< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
àË§Ò [8298/0] 
à˧Ò

    ÊÇÑÊ´Õ àÃÒà¾Ôè§àÃÔèÁà¢Õ¹ ÇѹááÇѹ¹Õéà˧ҷÕÊØ´¢Í§·ÕèÊØ´

ã¤ÃÁѹ¨Ðä»ÃÙé ÇèÒ¡ÒÃà˧ÒÁѹ§Õéà¾ÃÒÐäÁèà¤Â àÃÒ¨Ðãªéª×èÍÇèÒ ¹Ñ´ ¡è͹˹éÒ¹Õé ·ÕèâçàÃÕ¹¢Í§àÃÒ àÃÒáͺÃÑ¡à¾×è͹¤¹¹Ö§ ¶Ö§áÁéÇèÒà¾×è͹¤¹¹Ñ鹨ÐäÁèʹ㨠áÅéÇà¾×è͹àÃÒ·ÕèʹԷ¡çªÍº¤¹¤¹¹Ñé¹´ÇéÂÁѹà»ç¹ÍÐä÷Õè §§ ´Õ¨Ñ§àÃÒ¤Ô´ÇèÒàÃҪͺÁÒ¡è͹¹Ð

 

¾Í¡è͹

».Å. ¤Ö´¶Ö§¨Ñ§

 

¹ 28 .. 2550 18:11:11
ѧդ鹵