< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[6894/0] 

àÁ×èͤÇÒÁÃÑ¡¡Ñº¤¹Êͧ¤¹ ÁѹÁÕ¤ÇÒÁäÁèà¢éÒã¨ÍÐäáѹËÅÒÂæÍÂèÒ§

à¢Ò¤Ô´ÍÂèÒ§äáѺàÃҡѹá¹è¹Ð...à¢Ò¾Ù´¶Ö§¤¹Í×è¹ÍÂÙèºèÍÂæ àËÁ×͹ÇèÒà¢Òµéͧ¡ÒûÃЪ´àÃÒ ÍÂÒ¡ãËéàÃÒËÖ§ ÍÂÒ¡ãËéàÃÒËǧà¢ÒàËÃÍ ? áµèÇèÒàÃÒ¡çáͺ¹éÍÂã¨ÍÂÙèÅÖ¡æ¹Ð äÁèà¢éÒã¨àŵÑé§áµèà¢Ò¾Ù´ÁÒ à¢Ò·ÓãËéàÃÒµéͧâ¡Ã¸à¢Ò- - áµèÇѹ¹Õé·ÕèÁÒà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕèà¾×èÍÍÂÒ¡ºÍ¡¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¡Ñºà¢Ò ÇèÒÂѧÃÑ¡à¢ÒàÊÁÍáÁéÇèÒà¢Ò¨Ð·ÓãËéàÃÒàÊÕÂ㨢¹Ò´ä˹¡çµÒÁ

à¸Íà¤Â¾Ù´»ÃЪ´©Ñ¹

ÇèҨШպ¤¹¹Ñ鹤¹¹Õé

à¸ÍäÁèà¤ÂàËç¹ã¨©Ñ¹ÃÖä§...¤¹´Õ

ÇèÒ¤¹æ¹ÕéÁѹ¹éÍÂ㨵ÅÍ´ÁÒ

¹ 05 .. 2550 12:48:31
ѧդ鹵