< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[24680/0]
·Óä§ÍèÐãÊèâ¤é´áºº¹ÕéËÃÍ ªèǺ͡·Õ [309/3]ËÇÒ´´Õ¤èÐǹ¹Õéà»ç¹Çѹà¢Õ¹ä´ÇѹááÃÙéÊÖ¡Âѧä§Âѧ䧺͡äÁè¶Ù¡ÍèÐ
áµè¡éÍÅͧ·Ó´ÙÁÑèÇæàÅÂÁѹÍÒ¨¨ÐäÁèÊÇ¡éÍä´é¹êÒÍÔÍÔ

                                                Çѹ¹ÕéÁÕ¡Å͹à¾ÃÒÐÁÒ¡½Ò¡¹Ð

¨Ò¡Çѹ¹Õé¨ÐÁÕáµè¤ÓÇèÒà¾×è͹
¨ÐäÁèÅ×ÁäÁèàÅ×͹Çѹà¡èÒæ
¶Ö§Çѹ¹ÕéäÁèÁÕáÅéÇ¡ÅØèÁ¢Í§àÃÒ
áµèäÁèà¤Âà¾ÃÒÐâ·ÃËҡѹ
áÁéÇѹ¹Õéà¸Í¨ÐÍÂÙèµèÒ§âçàÃÕ¹
áÁé¨Ðà»ÅÕè¹¹ÔÊÑÂäÁèàËÁ×ÍÂà¡èÒ
áµèÂѧä§à¸Í¡çÂѧà»ç¹à¾×è͹àÃÒ
äÁèʹԷàËÁ×͹à¡èÒ¨ÐäÁèÅ×Á

ÍÂèÒÅ×Íà·ê¹¹Ð¤ÃêÒ

 

 

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
var clickmessage="^O^áËÐæÍÂèÒ Copy ÀÒ¾ÊÔ¤èÐ^O^" //á¡é䢢éͤÇÒÁµÃ§¹Õé
function disableclick(e) {
if (document.all) {
if (event.button==2||event.button==3) {
if (event.srcElement.tagName=="IMG"){
alert(clickmessage);
return false;
}
}
}
else if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(clickmessage);
return false;
}
}
else if (document.getElementById){
if (e.which==3&&e.target.tagName=="IMG"){
alert(clickmessage)
return false
}
}
}
function associateimages(){
for(i=0;i<document.images.length;i++)
document.images[i].onmousedown=disableclick;
}
if (document.all)
document.onmousedown=disableclick
else if (document.getElementById)
document.onmouseup=disableclick
else if (document.layers)
associateimages()
</SCRIPT>

¹ 27 .. 2550 18:37:22
ѧդ鹵