< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§ [7258/0] 
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§

¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèäÁèà¤Â¨Ò§

               à¤ÂÁÕ¤¹ÃÑ¡ÍÂÙèã¡ÅéªÔ´¡Ñ¹·Ø¡Çѹ ºÍ¡ÃÑ¡·Ø¡Çѹ  ©Ñ¹äÁèà¤Âàº×èÍàÅ áµèÁÒÇѹ¹Ö§àÃÒᡨҡ¡Ñ¹ ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹´éǤÇÒÁ¨Óà»ç¹...áµè "àÃÒÂѧÃÑ¡¡Ñ¹"  ©Ñ¹ºÍ¡ÃÑ¡à¢Ò·Ø¡ÇѹàËÁ×͹à´ÔÁ  "äÁèà¤Âàº×èÍ" ©Ñ¹ºÍ¡à¢Ò´éÇÂ㨷ÕèÃÑ¡ÁÒ¡¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁ´éÇ«éÓ "äÁè¨×´¨Ò§"  ¶Ö§Çѹ¹ÕéàÃÒËèÒ§¡Ñ¹¡ÇèÒ¤ÃÖ觻ÃÐà·È ©Ñ¹»Åͺ㨵ÑÇàͧÇèÒÂѧ´ÕÂѧÍÂÙèã¹»ÃÐà·Èà´ÕÂǡѹ ©Ñ¹ä»ËÒà¢Ò·Ø¡à´×͹ ´éǤÇÒÁ¤Ô´¶Ö§ ÃÐÂзҧ¡ÇèÒ¤ÃÖè§Çѹ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áµè¡ÅѺÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àËÅ×ÍÅé¹ ÍÂÒ¡ãËé¤Ø³ÃÙé¨Ñ§ "©Ñ¹ÃÑ¡¤Ø³àËÅ×Íà¡Ô¹...·ÕèÃÑ¡"

¹ 08 .. 2551 02:34:53
ѧդ鹵