< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
__Season of Love___ [94125/11]
:: µé¹à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì :: [679/18]
:: ¹Ò§áººÁ×Íâ»Ã VS ¹Ò§áººË¹éÒãËÁè :: [759/21]
_:__àÁ¹ÙÍÒËÒÃá¹Ð¹Ó [840/14]
:: ~ :: ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ÅÙ¡ :: ~ :: [701/14]
=:=:= ÊÕÊéÁÅÔ«ÖèÁ =:=:= [589/18]
== áÅè¹¢éÒÁàÁ×ͧ == [557/3]
__¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§¾èÍ__ [622/8]
__àÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕÂ§æ »ÃШÓÇѹ__ [539/2]
___ÇѹËÂØ´ÂÒÇÇÇ___ [531/7]
:: ¸Ñ¹ÇҨԻҶР:: [526/2]
:: Happy Birthday :: [731/5]
:: Father's Day 2009 :: [784/6]
:: ÂéÒºéÒ¹ãËÁè¶ÒÇÃáÅéǹФР:: [726/11]
:: àÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕ§æ ÊØ´ÊÑ»´ÒËì (14-16 ¾ÄȨԡÒ¹ 2552 ):: [1610/10]
::: à´ç¡ªèÒ§»Ñé¹ ::: [892/17]
::: Wedding #2 (07 November 2009) ::: [1277/14]
:: ÍдÃÕ¹ÒÅÕ¹ÅÍ¡Ãз§ :: [1806/19]
:::: ˹ÙÍÂÒ¡·Ò¹¼Ñ¡áÅмÅäÁé :::: [773/18]
Tag ::: Close-up : pretty woman ::: [711/12]
== à¨éÒáÁè¢Íà¨ÔÁ == [712/21]
~o á¨é§ãËé·ÃÒº :: ÂéÒºéÒ¹ o~ [704/16]
:: Home Alone :: Episode II :: [2210/16]
:: Home Alone :: Episode I :: [1920/22]
== ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹Í¹ØºÒÅ ñ == [1821/16]
::: àÈÃéÒ ÊØ´ ÊØ´ ::: [661/27]
22 09 09 = 4 [698/24]
...(S)he whom must not be named... [1701/25]
++ ÊÑ»´ÒËìàÃ×èÍÂæ ÁÒàÃÕ§æ ++ [948/24]
"¢ºÇ¹áËè" [717/20]
:: ºéÒ¹ÊÇ´éÇÂÁ×ÍàÃÒ :: [778/17]
:: àÊÕ§·Õè»ÃÒö¹Ò :: [503/23]
== Bed time ẺºéÒ¹àÃÒ == [655/27]
:: µÒÁÃ;èÍ :: [728/20]
:: ¨Ø´à»ÅÕè¹ :: (ÁÒÃѺ Tag ´éǤèÐ) [776/25]
:: ʹءÁêÒ¡ÁÒ¡¡ µ×è¹àµé¹ÁêÒ¡ÁÒ¡¡ :: [998/22]
:: ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨢ͧáÁè¨Ò¡ÅÙ¡ :: [1278/25]
º·ºÑ¹·Ö¡ :: ¨Ò¡ÅÙ¡¶Ö§áÁè :: by Na'Golf [770/23]
º·ºÑ¹·Ö¡ :: ¨Ò¡ÅÙ¡¶Ö§áÁè :: [575/18]
::: Tag àÁ×èͩѹà»ç¹áÁè (Êè§áÁèàÍë¤èÐ)::: [661/18]
::: 6th Wedding Anniversary ::: [815/28]
::: ÁØÁ¤ÃÑÇ by Exclusive Chef ::: [1062/29]
