ÎèÒæ...ÍÔ©éÒ¹¤×ͼÙé¡ÅéÒ +++
                                                                     ËÇÒ´´Õ¨éÒ·Ù顤¹

                            ____________________________

                     ËÅѧ¨Ò¡·Õè¤ÃÔʪǹ仴ÙÅФÃàÇ·ÕáÅéÇàÁ×èÍÇÒ¹¹Õé

                àÃҨк͡ÇèÒ "âÍé¨ÍÃì¨ ÂÍ´ÁÒ¡¡¡¡" ¤ÃéÒ·èÒ¹¼ÙéªÁ

               àÃÒ件֧¡éÍà¡×ͺˡâÁ§àÂç¹áÂéÇÍèÒ (â·´¹Ð..¤ÃÔÊ)

                ·Ñé§æ·Õè¤ÃÔÊÊÑè§ÇèÒãËéä»ËéÒâÁ§µÃ§ áµèÍÔ©éÒ¹´Ñ¹ä»µÍ¹·Õèà¤éÒ¨ÐàÃÔèÁ

         áÊ´§¡Ñ¹áÂéÇÍèҹР·Õè¤ÃÔÊÊÑè§ÇèÒãËéÁÒËéÒâÁ§¤×ͨÐãËéä»´ÙÁѹµÕ¡Åͧ¡è͹

 ÇèÒ§Ñé¹àËÍÐ ¾ÍàÃÒà¢éÒ仡éÍä´éÂÔ¹ª×èÍÁÒ¹àµçÁæàÅ "¢ÍàÊÕ§»ÃºÁ×ÍãËé¡Ñº¹éͧ¤ÃÔÊÊ

 µ¡¡Ð¨ÑÂâËÁÐàÂÂÍèÒ áµè¢ÍºÍ¡ÇèÒàÃÒä»´Ù¤ÃÔʤ¹à´ÕÂǹРµÑé§áµèÍÔªÑé¹à¡Ô´ÁÒ

      ¨Ò¡·éͧÁÒÁéÒ ÍÔªÑé¹ÂѧäÁèà¤Âà´Ô¹¤¹à´ÕÂÇàôéÇ«éÒÁ ¹Õè໹¤ÃÑé§áá¹Ð

      µÍ¹áá·Õè¢Í»Ò»êÒÁÒ »Ò»êÒ¡ÐÁÒÁêÒÂѧ§§àÅÂÇèÒ·ÓÁÑÂ令¹à´ÕÂÇä´é

 à¾ÃÒзÓÁдҨТ¹à¾×è͹ä»à»¹¡ÐµÑê¡ ¡éͪǹ¾Ç¡ÁѹáÅéÇÍèÒáµè¾Ç¡ÁѹäÁè仡ѹ 

àÃÒàŵéͧ令¹à´ÕÂÇ áµèµÍ¹¼èÒ¹»ÃеÙàÃÒà·¾¾¾ÊØ´ææ

¤¹Í×è¹µéͧÂ×è¹ãºáÅÐà«ç¹ª×èÍ ÊèǹàÃÒ ¢Íâ·´´´´ ¤èлéÒ!!

¢Í§ÍÔªÑ鹺ѵþÔàÈɹФÃèÐ à´Ô¹àËÒÐà¢éÒä»àÅ ÎèÒæææ

áµèÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡ÇèÒ ¤ÃÔÊáµè§µÑÇËÅèÍÁÒ¡ !!ãÊèàÊ×éÍÊÕ´Ó ¡Ò§à¡§ÊÕá´§

(¤Ô´ä´éä§!) µÍ¹·Õè´Ù¤ÃÔÊÃéͧ»ÃÐÊÒ¹àÊÕ§¹Ð àÃÒá·º¨ÐËÅѺàÃÂÍèÐ

«Öé§ÁÒ¡¡ áÅСéÍÁÕàÊÕ§à»ÕÂâ¹·Õè¾ÕèºÕÁàÅè¹´éÇ ä¾àÃÒÐÊØ´æ

¾Í´ÙàÊç´¡éÍ¡ÅѺºéÒ¹ à¨éÒ¤èÐ à¾ÃÒÐÂѧäÁèä´é¡Ô¹¢éÒÇàÂÂ

¤¹äÃÁèÒÂÃØà¡è§ä»ËÁ´àÂÂà¹ÍÐ(Ό¤ÑÂËÇèÒ) <----ÁèÒ¤èÍÂàééÒ¹¹!

                                                                  By:PaLMMiie_P-L-k

¹ 01 .. 2550 03:41:35
 6 鹵
55+äÁè¤èÍÂàùÐ¤ÃÔÊæææ仡è͹áÃÐºÒÂ¨Øê¿æ

Fah
01 .. 2550 04:01:36
µÒÁÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé㹡ÒÃà¢Õ¹ä´Ï µèÍ æ 仹ФÐ
POO
01 .. 2550 07:11:34
ÊÁËÇѧàÃÇæ¹éÒÃÑ¡ ¤ÃÔÊ ÃÑ¡ ¤ÃÔÊÃÑ¡à¤éÒÍèÒáËÐæ ÃéÍàÃè¹æTC*¤èÐ
à¾×è͹»ÒÁÍèÒáËÅÐ
01 .. 2550 07:14:56
ÍÔ¨©Ò¤ÃÁÕΌ¨Ñ§ ÍÔÍÔ
ÊÑ¡¤¹áËÅÐ
01 .. 2550 07:47:14
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ~Êâ¹ÇìªÑ¡ÍÔ¨©Ò¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡¨ÃÔ§æà¢éÒä´ä˹¡çà¨Íáµè ËÑÇã¨ÅÍÂä»ËÁ´ ÍÔÍÔsnow
01 .. 2550 15:38:23
´Õ¨Ñ¨ѧ ÁÕáµè¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ Áѹʴª×蹨ԧ æ
ÍØè¹ÍØé¹
02 .. 2550 04:05:04
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÎèÒæ...ÍÔ©éÒ¹¤×ͼÙé¡ÅéÒ +++ [33024/6]
ÀÒáԨËÑǨÑ ¤Ñº»ëÁ&#65281;&#65281; [301/4]
ªèÇ´éÇÂ&#65281;....¹éÒÁ·èÇÁÍèÒ [309/1]
àÃ×èͧäÁè໹àÃ×èͧ [417/1]
ÇѹáʹÊØ¢ [378/10]