< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§ [7347/0] 
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§

¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§

               à¤ÂÁÕ¤¹ÃÑ¡ÍÂÙèã¡ÅéªÔ´¡Ñ¹·Ø¡Çѹ ºÍ¡ÃÑ¡·Ø¡Çѹ  ©Ñ¹äÁèà¤Âàº×èÍàÅ áµèÁÒÇѹ¹Ö§àÃÒᡨҡ¡Ñ¹ ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹´éǤÇÒÁ¨Óà»ç¹...áµè "àÃÒÂѧÃÑ¡¡Ñ¹"  ©Ñ¹ºÍ¡ÃÑ¡à¢Ò·Ø¡ÇѹàËÁ×͹à´ÔÁ  "äÁèà¤Âàº×èÍ" ©Ñ¹ºÍ¡à¢Ò´éÇÂ㨷ÕèÃÑ¡ÁÒ¡¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁ´éÇ«éÓ "äÁè¨×´¨Ò§"  ¶Ö§Çѹ¹ÕéàÃÒËèÒ§¡Ñ¹¡ÇèÒ¤ÃÖ觻ÃÐà·È ©Ñ¹»Åͺ㨵ÑÇàͧÇèÒÂѧ´ÕÂѧÍÂÙèã¹»ÃÐà·Èà´ÕÂǡѹ ©Ñ¹ä»ËÒà¢Ò·Ø¡à´×͹ ´éǤÇÒÁ¤Ô´¶Ö§ ÃÐÂзҧ¡ÇèÒ¤ÃÖè§Çѹ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áµè¡ÅѺÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àËÅ×ÍÅé¹ ÍÂÒ¡ãËé¤Ø³ÃÙé¨Ñ§ "©Ñ¹ÃÑ¡¤Ø³àËÅ×Íà¡Ô¹...·ÕèÃÑ¡"

¹ 08 .. 2551 02:34:53
ѧդ鹵