< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
ʧÊÒáѹ˹èÍÂ...ÍÂèÒÃÑ駩ѹäÇé´éÇÂÃÑ¡¨ÍÁ»ÅÍÁ¢Í§à¸Í [7465/1]
¹ÕéËÃ×Í ã¨¨ÃÔ§¢Í§à¸Í [283/3] 
ʧÊÒáѹ˹èÍÂ...ÍÂèÒÃÑ駩ѹäÇé´éÇÂÃÑ¡¨ÍÁ»ÅÍÁ¢Í§à¸Í

Take Me To Your Heart....

ËÒ¡ªÕÇÔµàÅ×Í¡ä´é©Ñ¹¤§äÁèÍÂÙèà¾Õ§¤¹à´ÕÂÇ
©Ñ¹¤§ÁÕà¢ÒÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§¡ÒÂ...áÁéºÒ§ªèǧàÇÅÒ
áµè©Ñ¹àÅ×Í¡·Õè¨ÐÍÂÙ褹à´ÕÂÇáÁé㨨Ðä¢Çé¤ÇéÒËÒ
á¤è¤Ô´ÇèÒÁÕà¸ÍÁÒÍÂÙèã¡Åé©Ñ¹¡çÊØ¢...áÅСçà¨çº
ÍÒ¨à¾ÃÒЩѹËÂÔè§à¡Ô¹¡ÇèÒ¨ÐãªéªÕÇÔµÃÑ¡ÊÒÁàÈÃéÒ
àÁ×èÍà¸ÍàÅ×Í¡à¢Ò..©Ñ¹¡ç¢Í¨Ò¡ÁÒ...áÁé¨Ðáʹà¨çº
ËÒ¡ºÍ¡ÇèҩѹäÁèÃÑ¡à¸ÍäÁèãªèáµè·Õè¨Ò¡à¾ÃÒÐÇèÒÃÑ¡
©Ñ¹¨Ðà¡çº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õ´ÕáÅÐÊÔè§´Õ æ ·ÕèÁÕÃèÇÁ¡Ñ¹
äÇé»Åͺ㨵͹ÂÒÁà˧Ò...áÅФԴ¶Ö§à¸Í
ËÒ¡©Ñ¹äÁè¨Ò¡Áҩѹ¡ÅÑÇÇèÒÊÑ¡Çѹ˹Ö觩ѹ¨ÐäÁèàËÅ×Í
¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ¢Í§¡Ñ¹áÅСѹ..àÁ×èͤÇÒÁ·Ø¡¢ì
·ÃÁҳ㨠ÁҤ͡Ѵ¡Ãè͹ã¨áÁéªèǧáá·¹ä´é¡çà¶ÍÐ
ä´éâ»Ã´à¶ÍÐ »ÅèÍ©ѹä»...ÍÂèÒÃÑ駩ѹäÇé
àÁ×èÍà¸ÍäÁèÊÒÁÒöÁթѹä´éà¾Õ§¤¹à´ÕÂÇ

¹ 11 .. 2550 20:18:34
 1 鹵
ÊÙéææææææ.....
ºÒÊ
15 .. 2550 12:40:01