< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
Çѹà¡Ô´ã¤ÃàÍèÂ...ÁÒ´ÙàÃçÇ [14650/6]
¡ÒÃáÊ´§¢Í§ªéÒ§à¼×Í¡¹éÍ [1179/10]
µÍ¹¢Í§à¿ÁⵤÃѺ... [760/13]
Tag ¤¹ÊÇÂã¨´Ó [780/9]
¡Í´¡Ñ¹à¶ÍÐ... [600/8]
ËͺÅÙ¡à·ÕèÂǵ͹ ¤Ø³¤Ð¢Íâ»â¡ÐÍѹ¹Ö§... [482/5]
¢Í§¢ÇÑ­...ÇÒàŹ䷹ì¨êÐ [964/12]
Ê觡ÒúéÒ¹ tag áÁèÅÙ¡¨êÐ..... [774/15]
àÃ×èͧ¢Í§¤¹...àÃ×èͧ¢Í§¤Ùè [600/11]
»ÃÒ¡¯¡Òóìà¿Áâµ µÍ¹ 2 ¨êÐ [635/9]
Çѹ(¢Í§)áÁè..... [773/10]
[700/14]
ÃÑ¡¢Í§©Ñ¹...µÍ¹ááä´éà»èÒ ÁѹÂÒÇÇÇÇ [674/7]
****¹Òâ¹ & The Star **** [1992/11]
¹Òâ¹àµêÒÐáµêÐ [639/5]
»Õ¹Ö§áÅéǹÐÅÙ¡¹Òâ¹..·ÕèàÃÒä´éàËç¹Ë¹éҡѹ [641/11]
¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§¹Ùë¹Òâ¹ [789/13]
Çѹ·Õè¹Ùë¹Òâ¹µéͧä»Ê᡹ÊÁͧ (µÍ¹¨º) [860/13]
àÁ×è͹Ùë¹Òâ¹ µéͧä»Ê᡹ÊÁͧ (µÍ¹ 2) [1248/7]
àÁ×è͹Ùë¹Òâ¹ µéͧⴹÊ᡹ÊÁͧ...áÁèã¨á·ºÊÅÒ¨éÐ [1406/8]
¹Ùë¹Òâ¹Å§ÊÃФÃÑé§áá¨éÒ.... [1270/11]
¾ÕèµèÒ§´ÒǢͧ¹Òâ¹ [632/2]
¹Ùë¹Òâ¹ä»·ÐàŤÃÑé§áá ÍÔ ÍÔ [740/6]
ÃѺ¢ÇÑ­à´ç¡à´×͹¨éÒ.. [572/4]
Welcome Home ¹Ùë¹Òâ¹ [944/12]
¹Ùë¹Òâ¹....ÍÔèÁÍØè¹Çѹáá¨éÐ [789/9]
Çѹ·Õè¹Ùë¹Òâ¹ Å×ÁµÒÁÒ´ÙâÅ¡¤èÒ... [812/4] 
Çѹà¡Ô´ã¤ÃàÍèÂ...ÁÒ´ÙàÃçÇ

 

                                                                                    27 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2552

 

                                                   ã¤Ãà¤ÂºÍ¡ÇèÒàÇÅÒ¼èÒ¹ä»àËÁ×͹µÔ´»Õ¡....

                                           áµèÁÒÁêÒÇèÒºÒ§·ÕàÇÅÒ¡çàÃçÇÂÔ觡ÇèÒö俪Թ¡Ñ¹à«ç¹«ÐÍÕ¡...

                                         â´Â੾ÒÐàÇÅÒ·ÕèàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ àÇÅÒàËÁ×͹¨ÐäÁèÃÍ·èÒ

                                                        ÇÔè§àÃçÇÂÔ觡Çèҹѡ¡ÕÌÒâÍÅÔÁ»Ô¡

                                        ¹ÑºµÑé§áµèÇѹáá·ÕèÃÙéÇèÒ¨ÐÁÕ˹٠ÁÒÁêÒÂѧ¨Óä´é·Ø¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´

                                              (äÁèÃÇÁµÍ¹à˵ءÒóì·Õè·ÓãËéà¡Ô´Ë¹Ù¹ÐÅÙ¡ 555 )

 

                                            ÁÒÁêÒÃÙéÇèÒ¿éÒä´é»ÃзҹÊÔè§´Õ æ ÁÒãËéªÕÇÔµÁÒÁêÒ....

