< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[13077/0]ÃÑ¡ÊØ´·éÒÂ..........

¶Ö§µÍ¹¹Õé¡Í¹¡çä´éºÍ¡àÃ×èͧ˹Ö觷Õè¤éÒ§¤Ò㨠µÅÍ´·Õè¤Ø¡Ѻà·Á ¡ç¤×ÍàÃ×èͧ·Õè¡Í¹µéͧä»ÃÑ¡ÉÒµÑÇ ¡ÇèҨоٴàÃ×èͧ¹Õéä´é¡Í¹¤Ô´áÅéǤԴÍÕ¡ áµèÊØ´·éÒ¡͹¡çºÍ¡ä» à¾ÃÒС͹¡ÅÑÇÇèҡ͹¨Ðµéͧ¨Ò¡ä»â´Â·ÕèäÁèä´éºÍ¡ÅÒàÅ ÍÂèÒ§¹éÍÂËÒ¡Çѹ¹Ö§¡Í¹ä»â´ÂäÁèÁÕâÍ¡ÒÈ¡ÅѺÁÒ à·Á¡ç¨Ðä´éÃÙé§ÑÂÇèҡ͹äÁèÅ×Áà·Á ¡Í¹äÁèä´é·Ôé§ä» áµè¡Í¹ÃÑ¡ÁÒ¡ ÁÒ¡¶Ö§¢¹Ò´äÁèÍÂèÒ¡¨Ò¡ä» áµèÁѹ¡çËéÒÁÍÐäÃäÁèä´é

¹ 04 .. 2550 23:13:06
ѧդ鹵