< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
à»Ô´à·ÍÁÁóР[5315/1] 
à»Ô´à·ÍÁÁóÐ

 ËÇÒ´..D ..¤ÃêÒº ...

 

 

 

à´é¡ãËÁè˹ФêÒº....ÂÒ§§Ò½ҡà¹×éͽҡµÑÇ´éÇÂËÅСҹ¤Ñº.. .

 

à»Ô´à·ÍÁáÅéÇÂÒ§ÁèÒÂÃØé¨ÐàÃÕ¹µèÍ·Õè˹ÒÂàÂÂ...˹ѧÊ×Í¡éÍäÁèä´éÍèÒ¹...
àÍÒáµèàÅè¹ msn  ...

 

à«ç§àŵÙ......ÁèÒÂÃØé¨ÐÁÕ·ÕèàÃÕ¹àËÁ×͹¡Ðà¾×è͹¤¹Í×è¹ææËÃ×Í»èÒÇ

 

àº×èͪÕÇÔµ¡ÒÃà»é¹à´é¡ÁÑ´ÂÁáÅéÇ  àÁ×èÍäËÃè¨Ðà»é¹¼ØéãË­èÊÑ¡·Õà¹ÍÐàÃÒ

 

¨Ð´éÒÂäÁèµéͧàÃÕ¹...àÃÕ¹...áÅéÇ¡éÍàÃÕ¹...(·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅР ô. ÍÐ )
........  Í×Á¾Ø´¶Ö§ ô.

 

ÍÕ¡ 3  Çѹ¨Ð´éÒÂä»à¢éÒ¤èÒÂÍÕ¡11  Çѹ·Õè¤èÒ»ÒÂÍÕ¡ËÅР ....
äÁèÁÕ´Õá¹è Â¡àÇé¹  à¹èÒÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

 

   

¢¹Ò´»Õ·ÕèáÅéÇ........Âѧ¨ÐµÒ¡ҹáÅéÇÍÐ....»Õ¹Õé¨ÐàËÅ×ÍËÃÍ
 

 

   ............ Í¹Ô¨¨Ò ªÕÇÔµ
¤ÃëÒÂÇèÒªÕÇÔµ ÁÍ 6  ¹èÒÍÔ¨©Ò......¼Á¢Íà¶Õ§·Ñ¹·ÕÇèÒäÁèà´é´¢Ò´

 

....Áѹà»é¹ªèǧ·Õè¼ÁàÃÔèÁ·éÍá·é
áÅÐÂÍÁá¾é  ..........à¾×è͹ºÒ§¤¹¡éÍàËéá¡èµÑÇÁÒ¡¢Öé¹

 

...........ËÃ×ÍÇèÒÁѹà»é¹àÃ×èͧ»¡µÔ¢Í§ªÕÇÔµÔ   ÁҹشÍÂèÒ§àÃÒä»ËÅÐ
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ÊÒ¸Ø...¢ÍËÑéµԴÊÑ¡·Õè·Õà¶ÍÐ...ÁͪÍä´éÂÔ觴Õ....
..¤ÃëÒÂä´éàÃÕ¹  ÁͪÍ....à´ÕëÂÇà¨Í¡Ò¹·Õ趹¹¤¹à´Ô¹  555+++

 

(ÁèÒªèÒÂà¨Í¡Ò¹ã¹ÁÍ˹Р)...............
...
....ºè¹ä»..ºè¹ÁÒÃØéÊÖ¡  ¨ÒËÔÇ¢éÒÇÍÕ¡ËÅÐ...¡Ô¹¹Á¡è͹
´Ô¡ÇèÒ 5555+++....................
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
¾ÔÁ¾ìÁÒá»êºà´ÕÂÇ·ÒÁäÁµÍ¹¹ÕéÁѹ à·Õ觤׹¤ÃÖè§
áÅéÇÍР  ..·ÓäÁáÅéÇÍÕ¡ËÅР ÂѧàÅè¹àÍçÁ˹ءææÍÂÙèàÅÂ.....
.......ÁÑÇáµèàÅè¹àÍçÁ 
¨¹Å×Áà·»ºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾´ÑªªÕè»Õ¹ÕéàÅÂ..
.....à«ç§µÙâ¤---------µÃà«ç§

 

-----------------------------------
-------

 

---------------------------------------------------------------------- 
      
àËÍÐ...à«ç§    «ÇÂ......    仹͹´Õ¡ÇèÒ.......

 

Çѹ¹Õé¢ÍÃкÒÂÃÁÊì¡è͹˹ФѺ....äÇéÇѹËÅѧ¨ÒÁÒà¢Õ¹àÃ×èͧ´ÕææãËé¿Ñ§
 
¹ 04 .. 2549 01:08:53
 1 鹵
¨ÒÂàÂç¹ææ¤êÒº ¾Õèầ¤ì»Ñ­ËÒ·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÕ·Ò§á¡é....ã¨àÂç¹ææ´Ô
n' µÙ¹
  04 .. 2549 01:29:05