 

                                            ËÅѧ¨Ò¡Çѹà¡Ô´¤ÃºÃͺ 31 »Õ ÁÕËÁʹٺ͡ÁÒÁêÒÇèÒ

                                                 ªÕÇÔµÁÒÁêҨФúÊÁºÃÙ³ì ¨ÐŧµÑÇ...¨Ð¹Ôè§....

                                                            ÍÐäèÐáÁè¹¢¹Ò´¹éÒ¹¹¹¹..........

 

                                       ¾.Â. 2004 à»ÅÕ蹧ҹ ä´é·Ó§Ò¹ã¹º·ºÒ··ÕèÍÂÒ¡·ÓÁÒ¹Ò¹

                                                       (áÅÐÍÂÙèÂ×¹ÂÒǨ¹ÁÒ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹)

                                                         ¸.¤.2005  ÁÒÁêҤú 31 ¢Çº

                                       Á.¤. 2005 áµè§§Ò¹ ¡Ñº»Ò»êÒä§ÅÙ¡.....

                                                      anniversary ÂѧäÁèä´é©ÅͧàÅ»չÕé¹èÐ.....

                                       Á.¤. 2006 ¹Òâ¹ÁÒà¡Ô´ ÍÔÍÔ

                                       ¡.¾. 2008 à¿ÁâµÁÒà¡Ô´ ÍÔ ÍÔ

 

                                          Çѹ¹Õé¡çà»ç¹Çѹ·ÕèÁÒÁêÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ æ Íա˹Öè§Çѹ...

                                      ¹Òâ¹àµÔºâµ¢Öé¹ÁÒ¡...ÁÒ¡¨¹ÁÒÁêÒáͺ¶ÒÁµÑÇàͧºèÍ æ ÇèÒ¹Õè

                                            à´ç¡áºàºÒФ¹à´ÕÂǡѹ·ÕèÃéͧáÇéæææ µÍ¹¹Ñé¹àËÃÍ

 

                                         ¹Òâ¹ä»âçàÃÕ¹ ¹Òâ¹ÁÕº·ºÒ·à¢éÒÊÙèÇÑÂ͹غÒÅáÅéÇ

                                      ·Ø¡ æ Çѹ¨ÐÁÕÍÐäÃÁÒãËéá»Å¡ã¨¡Ñº¾Ñ²¹Ò¡Òâͧ˹ÙàÊÁÍ

                                             ÊͧÇѹ¡è͹ ¹Òâ¹áÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒáÅÑéǹéÓã¹»Ò¡

                                                   ãËéÁÒÁêÒ´Ù¡è͹ºéǹËÅѧá»Ã§¿Ñ¹

                                                                ............ÀÙÁÔ㨨ѧ................

                                              ¤¹à»ç¹áÁè á¤èÁѹ¡ÅÑéǹéÓã¹»Ò¡ áÅéǺéǹµØëÂä´é

                                               ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅéÇ (»¡µÔºéǹÍÂèÒ§à´ÕÂǹÐ!)

 

                                        ÊͧÊÒÁÍÒ·ÔµÂìÁÒ¹Õé ¹Ò⹺͡ÇèÒ ¹Ò⹨ЪèÇÂàËÅ×͵ÑÇàͧ

                                                    ãÊè¡Ò§à¡§ ãÊèàÊ×éÍàͧ ãÊèÃͧà·éÒàͧ

                                        àÃÔèÁ¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹à»ç¹áÅéÇ áµèÂѧäÁèÊÒÁÒöËÁعà»ç¹Ãͺ æ ä´é

                                       (§§äËÁ ẺÇèÒá¶Ð á¶Ðä»ÍèШéÐ äÁèÊÒÁÒöËÁع¢Ò

                                       à»ç¹Ç§¡ÅÁä´é)

                                                  áµè¹Ò⹡çʹء¡Ñº¡ÒâÕè¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÁÒ¡ æ

 

                                          áÅÐá¹è¹Í¹....¹Òâ¹à»ç¹µÑǢͧµÑÇàͧÁÒ¡¢Öé¹àÂÍÐ....

