: : : U p D i @ r y : : :

ËÇÑ´´Õ¤èÐ.à¾×è͹æ

à´ÕÂÃì¡éÁèÒ´éÒÂÁÒÍѾ¹Ò¹ÁÒ¡æáÅéÇ

à¾ÃÒÐà´ÕÂÃì·Óä´Ãì¢Í§àÂç¹µÒâ¿ÍèÒ

¡éÁèÒÂÁÕÍÒÃÒÂËÃÍ¡¹Ð

¡éàº×èÍæÍèÒ

ÁèÒÂÃÙéÇèҵ͹¹Õ餹·ÕèËèÒ§ä¡Å¨Ð໹ÍÂèҧ䧡ѹºéÒ§

â´Â੾ÒÐ ä´â¹àÊÒ  (¹Ø¡¤Ø§) ໹§ÒºéÒ§¡éÁèÒÂÃØé

ÁèÒ¤èÍ´éÒÂâ·Ãä»ËÒàÅÂÍèÒ

ªèǧ¹Õé ä´â¹àÊÒ ¡é¤§ÂѧÁèÒ¤èÍÂÇèÒ§ËÃÍ¡ÁÑé§

à¾ÃÒФ§ÂØ觡СҹËÒ·ÕèàÃÕ¹ãËÁè

Âѧ§Ò¡éâ·ÃÁÒºéÒ§ÅèСҹ

àÃÒÁèÒ´éÒÂà¨Í¡Ò¹ÁÒ¹Ò¹à·èÒäËÃèáÅéǹÐ

¹Ñº¡è͹ 1..2..3..4..5..6..7...8...9...10.............29...30

¡é 6 ÇѹáËÅÐ

áÅéÇàÃҨйѺ价ÒÁÁѵÑé§ 30 Çѹ

ÁèÒÂà¢éÒã¨

Í×Á...¤Ô´ÇèÒ¶éÒÍÕ¡»ÃÐÁÒ¹ 2 - 3 ÁèÒÂâ·ÃÁÒ

àÃÒ¡é¨Ðâ·Ãä»ÅèСҹ

ÁèÒÂá¹è¶éÒÇèÒ§¨Ðä»ËÒ¹Ð

¨Ð仴٤͹à¹è´éÇÂÇèÒ໹§Òº͡

à˹ºÍ¡ÇèҤ͹à¹èµÑÇãË­èÁÒ¡æ

àÃÒàÅÂÍÂÒ¡à˹  ÍÔÍÔ

Í×Á...ÁèÒÂÁÕÍÒÃÒÂÍèÒ

¤Ô´¶Ö§ à¾×è͹æ àÊÁ͹Ð

¤Ô´¶Ö§à¾×è͹·ÕèÍÂÙè b.r.

¤Ô´¶Ö§ ä´â¹àÊÒ ´éǹÐ

ÁèÒÂÁÕÍÒÃÒÂáËÅÐ

 

Tc. àÊÁ͹Ð

 

¾Õ¡ÐàÍÊ : ¤Ô´¶Ö§à¾×è͹æ

¾Õ¡ÐàÍÊ : ä´â¹àÊÒ (¹Ø¡¡Õé)

¾Õ¡ÐàÍÊ : ¤Ô´¶Ö§¤ÒÃÒàÁǡЪçÍ¡â¡áŵ

¾Õ¡ÐàÍÊ : ¤Ô´¶Ö§¾ÕèæE-nie

¾Õ¡ÐàÍÊ : ¤Ô´¶Ö§âçàÃÕ¹

¾Õ¡ÐàÍÊ : ¤Ô´¶Ö§ÍÒ¨Ò¹

 

ŧÃÙ»´Õ¡ÇèÒ

 

          ¾Õè æ E-nie

 

           my friends

 

              ä´â¹àÊÒ

 

             ÍÒ¨Ò¹

 

      âçàÃÕ¹·ÕèáʹͺÍØè¹

 

ÁèÒÂÁÕÃÙ»¤ÒÃÒàÁǡЪçÍ¡âÅáŵÍèÒ

¹ 30 .. 2550 16:00:19
 1 鹵
»Õ¹Õé Á.3 ä»à¢éÒ¤èÒ·Õèä˹ÍèШèÐ àÇçº Ãà äÁèàËç¹ÁÕÃÙ»ãËé´ÙàÅ ÍÔÍÔ (¹Ñ¡àÃÕ¹à¡èÒ¨éÒ)
Mink
30 .. 2550 20:43:11
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
: : : U p D i @ r y : : : [6591/1]
>> ÇѹáË觤ÇÒÁÊØ¢ ^^ [374/32]
ÇѹÍÒ·ÔµÂì·Õè¹èÒàº×èÍ...ÊØ´æÍèÒ [257/22]
[220/16]
ÇèÒ§..ÁÒ¡ÁÒÂ [257/27]
ÊͺÇѹÊØ´·éÒ [270/23]
ÍѾä´ÃìÇѹáá [369/32]