à¢Õ¹ä´ãËÁèáÅéǹÐ

                  àÃÔèÁà¢Õ¹ä´ãËÁèáÅéǹÐ

 

 

äÁèµèÒ§¡Ñ¹

µèÒ§ÍÐäáѺ¡ÒõÒ¨ҡ
ã¹âÅ¡¹Õé ¨ÐÁÕÊÑ¡¡Õ褹¹Ð·Õè⪤´Õ
äÁèµéͧÁÕàÃ×èͧàÈÃéÒæÁÒ·ÓãËé»Ç´ã¨
äÁèµéͧà¨çº»Ç´ äÁèµéͧ´Ôé¹Ã¹
Çѹ˹Öè§ àÁ×èͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´
áÅФҴËÇѧÇèÒ¨Ðä´éãªéªÕÇÔµÃèÇÁ¡Ñºà¢Ò
ºÍ¡àÃÒÇèÒ
¢Íà¢Ò仨ҡªÕÇÔµàÃÒà¶ÍÐ à¾ÃÒÐà¢Ò¡ÓÅѧÁÕÍÕ¡¤¹
à¾ÃÒÐÃÑ¡ÍÕ¡¤¹ÁÒ¡¨Ö§äÁèÊÒÁÒöÍÂÙè¡ÑºàÃÒä´éÍÕ¡µèÍä»
¨Ò¡¡Ñ¹áºº¹Õé µèÒ§ÍÐäáѺ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡µÒ¨ҡ
©Ñ¹à¤Â¶ÒÁµÑÇàͧ»ÃÐ⤹Õé
µèÒ§ÍÐäáѺ¡ÒõÒ¨ҡ
©Ñ¹ã¤Ã¤ÃÇ­ÍÂÙè¹Ò¹ ·Õè¨ÃÔ§ÁѹµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡
¶éÒãªéã¨à»ç¹à¤Ã×èͧÇÑ´
¶éÒãªé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡µÑé§áµèà¡Ô´¨¹¶Ö§µÍ¹¹Õéà»ç¹à¤Ã×èͧÇÑ´
ËÒ¡ãªé¤ÇÒÁÃÑ¡à»ç¹à¤Ã×èͧÇÑ´
µÒ¨ҡ¡Ñ¹ ¢³ÐÂѧÃÑ¡¡Ñ¹ÂèÍÁ·Ø¡¢ì
áµèãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¡Ñº¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ¡ÇèÒ
à´Ô¹¨Ò¡¡Ñ¹ ¢³ÐÂѧÃÑ¡¡Ñ¹ÍÂÙè ÂèÍÁ·Ø¡¢ì
áÅÐãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¡Ñº¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·ÕèáÂè

 

 


###©Ñ¹¼Ô´ÍÐäÃËÃ×Í·ÓäÁ¶Ö§·ÓẺ¹Õé###
 
 
     ¾Õ  ¡èÒ  àÍÊ
 
   ¤Ô´¶Ö§à·Í¤¹¹Ñé¹ ¨Ô§æ¹Ð

                        

¹ 23 .. 2550 16:17:57
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à¢Õ¹ä´ãËÁèáÅéǹР[7747/0]