                                                         áÅÐÁêÒ¡çà˹×èÍÂÁÒ¡¢Öé¹´éÇ --“

 

                                          àÁ×èÍÇѹ¡è͹ ÊÒÇâÊ´¶ÒÁÁÒÁêÒÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢äËÁ·ÕèÁÕÅÙ¡

                                            ÁÒÁêҺ͡ÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ¶Ö§áÁé¨Ðà˹×èÍ¡ÒÂ

                                                                       à˹×ÍèÂ㨺ҧ¤ÃÑé§

                                              áµè¤ÇÒÁÊØ¢Áҡźź¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡à˹×èÍÂä»ËÁ´

 

                                                ¹éͧÊÒÇâÊ´à¤éҺ͡ÇèÒ àÇÅÒ¾Õè˹è͵ͺ

                                                ÁѹÍÍ¡·Ò§áÇǵҴéÇÂ....à¤éÒäÁèà¢éÒã¨ËÃÍ¡ÇèÒ

                                                 ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡à»ç¹ÍÂèÒ§äà áµèà¤éÒÊÑÁ¼ÑÊä´é....

 

                                               Happy Birthday ¹Ð¤ÐÅÙ¡ÊÒǢͧÁÒÁêÒ...................

 

                                         »Å. ¤ÔÇ˹éÒ  ÍÒ·ÔµÂì˹éÒ Çѹà¡Ô´¹éͧà¿ÁâµáÅéǹÐÅÙ¡

                                             ªèǧ¹Õ餧à¢Õ¹䴶Õè (?) à»ç¹»ÃÐÇѵԡÒóì 555

  

 

 

 
¹ 27 .. 2552 11:52:08
 6 鹵
µÒÁÁÒáλ»ÕéàºÔÃ´ì ¹Òâ¹ÍÕ¡Ãͺ ¢ÍãËéá¢ç§áç àÃÕ¹˹ѧÊ×Íà¡è§ æ ¹Ð¨êÐ»Å.áËÁ Çѹ¹ÕéáÁè¹Ùë¹Òâ¹ ¡çÊÇÂä´é㨨ԧ æ
nat-da
27 .. 2552 12:39:36
ÍèÒ¹áÅéÇáͺ«Öé§àÅ硹éÍ ...ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ò⹹ШêÐ ÃÙ»ÊØ´·éÒÂͺÍØ蹨ѧªÍºÁÒ¡¢ÍãËé¹Òâ¹àµÔºâµÍÂèÒ§á¢ç§áç áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ð¤Ð
»ØëÂ
27 .. 2552 12:50:10
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ò⹨èÐà»ç¹à´ç¡´Õ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¹ÐÅÙ¡¹ÐÃÙ»ÊØ´·éÒ ͺÍØè¹ÁÒ¡æ ¹èÒÃÑ¡¨Ñ§...
Triple N’s Family Diary nok_noi
27 .. 2552 13:00:08
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ùë¹Òâ¹ÍÕ¡¤ÃÑ駹ШêÐ... ãËéà¢éÁá¢ç§àËÁ×͹´Ñ§ÀÙà¢Ò

áµèÍè͹àÂÒÇì àËÁ×͹´Í¡äÁéºÒ¹...à»ç¹à´ç¡´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÅØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç¨éÒÃÙ»ÊØ´·éÒ ´ÙͺÍØè¹ÁÒ¡àŤèÐ

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§

(ÃÙéÊÖ¡¨Ð¾Ù´àËÁ×͹æ¡Ñ¹·Ø¡¤¹àÅÂà¹ÍÐ ^ ^)
¹éÒÍØëÂ
27 .. 2552 13:36:20
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¨éÐ ÊÒǹéÍ ⵵ÒÁæ¡Ñ¹ÁÒ·ÕÅФ¹æàŹРËÅÒ¹æºéÒ¹àÃÒ

»Å×éÁ¨Ñ§àÅÂ¹éÒàÍë¢ÍãËé¹Òâ¹ à»ç¹à´ç¡¹èÒÃÑ¡ ¢Í§·Ø¡æ¤¹µÅʹ仹ФРⵢÖé¹ÊÇÂæàËÁ×͹áÁè˹èÍÂÂÔ觴ÕãË­èàÅÂÃÙ»ÊØ´·éÒ «Í¿·ì´Õà¹ÍÐ
aaeykiwi
  27 .. 2552 19:07:43
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ùë¹Ò⹹ШêÐ¢ÍãËé˹Ùà»ç¹à´ç¡´Õ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç áÅÐà»ç¹¤¹´Õ¢Í§Êѧ¤Á¤èÐ
noi-phil
27 .. 2552 21:32:56