< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
__Season of Love___ [96421/11]
:: µé¹à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì :: [734/18]
:: ¹Ò§áººÁ×Íâ»Ã VS ¹Ò§áººË¹éÒãËÁè :: [803/21]
_:__àÁ¹ÙÍÒËÒÃá¹Ð¹Ó [886/14]
:: ~ :: ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ÅÙ¡ :: ~ :: [750/14]
=:=:= ÊÕÊéÁÅÔ«ÖèÁ =:=:= [639/18]
== áÅè¹¢éÒÁàÁ×ͧ == [577/3]
__¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§¾èÍ__ [646/8]
__àÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕÂ§æ »ÃШÓÇѹ__ [576/2]
___ÇѹËÂØ´ÂÒÇÇÇ___ [567/7]
:: ¸Ñ¹ÇҨԻҶР:: [549/2]
:: Happy Birthday :: [771/5]
:: Father's Day 2009 :: [831/6]
:: ÂéÒºéÒ¹ãËÁè¶ÒÇÃáÅéǹФР:: [771/11]
:: àÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕ§æ ÊØ´ÊÑ»´ÒËì (14-16 ¾ÄȨԡÒ¹ 2552 ):: [1743/10]
::: à´ç¡ªèÒ§»Ñé¹ ::: [952/17]
::: Wedding #2 (07 November 2009) ::: [1331/14]
:: ÍдÃÕ¹ÒÅÕ¹ÅÍ¡Ãз§ :: [1896/19]
:::: ˹ÙÍÂÒ¡·Ò¹¼Ñ¡áÅмÅäÁé :::: [813/18]
Tag ::: Close-up : pretty woman ::: [759/12]
== à¨éÒáÁè¢Íà¨ÔÁ == [754/21]
~o á¨é§ãËé·ÃÒº :: ÂéÒºéÒ¹ o~ [746/16]
:: Home Alone :: Episode II :: [2258/16]
:: Home Alone :: Episode I :: [1992/22]
== ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹Í¹ØºÒÅ ñ == [1904/16]
::: àÈÃéÒ ÊØ´ ÊØ´ ::: [704/27]
22 09 09 = 4 [737/24]
...(S)he whom must not be named... [1778/25]
++ ÊÑ»´ÒËìàÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕ§æ ++ [994/24]
"¢ºÇ¹áËè" [751/20]
:: ºéÒ¹ÊÇ´éÇÂÁ×ÍàÃÒ :: [819/17]
:: àÊÕ§·Õè»ÃÒö¹Ò :: [528/23]
== Bed time ẺºéÒ¹àÃÒ == [695/27]
:: µÒÁÃ;èÍ :: [774/20]
:: ¨Ø´à»ÅÕè¹ :: (ÁÒÃѺ Tag ´éǤèÐ) [810/25]
:: ʹءÁêÒ¡ÁÒ¡¡ µ×è¹àµé¹ÁêÒ¡ÁÒ¡¡ :: [1077/22]
:: ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨢ͧáÁè¨Ò¡ÅÙ¡ :: [1365/25]
º·ºÑ¹·Ö¡ :: ¨Ò¡ÅÙ¡¶Ö§áÁè :: by Na'Golf [811/23]
º·ºÑ¹·Ö¡ :: ¨Ò¡ÅÙ¡¶Ö§áÁè :: [618/18]
::: Tag àÁ×èͩѹà»ç¹áÁè (Êè§áÁèàÍë¤èÐ)::: [702/18]
::: 6th Wedding Anniversary ::: [859/28]
