< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[5429/0] 

à»Ô´ä´ÍÐÃÕè  àÂé

àÃÔèÁµé¹áººÃèÒàÃÔ§ÅСѹ¨éÒ

 

Çѹ¹Õé¡çä»·Ó§Ò¹ÊÒÂÍÕ¡áÅéÇ  ÍÔ ÍÔ

¡çÁѹäÁèÍÂÒ¡ÇÔè§ÍèÐ µÍ¹àªéÒ¡çµ×è¹àªéҹРáµèà¢éÒËéͧ¹éÓ¹Ò¹ä»Ë¹èÍ ^^"

ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹ªéÒ àÅÂÊÒÂàÅ áµè¡çÊÒÂä»äÁè¡Õè¹Ò·ÕÍèÐ

·Ó§Ò¹æææææææææ

¡çÍÂÒ¡·ÓãËéàÊÃç¨àÃçÇæ ẺäÁè¡ÅÑÇÇèÒ·ÓàÊÃç¨àÃçÇáÅéǨÐÇèÒ§¹Ð  ÇèÒ§ ´Õ¡ÇèÒàÊÃ稪éÒáÅéÇÃÙéÊÖ¡äÁè´ÕÍèÐ

¨ºÅР ä»ÍÒº¹éÓ´Õ¡ÇèÒ äÇé¢Âѹ¨ÐÁÒà¢Õ¹ãËÁè

¹ 16 .. 2547 21:36:15
ѧդ鹵