¾ÔªªÕè¾Ù´ÁÒ¡¨ÃÔ§àËÃÍ?? [1475/20]
"ÂÔéÁà¢éÒäÇé àÁ×èÍÀÑÂÁÒ" [631/23]
::: ÃÕà¤Çʨҡ¾èÍ ::: [757/21]
::: ÊØ ¢ á Å Ð ·Ø ¡ ¢ì » ¹ ¡Ñ ¹ ä » ::: [893/23]
::: ÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡ ÍÂÙè´éÇ¡ѹÁÒ¡ à˹×èÍÂÁÒ¡¡¡ ::: [754/30]
::: Hair Style by Mommy Ked ::: [2221/24]
== ÇѹËÂØ´ÂÒÇ áʹÊآ㨠== [1584/26]
== ÁØÁ¤ÃÑÇ by Chef Pitchee == [973/20]
:: áÁèäÁèà¢Õ¹ ˹Ùà¢Õ¹àͧ¤èÐ :: [1043/28]
== ÇѹÇÒ¹·Õè»ÃзѺã¨ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó == [806/33]
H A P P Y ... D A Y ... [728/28]
++ ä´éàÇÅÒ©Õ´ÇѤ«Õ¹áÅéǨéÒà´ç¡¹éÍ ++ [1111/13]
== ¾èͶÒÁ ÅÙ¡µÍº == [1204/23]
:: ÁØÁ¤ÃÑÇ by Chef Ked :: [1654/16]
== âÍéÅѹÅêÒã¹âËÁ´¾ÔªªÕè...áÅÐâÍéÇáÁèà¨éÒ...ã¹âËÁ´¹Ô¡¡Õé == [1162/18]
== Êè§ Tag áÁèàµÂ¨éÒ (¾ÂÑ­ª¹ÐµÑÇáá) == [588/11]
=: Living Empowered by Cheeki := (ÁÒÃѺ TaG ´éǹШêÐ) [1104/17]
== ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µÍ¹·Õè 1 == [1388/15]
== ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µÍ¹·Õè 2 == [1212/15]
== âÍéÅÐ˹Í....áÁèà¡ÈàÍ == [1183/17]
+:+ Tag One Day +:+ [869/12]
=== ¹.¹Ô¡¡Õé === [1079/8]
++ ¾ . ¾Ô ª ªÕè ++ [1519/23]
ä»à·ÕèÂǡѹ¹êÒ ++ MUSEUM SIAM ++ [904/13]
M y V a l e n t i n e [943/16]
== ÁÒáÅèÇ ÁÒáÅèÇ == [827/17]
= = ËèÒ§ËÒÂ仹ҹ = = [937/11]
Ê觡ÒúéÒ¹ New Year Tag ãËéáÁè¨ëÒ ¤ÃêÒºº [808/12]
= = ´.à´ç¡ Êͧ¤¹ = = [854/16]
++ ä»âçàÃÕ¹¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ ++ [1154/25]
++ àÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§ ++ [1038/19]
== ä»ÃèÇÁ§Ò¹áµè§§Ò¹¤ÃÑé§áá㹪ÕÇÔµ¤èÐ == [1491/21]
Happy birthday to my lovely [798/24]
ÊآʺÒ¡ÒÂã¨ã¹ÇѹàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ [684/14]
Ê觡ÒúéÒ¹¤Ø³¹Ø蹡Ѻ¤Ø³àµÂ¨éÒ ( ~ Tag ~) [3387/12]
¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§àÃÒ [934/16]
My Pitchee [793/15]
¿. ¿Ñ¹ÊÐÍÒ´¨Ñ§ [1076/15]
...ªÕÇÔµÃÐËÇèÒ§ÊÑ»´ÒËì... [795/16]
+ + áʹʹء áʹʺÒ + + [991/14]
= = ¡Ô¨¡ÃÃÁÂÒÁÇèÒ§ = = [679/11]
