< April 2018  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
*GuNEb • • 200110 [18165/2]*GuNEb • • 200110

200110.
à˹×èͨѧ (._.)                   »Ç´«ÕÃÕºÑÁ !!!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   


à˹×èÍÂâÇé !!!!
ÊͺÃͺ·ÕèÊͧ¡çäÁèªèÇÂäâÖé¹àÅ ·ÓäÁ¿ÔÊÔ¡ÊìÁѹÂÒ¡§Õéà¹ÕéÂ
ÍÕ¡¤Ðá¹¹à´ÕèÂǨмèÒ¹ÅÐ ÍÒ¨Ò¹ãËé˹ټèÒ¹¡çäÁèä´é §Í¹ÍÒ¨Ò¹ààÅèÇ â»é§ T^TáÅéǵéͧÁÒà»×èÍÂÍÕ¡ ÇØéÂ
áÂè æ ·ÓäÁÁѹµéͧÁÒ»èǪèǧÊͺ´éÇ ¾ÃØ觹ÕéµéͧÊͺªÕÇÐÍÕ¡¡¡¡ âΡ TT.TT
âúԹªèÇÂ˹ٴéÇ à´ÕèÂÇ¡çµéͧ价ӡÒúéÒ¹ àÅ¢ ààÅéÇ¡ç ÍèÒ¹ªÕÇÐä»àÃ×èÍ æ
äÁèä´é ¾ÅÒ´ÇÔªÒÍ×è¹ä´é ªÕÇеéͧäÁè¾ÅÒ´ áµè ÁѹàÂÍЧèÒ

 

äÁèà»ç¹äà ອ¨¾Ã ÊÙé >"<

 

MUSIC GuNeB*

áµèÇѹ¹Õé ÁÕà˵ؼŠ¢Íà»ç¹¤¹äÁèËéÒÁã¨
¡ÅéÒ´ÕÂÑ§ä§ ÁÒ¢âÁ¢ͧÊӤѭ

â·Éà¶ÍйРáµè¶ÒÁ´Õæ ËÃ×ÍäÁèÁÕã¤Ãµéͧ¡ÒÃ
¶Ö§ÁÒàÍҢͧ©Ñ¹ áÂè§á¿¹¤¹Í×è¹ãªé

©Ñ¹Ëǧ ©Ñ¹Áҷǧ¢Í§©Ñ¹¤×¹ ©Ñ¹äÁèà¤ÂáÂ觢ͧ¤¹Í×è¹
¼ÙéË­Ô§à¨éÒªÙé àÁ×èÍÃÙéÍÂèÒ½×¹ ªèÇÂÍÒÂÊѡ˹èÍÂäËÁ
äÁèà¤ÂËÂÒº¤ÒÂÍÂèÒ§¹Õé áµèÁѹäÁèÁÕÇÔ¸Õã´
à¹×éͤ¹Í×è¹ÇÒ§äÇé áͺ¤ÒºÁѹµÑÇÍÐäÃ令Դàͧ

äÁèã¨ÃéÒ äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹ äÁèä´éÁÒà¾ÃÒÐÇÙèÇÒÁ
ºÍ¡µÃ§æäÁèà¤Â·Ó ¶×ÍÇèÒà¸Í⪤´Õ

äÁèµèÍà¶Õ§ äÁèàª×Í´à©×͹ ©Ñ¹ÁÒàµ×͹à¾ÃÒÐËÇѧ´Õ
¶éÒÁÕÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ¤ÇèÐËÂØ´¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

thx song : Ëǧ : »Ò¹ ¸¹¾Ã*


 

 

 

Posted on 21 Jan 2010 03:32:53
Total 2 Comment(s)
ZinG **
•GUNEN ♥
21 Jan 2010 03:34:46
?
GuN
  21 Jan 2010 03:37:24