< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
[11155/0]
ä»à·ÕèÂÇã˹ÁÑè§ã¹»Õ2008 [220/3]
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè [292/0] 

ÁÒ´ÙÃÙ»¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ àÁ×èÍÇÒ¹·ÓÍÂÙè¹Ò¹¡çäÁè¢Öé¹ ÁÒáÅéÇ Graceland ËÃ×Í ºéÒ¹àÍÇÔʹÑé¹àͧ ´éҹ˹éÒ¤èÐ áµè´éÒ¹ã¹ËéÒÁ¶èÒÂÃÙ» à¤éÒ¨ÐÁÕËٿѧãËéàÃÒ ä»Ëéͧã˹¡ç¡´ËÁÒÂàÅ¢¹Ñé¹ææ ¡ç¨ÐÁÕ¤¹àÅèÒàÃ×èͧÃÒǵèÒ§ææ·Õèà¡Ô´¢Ö鹡ѺàÍÇÔÊ µèÍä»à»ç¹´éÒ¹¹Í¡ ¢Í§ºéÒ¹ Íѹ¹ÕéËÅØÁ½Ñ§È¾¢Í§àÍÇÔÊ ....ËØ ËØ ÇèҨСÃÒº¢ÍàÅ¢ÍÂÙèáµè¤¹àÂÍÐà¡Ôé¹....

§Ñé¹ÁÒ´Ù´éÒ¹ã¹à¤Ã×èͧºÔ¹ÊèǹµÑÇà¤éÒ´Õ¡ÇèÒÍÅѧ¡ÒÃÁÑê¡ ÁÒ¡

 ÁÒ´ÙËéͧ¹éӡѹ ËéÒÁà¢éÒÍÕ¡àªè¹à¤Â à¾ÃÒÐ à»ç¹Ëéͧ¹éÓËØéÁ·Í§

¨Ðä»áÃÐ ¢Í¶èÒÂÃÙ»¤Ùè¡ÑºàÍÇÔÊ¡è͹

 

¹ 01 .. 2552 16:16:03
ѧդ鹵