~~ àÇÅÒ¹Õé·ÕèÃͤÍ ~~ [791/15]
Ê觡ÒúéÒ¹ Tag ¤¹ÊÇÂã¨´Ó ¤èÒ [849/12]
Go camping with Pitchee [828/16]
¢ÍÊ觡ÒúéÒ¹¤ÃÙàµÂ Tag MY BABY ¨éÒ [805/19]
Theory of gravitation by NIKKI [5749/20]
Happy birthday to my lovely "PITCHEE" [836/19]
My Buddy ~ Your Buddy [907/10]
- - - »èÇÂ㨠äÁè»èÇ¡Ò - - - [790/23]
= = ÍÂÙèä´é ʺÒÂÁÒ¡ = = [761/12]
~ ~ àÃ×èͧàÅèÒàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ ~ ~ [824/16]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 3) [872/17]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 2) [667/11]
= = ¾ÄËÑʺ´Õ 22 = = (µÍ¹·Õè 1) [730/9]
= = ¢ÍÃкÒ¤ÇÒÁã¹ã¨ = = [781/25]
~ ~ ä»ÊؾÃÃ³Ï ¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ ~ ~ [612/16]
~ ~ Çѹ¤ÅÒ¹ ¡Ð ÇÑ´×éÍ ~ ~ [827/12]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹáÁè ~ áÁèáʹÊØ¢Êѹµì [659/7]
~~ ¹éҡѺËÅÒ¹ ~~ [691/5]
~~5th Wedding Anniversary~~ [840/22]
~~ á¤è¤Ô´áÅéÇ·Ó ~~ [676/5]
~~ ¤Ô´ãËÁè ·ÓãËÁè ~~ [663/9]
~~ ÊÑ»´ÒËìáʹÊØ¢Êѹµì ~~ [907/9]
Nikki and Pitchee. [624/6]
We are sisters, aren't we? [1077/9]
~ ~ 3 ÊÒÇ 3 ÇÑÂ ~ ~ [655/6]
A place I call [865/11]
What are you thinking? [1031/6]
Let's talk. [905/7]
She is Nikki. [670/9]
She is Pitchee. [690/8]
It's time to write. [591/16]__Season of Love___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 17 .. 2553 10:31:05
 11 鹵
ÁÕ¾ÔÁ¾ì¼Ô´ÍÕ¡áÃÐ ¾ÔÁ¾ì¼Ô´µÒËÅÍ´´´.....
cheeki
17 .. 2553 10:51:59
ÁÕ¡ÒúéÒ¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ´éÇÂÍèдըѧ ÍÂÒ¡àË繼ŧҹ¢Ç´«Íʢͧ¾ÔªªÕè ¡Ñº ¹Ô·Ò¹¢Í§áÁèà¡È¨Ñ§
¾ÔªªÕèà¡è§ÍÂÙèáÅéÇàÅèҹԷҹʺÒÂàÅ àÍÒ¤ÅÔ»¾ÔªªÕèÁÒ´Ù´éǹШêÐ
Photobucket
17 .. 2553 11:36:01
ªÍº¤Ó¾Ù´¢Í§Ë¹Ù¾ÔªªÕèÁÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèèä´ééÍÂÙè¡Ñº¾èèèÍáÁèáÅйéͧ¹Ô¡¡Õééé....¹èÒÃÑÑ¡·ÕèÊØ´
saraLove
17 .. 2553 12:12:04
à¢éÒä»Íèҹ㹠wordpress áÅéÇ¢ÍÁÒàÁé¹µì·Õè¹Õè¹Ð
ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ ÍèÒ¹áÅéÇ ÍÂÒ¡ä´éÅÙ¡ÊÒÇ¢Öé¹ÁҩѺ¾Åѹ ¡ç˹پԪªÕèªèÒ§¹èÒÃÑ¡ à¡è§¡çà¡è§ ¹èÒÀÙÁÔã¨ÁÒ¡àŤèÐ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìà»ç¹ÂÍ´ ¤ÇÒÁ¨ÓàÂÕèÂÁ á¶ÁÂѧ¡ÅéÒáÊ´§ÍÍ¡ÍÕ¡á¹èÐ ª×蹪Áæææ
ÎÑè¹á¹è ÊÒǹé͹ԡ¡ÕéãÊèàÊ×éÍá´§¡Õèà¾éÒä´éà«ÕéÂǹèÒÃÑ¡´Õ¹êÒ Ë¹Ù¡çäÁè·Ôé§ÅÒÂà´ç¡ active àªè¹à¤Â ´ÙáµèÅÐÃÙ»¡çµéͧÍÁÂÔéÁµÒÁ¨ÃÔ§æ
ÇÑ´à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ÇèÒáÅéǤØé¹æ à¤Âä»ææ à¤Âä» 10¡ÇèÒ»ÕÁÒáÅéÇÁÑꧤРµÍ¹àÔ´Ô¹ÊÒÂäËÇé¾ÃÐà¡éÒÇÑ´¡Ñº·ÑÇÃì¤ÃÑǺéÒ¹·ÕèËéÒÅèÐ
anigia
17 .. 2553 12:17:23
àËç¹ÃÙ»áá¹Ö¡ÇèÒÅÙ¡ÊÒÇ 555

ÍÂÒ¡µÑ´¼Á˹éÒÁéÒ(»Ñ´)Ẻ¾ÔªªÕèãËé·ÍºéÒ§¨Ñ§ áµè´Ù·èÒ¼Á·Í¨ÐäÁèÁéÒ(»Ñ´)˧èÐ

àËç¹¾Õè¹éͧàÅè¹µ¡»ÅÒ´éÇ¡ѹáÅéǹ֡¶Ö§à´ç¡·ÕèºéÒ¹ ªÍºàÅè¹µ¡»ÅÒẺ¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹àÅÂ

¾ÔªªÕè¨Óà¡è§à¹ÍÐ áÅéÇ´Ù·èÒ¨Ðà»ç¹¹Ñ¡¡Ô¨¡ÃÃÁµÑǧ ^^
àÍë(aeyaey)
17 .. 2553 12:54:17
ÂÔè§âµ¾ÔªªÕè¡çÁÕáÇÇàÃÕºÃéÍ ËÑǤԴÊÃéÒ§à¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæàŹÐáÁèà¡È

Êèǹ¹Ô¡¡Õé¹ÕèÂѧà´ç¡áµèáÇÇ¡çÁÒáÅéÇà¹êÍÐ

à´ç¡æ ¡Ñº¡ÒÃãËéÍÒËÒûÅÒà¹Õé àËÁ×͹à»ç¹¢Í§¤Ùè¡Ñ¹àÅÂ

ÊØ¢ÊѹµìÇÒàŹ䷹ì´éǹФèÐ
danid
17 .. 2553 19:40:22
ÊÁ¡Ñºà»ç¹¤Ãͺ¤ÃÑÇáË觤ÇÒÁÊØ¢¨ÃÔ§ææ´Ùä´é¨Ò¡à´ç¡ææ·ÕèÃèÒàÃԧʴãÊáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ð¤ÃѺ
cherdchid
17 .. 2553 22:10:49
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÊÓËÃѺ¡ÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹...¹Ð¤èоԪªÕèµéͧ·Óä´éÍÂÙèáÅéÇ...¨ÃÔ§ÁÑê¤èФ¹à¡è§
áÁè dent-mon
17 .. 2553 22:12:45
à´ç¡ æ ´ÙÁÕªÕÇÔµªÕÇÒÁÒ¡àŤèÐ ¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂ
Inny*s Mom
18 .. 2553 02:15:55
¤Ãͺ¤ÃÑÇÊØ¢Êѹµì´Õ¨Ñ§àŤèÐ ´ÙͺÍØè¹´Õ
¹éͧ¿Ô« à¡è§¨Ñ§àÅ ´Ùà»ç¹à´ç¡¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§áµèà´ç¡àÅ ÍÂÒ¡àË繢Ǵ«ÍÊ(àËÁ×͹¡Ñ¹) áµèÇèÒ...¤Ô´ä´éä§à¹êÍÐ ¼ÙéãË­è(ÍÂèÒ§àÃÒ) ÂѧäÁèà¤Â¤Ô´àÅ ÍÔÍÔ
á¡éÇ
18 .. 2553 05:05:45
ªÍºäÍà´Õ¹Õé¨Ñ§ ¡ÒúéÒ¹¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ... ¢ÍÂ×ÁäÍà´ÕÂäÇéãªéºéÒ§¹Ð¤Ð...
¾ÔªªÕèà¡è§¨Ñ§ äÇéàÍҢǴ«ÍʾÃÔ¡ÁÒâªÇìºéÒ§¹Ð¤Ð
Matsu's Family
18 .. 2553 08:48:32