::: ÁØÁ¤ÃÑÇ by Exclusive Chef ::: [1134/29]
¾ÔªªÕè¾Ù´ÁÒ¡¨ÃÔ§àËÃÍ?? [1569/20]
"ÂÔéÁà¢éÒäÇé àÁ×èÍÀÑÂÁÒ" [675/23]
::: ÃÕà¤Çʨҡ¾èÍ ::: [801/21]
::: ÊØ ¢ á Å Ð ·Ø ¡ ¢ì » ¹ ¡Ñ ¹ ä » ::: [930/23]
::: ÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡ ÍÂÙè´éÇ¡ѹÁÒ¡ à˹×èÍÂÁÒ¡¡¡ ::: [791/30]
::: Hair Style by Mommy Ked ::: [2303/24]
== ÇѹËÂØ´ÂÒÇ áʹÊآ㨠== [1670/26]
== ÁØÁ¤ÃÑÇ by Chef Pitchee == [1008/20]
:: áÁèäÁèà¢Õ¹ ˹Ùà¢Õ¹àͧ¤èÐ :: [1095/28]
== ÇѹÇÒ¹·Õè»ÃзѺã¨ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó == [862/33]
H A P P Y ... D A Y ... [767/28]
++ ä´éàÇÅÒ©Õ´ÇѤ«Õ¹áÅéǨéÒà´ç¡¹éÍ ++ [1132/13]
== ¾èͶÒÁ ÅÙ¡µÍº == [1244/23]
:: ÁØÁ¤ÃÑÇ by Chef Ked :: [1716/16]
== âÍéÅѹÅêÒã¹âËÁ´¾ÔªªÕè...áÅÐâÍéÇáÁèà¨éÒ...ã¹âËÁ´¹Ô¡¡Õé == [1203/18]
== Êè§ Tag áÁèàµÂ¨éÒ (¾ÂÑ­ª¹ÐµÑÇáá) == [631/11]
=: Living Empowered by Cheeki := (ÁÒÃѺ TaG ´éǹШêÐ) [1169/17]
== ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µÍ¹·Õè 1 == [1428/15]
== ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µÍ¹·Õè 2 == [1282/15]
== âÍéÅÐ˹Í....áÁèà¡ÈàÍ == [1225/17]
+:+ Tag One Day +:+ [904/12]
=== ¹.¹Ô¡¡Õé === [1130/8]
++ ¾ . ¾Ô ª ªÕè ++ [1577/23]
ä»à·ÕèÂǡѹ¹êÒ ++ MUSEUM SIAM ++ [944/13]
M y V a l e n t i n e [993/16]
== ÁÒáÅèÇ ÁÒáÅèÇ == [894/17]
= = ËèÒ§ËÒÂ仹ҹ = = [980/11]
Ê觡ÒúéÒ¹ New Year Tag ãËéáÁè¨ëÒ ¤ÃêÒºº [848/12]
= = ´.à´ç¡ Êͧ¤¹ = = [903/16]
++ ä»âçàÃÕ¹¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ ++ [1179/25]
++ àÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§ ++ [1083/19]
== ä»ÃèÇÁ§Ò¹áµè§§Ò¹¤ÃÑé§áá㹪ÕÇÔµ¤èÐ == [1557/21]
Happy birthday to my lovely [835/24]
ÊآʺÒ¡ÒÂã¨ã¹ÇѹàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ [701/14]
Ê觡ÒúéÒ¹¤Ø³¹Ø蹡Ѻ¤Ø³àµÂ¨éÒ ( ~ Tag ~) [3491/12]
¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§àÃÒ [968/16]
My Pitchee [822/15]
¿. ¿Ñ¹ÊÐÍÒ´¨Ñ§ [1124/15]
...ªÕÇÔµÃÐËÇèÒ§ÊÑ»´ÒËì... [837/16]
+ + áʹʹء áʹʺÒ + + [1040/14]
= = ¡Ô¨¡ÃÃÁÂÒÁÇèÒ§ = = [704/11]
