< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡ÕÌÒÊÕ#1 [8158/1]
à¡ÅÕ´ [197/0]
àº×èÍ˹èÒ [321/0]¡ÕÌÒÊÕ#1


ÍÐâÎèÂ...Çѹ¹ÕéÇѹ«éÍÁ¡ÕÌÒÊÕãË­è 件֧âçàÃÕ¹µÍ¹à·Õ觾ʹÕ
ⴹʡ͵¨ÑÁ»ì 50 ·Õ(àͧ)... Í.ÊÓÃÒ­âä¨Ôµ ªÔŪÔÅÇèÐ~

¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¡ÃÐá´Ð´éǤ͹ᷤàÊÕ¿éÒ ÇÔé§æ (-_-+)

 

äÁè¤èÍÂä´é·ÓäÃÁÒ¡... à´Ô¹æ¡Ô¹æ ¢Öé¹Êáµ¹ Â×Á¤ØÁ¹éͧ ºÅÒæ
áµèµÍ¹à¤éÒ«éÍÁãË­è¾ÒàËô ẺÇèÒ¹éͧá¾ÃǹèÒÃѡ⤵Ãæ...

Çѹ¹Õé˹͹ºØ駢ÍÊⵡ¹éͧá¾ÃÇ 1 ÇѹàµçÁæ ÎèÒææ (>///<)

 

¹éͧá¾ÃǨëÒ (> 3 <)

 

µÍ¹àÂç¹æ¡ç¹Ñ觷ÓÊáµ¹ ·ÓÍØ»¡Ã³ì à˹×èͨÔê áµè¡çʹء´Õ
ËÁÍ»ÒÅìÁàÍҪشÁÒʤ͵ÁÒãÊè´éÇ ÎÒᵡ¡Ñ¹·Ñé§Ëéͧ·Ó¾Ùè

 

¾ÃØ觹Õé¹Ñ´·ÓÊáµ¹µÍ¹µÕ 2 µÒÂá¹èæ (»¡µÔ¹Í¹µÕ2)
áµè¡çàÍÒà¶ÍÐ ÊÙéæÊÙéµÒ à¾×èÍËéͧ 5/11 áÅйéͧá¾ÃÇ(?)

 

µ×è¹àµé¹¨Ñ§ ¾ÃØ觹Õé¨Ðµéͧ¶èÒÂÃÙ» ºÔÇ , ¹éͧÁÕ¹ , á¾ÃÇ ãËéä´é !!
ÎÖèÂæææ... Êáµ¹ÊÕ¿éҢͧàÃÒµéͧä´é·Õè 1 ´éÇ (-_____-#)

 

¹ 10 .. 2548 23:00:57
 1 鹵
àÍÍ..¹éͧá¾ÃǹèÒÃÑ¡¨Ô§æ ´éÇÂáÎèÐ..
á¾ÃÇÒ
11 .. 2548 10:52:06