< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Special Friend [5721/0] 
Special Friend

¾ÔÁ: âÎé…âÎé…âÎé

¾ÔÁ: ¶éÒà¸ÍäÁèÃÑ¡äÁèµéͧ¾Ù´àÅÂ..äÁèµéͧŧàÍ ´éǤӷÕè´Õ
¡çºÍ¡ãËé´Ù¡Ñ¹ä»áºº¹Õé·Ø¡·Õ ¤ÅéÒÂæà»ç¹¤¹ÃÑ¡..¡Ñ¹

àºÊ·ì: áµèÊÔ觷ÕèàËç¹áÅÐäÁèà¢éÒã¨..à¸ÍÂѧ¤ÍÂÁͧã¤Ãæ¹Í¡¨Ò¡..©Ñ¹
ÂÔ觾ٴºÒ§¤ÓÍÍ¡ÁÒ ÂÔ觷ÓÃéÒÂ㨩ѹ (¾ÔÁ¤ÃÍÃÒÊ) ÃÙéà»ÅèÒ…

**
¨Ô¹¹Õè: »ÅèÍÂÁ×Í (àºÊ·ì: »ÅèÍÂÁ×Í) »ÅèÍ©ѹ仫Ðà¶ÍÐ.(àºÊ·ì:»ÅèÍ©ѹ仫Ðà¶ÍÐ) ÍÂèÒ»ÅͺËÑÇ㨩ѹàÅÂ..´éǤӺҧ¤Ó

Hook ***
ÍÔ§¤ì: ¶éÒà¸ÍäÁèÃÑ¡äÁèÍÂÒ¡Áթѹà»ç¹á¿¹ (¾ÔÁ¤ÃÍÃÒÊ) ÍÂèÒÁÒ·´á·¹´éǤÓÇèÒà¾×è͹¾ÔàÈÉ (¾ÔÁ:âÇé âÎé…)
©Ñ¹äÁèÍÂÒ¡ä´éàÈÉ㨠ãËé©Ñ¹á¤è¤ÓÇèÒà¾×è͹¡ç¾Í (¾ÔÁ¤ÃÍÃÒÊ) ¶éÒäÁè´Õ¾Í ¡çÍÂèÒÁÒʹ㨅
ÍÂÙè¡Ö觡ÅÒ§Áѹ¤éÒ§¤Òã¨àËÅ×Íà¡Ô¹..(ÍÔ§¤ì/¨Ô¹¹Õè )

¾ÔÁ: ¶éÒà¸ÍäÁèÃÑ¡ ¡çäÁèà»ç¹äà áµèÍÂèÒà¢éÒÁÒãËé¤ÇÒÁËÇѧ¡Ñ¹
äÁèµéͧÁҤʹÙáÅ à·¡á¤Ãì·Ø¡Çѹ ÃÙéäËÁÇèÒÁѹäÁè´Õ….

àºÊ·ì: ¶éÒà»ç¹ä´éà¾Õ§ special friend (¾ÔÁ: âÎé..âÎ) ¡çÍÂÒ¡ËÂØ´àÃ×èͧ¢Í§àÃÒäÇéà·èÒ¹Õé
Áѹà¨çº·Õè à¸ÍäÁèà¤ÅÕÂãËéÁѹªÑ´¡ÇèÒ¹Õé ( ¾ÔÁ¤ÃÍÃÒÊ) ÃÙéà»ÅèÒ âÇé….

¹ 19 .. 2551 14:08:12
ѧդ鹵