~~ àÇÅÒ¹Õé·ÕèÃͤÍ ~~ [846/15]
Ê觡ÒúéÒ¹ Tag ¤¹ÊÇÂã¨´Ó ¤èÒ [902/12]
Go camping with Pitchee [874/16]
¢ÍÊ觡ÒúéÒ¹¤ÃÙàµÂ Tag MY BABY ¨éÒ [853/19]
Theory of gravitation by NIKKI [5881/20]
Happy birthday to my lovely "PITCHEE" [876/19]
My Buddy ~ Your Buddy [956/10]
- - - »èÇÂ㨠äÁè»èÇ¡Ò - - - [828/23]
= = ÍÂÙèä´é ʺÒÂÁÒ¡ = = [805/12]
~ ~ àÃ×èͧàÅèÒàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ ~ ~ [867/16]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 3) [921/17]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 2) [712/11]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 1) [769/9]
= = ¢ÍÃкÒ¤ÇÒÁã¹ã¨ = = [841/25]
~ ~ ä»ÊؾÃÃ³Ï ¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ ~ ~ [636/16]
~ ~ Çѹ¤ÅÒ¹ ¡Ð ÇÑ´×éÍ ~ ~ [864/12]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹáÁè ~ áÁèáʹÊØ¢Êѹµì [697/7]
~~ ¹éҡѺËÅÒ¹ ~~ [728/5]
~~5th Wedding Anniversary~~ [889/22]
~~ á¤è¤Ô´áÅéÇ·Ó ~~ [733/5]
~~ ¤Ô´ãËÁè ·ÓãËÁè ~~ [710/9]
~~ ÊÑ»´ÒËìáʹÊØ¢Êѹµì ~~ [951/9]
Nikki and Pitchee. [667/6]
We are sisters, aren't we? [1122/9]
~ ~ 3 ÊÒÇ 3 ÇÑÂ ~ ~ [698/6]
A place I call [911/11]
What are you thinking? [1080/6]
Let's talk. [942/7]
She is Nikki. [709/9]
She is Pitchee. [739/8]
It's time to write. [611/16]__Season of Love___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 17 .. 2553 10:31:05
 11 鹵
ÁÕ¾ÔÁ¾ì¼Ô´ÍÕ¡áÃÐ ¾ÔÁ¾ì¼Ô´µÒËÅÍ´´´.....
cheeki
17 .. 2553 10:51:59
ÁÕ¡ÒúéÒ¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ´éÇÂÍèдըѧ ÍÂÒ¡àË繼ŧҹ¢Ç´«Íʢͧ¾ÔªªÕè ¡Ñº ¹Ô·Ò¹¢Í§áÁèà¡È¨Ñ§
¾ÔªªÕèà¡è§ÍÂÙèáÅéÇàÅèҹԷҹʺÒÂàÅ àÍÒ¤ÅÔ»¾ÔªªÕèÁÒ´Ù´éǹШêÐ
Photobucket
17 .. 2553 11:36:01
ªÍº¤Ó¾Ù´¢Í§Ë¹Ù¾ÔªªÕèÁÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèèä´ééÍÂÙè¡Ñº¾èèèÍáÁèáÅйéͧ¹Ô¡¡Õééé....¹èÒÃÑÑ¡·ÕèÊØ´
saraLove
17 .. 2553 12:12:04
à¢éÒä»Íèҹ㹠wordpress áÅéÇ¢ÍÁÒàÁé¹µì·Õè¹Õè¹Ð
ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ ÍèÒ¹áÅéÇ ÍÂÒ¡ä´éÅÙ¡ÊÒÇ¢Öé¹ÁҩѺ¾Åѹ ¡ç˹پԪªÕèªèÒ§¹èÒÃÑ¡ à¡è§¡çà¡è§ ¹èÒÀÙÁÔã¨ÁÒ¡àŤèÐ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìà»ç¹ÂÍ´ ¤ÇÒÁ¨ÓàÂÕèÂÁ á¶ÁÂѧ¡ÅéÒáÊ´§ÍÍ¡ÍÕ¡á¹èÐ ª×蹪Áæææ
ÎÑè¹á¹è ÊÒǹé͹ԡ¡ÕéãÊèàÊ×éÍá´§¡Õèà¾éÒä´éà«ÕéÂǹèÒÃÑ¡´Õ¹êÒ Ë¹Ù¡çäÁè·Ôé§ÅÒÂà´ç¡ active àªè¹à¤Â ´ÙáµèÅÐÃÙ»¡çµéͧÍÁÂÔéÁµÒÁ¨ÃÔ§æ
ÇÑ´à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ÇèÒáÅéǤØé¹æ à¤Âä»ææ à¤Âä» 10¡ÇèÒ»ÕÁÒáÅéÇÁÑꧤРµÍ¹àÔ´Ô¹ÊÒÂäËÇé¾ÃÐà¡éÒÇÑ´¡Ñº·ÑÇÃì¤ÃÑǺéÒ¹·ÕèËéÒÅèÐ
anigia
17 .. 2553 12:17:23
àËç¹ÃÙ»áá¹Ö¡ÇèÒÅÙ¡ÊÒÇ 555

ÍÂÒ¡µÑ´¼Á˹éÒÁéÒ(»Ñ´)Ẻ¾ÔªªÕèãËé·ÍºéÒ§¨Ñ§ áµè´Ù·èÒ¼Á·Í¨ÐäÁèÁéÒ(»Ñ´)˧èÐ

àËç¹¾Õè¹éͧàÅè¹µ¡»ÅÒ´éÇ¡ѹáÅéǹ֡¶Ö§à´ç¡·ÕèºéÒ¹ ªÍºàÅè¹µ¡»ÅÒẺ¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹àÅÂ

¾ÔªªÕè¨Óà¡è§à¹ÍÐ áÅéÇ´Ù·èÒ¨Ðà»ç¹¹Ñ¡¡Ô¨¡ÃÃÁµÑǧ ^^
àÍë(aeyaey)
17 .. 2553 12:54:17
ÂÔè§âµ¾ÔªªÕè¡çÁÕáÇÇàÃÕºÃéÍ ËÑǤԴÊÃéÒ§à¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæàŹÐáÁèà¡È

Êèǹ¹Ô¡¡Õé¹ÕèÂѧà´ç¡áµèáÇÇ¡çÁÒáÅéÇà¹êÍÐ

à´ç¡æ ¡Ñº¡ÒÃãËéÍÒËÒûÅÒà¹Õé àËÁ×͹à»ç¹¢Í§¤Ùè¡Ñ¹àÅÂ

ÊØ¢ÊѹµìÇÒàŹ䷹ì´éǹФèÐ
danid
17 .. 2553 19:40:22
ÊÁ¡Ñºà»ç¹¤Ãͺ¤ÃÑÇáË觤ÇÒÁÊØ¢¨ÃÔ§ææ´Ùä´é¨Ò¡à´ç¡ææ·ÕèÃèÒàÃԧʴãÊáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ð¤ÃѺ
cherdchid
17 .. 2553 22:10:49
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÊÓËÃѺ¡ÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹...¹Ð¤èоԪªÕèµéͧ·Óä´éÍÂÙèáÅéÇ...¨ÃÔ§ÁÑê¤èФ¹à¡è§
áÁè dent-mon
17 .. 2553 22:12:45
à´ç¡ æ ´ÙÁÕªÕÇÔµªÕÇÒÁÒ¡àŤèÐ ¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂ
Inny*s Mom
18 .. 2553 02:15:55
¤Ãͺ¤ÃÑÇÊØ¢Êѹµì´Õ¨Ñ§àŤèÐ ´ÙͺÍØè¹´Õ
¹éͧ¿Ô« à¡è§¨Ñ§àÅ ´Ùà»ç¹à´ç¡¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§áµèà´ç¡àÅ ÍÂÒ¡àË繢Ǵ«ÍÊ(àËÁ×͹¡Ñ¹) áµèÇèÒ...¤Ô´ä´éä§à¹êÍÐ ¼ÙéãË­è(ÍÂèÒ§àÃÒ) ÂѧäÁèà¤Â¤Ô´àÅ ÍÔÍÔ
á¡éÇ
18 .. 2553 05:05:45
ªÍºäÍà´Õ¹Õé¨Ñ§ ¡ÒúéÒ¹¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ... ¢ÍÂ×ÁäÍà´ÕÂäÇéãªéºéÒ§¹Ð¤Ð...
¾ÔªªÕèà¡è§¨Ñ§ äÇéàÍҢǴ«ÍʾÃÔ¡ÁÒâªÇìºéÒ§¹Ð¤Ð
Matsu's Family
18 .. 2553 08:48:32