 àªéÒ¹Õé µ×è¹ÁÒ´éǤÇÒÁ§èǧ§Ñ¹...à¾ÃÒÐàÁ×èͤ׹¹Í¹´Ö¡ ËÅѧ¡ÅѺ¨Ò¡ÁÔµµÔé§ ¡Ð à¾×Í¹æ ·Õè WSQ ¡éÍ ¡ÅѺä»ÃͤسªÒ·ÕèºéÒ¹ ´Õ¨Ò ÁÒ¡ÁÒ ä´éà¨Í˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡äÁèä´éà¨ÍÁÒ 3 Çѹá¹èÐ  

¡ÐÅѧªÑ觨ÒÂÇèÒ仾ѷÂÒ ÇѹËÂØ´¹Õé´ÕäËÁ µÒÁ¤ÓªÇ¹¢Í§·ÕèºéÒ¹àÃÒàͧ..¨Ô§æ áÅéÇ·ÕèºéÒ¹äÁèä´é¤Ô´¶Ö§àÃÒ ÍØÍØ.. ¤Ô´¶Ö§äÍéµÑÇ»èǹÁÒ¡¡ÇèÒ ÍÂÒ¡ãËé¾Ò¡ÅѺ仵ÅÍ´...᡹Ðá¡ à¨éÒ»ÕÈÒ¨á·Ê... 

¹ 16 .. 2550 08:55:15
ѧդ鹵