¨Ø´àÃÔèÁµé¹áËè§ÃÑ¡
BARBIETY25 says:
Aug 31, 2008 1:15 AM
Happy Birthday...Naka

¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ ¹Ð..àÃÕ¹à¡è§æ

ä´é·Õè 1 àŹÐ...ÊÙéæ...¤¹à¡è§

¤Ô´¶Ö§àÊÁ͹Ð...ºÐºÒ¨ÃéÒ
 
** ¾ÂÒÂÒÁ ¡Åºà¡Å×͹ ãËéà»ç¹»¡µÔ ·ÕèÊØ´àÅÂ...ÇØé ÅÓºÒ¡¨Ø´æ..¤ÃÔæ **

♥Q♥ says:
Aug 30, 2008 12:33 PM
´Õ ¨ÃéÒ µÑÇ àͧ à»ç¹ä§ ºéÒ§ µ×è¹ Âѧ ËÇèÒ

♥Q♥ says:
Aug 27, 2008 7:22 PM
-*- á¹Ð ÁÕÂØ ¹Ðà´ÕÂÇàËÍÐ à´ÕÂÇ ¨Ñº ¨Øê¿àÅ ¹Ð
 
** à¢Ô¹ ¹Ð à¹ÕèÂ....äÁè¡ÅéÒ àÁ鹡ÅѺàÅÂ...ÃÙéÁÔ...¤ÃÔæ **

BARBIETY25 says:
Aug 26, 2008 7:56 PM
ÁèÒÂËÃÍ¡...¿éÒ

¤ÔÇ ÍèÐ...ÃÑ¡¿éÒ ¨ÐµÒÂ...¡ÅÑÇ¿éÒ§ÍÅ·ÕèÊØ´àÅÂ

¨ÃÔ§æ ¹éÒ...àª×èÍ à¨é ´Ô
 
                          ** Íѹ¹Õé...á¡éµÑÇÅÐ...¡Åºà¡Å×è͹ àµçÁæ àÅ .. ¤ÃÔæ **

BARBIETY25 says:
Aug 26, 2008 1:37 PM
´Ùà·Í¹èÒÃÑ¡¨ÃÔ§æ ´Ùà·Í¹èÒ LOVE ¨ÃÔ§æ..

¢¹Ò´ÇèÒÁÕΌáÅéÇ..©Ñ¹ÂѧËéÒÁã¨äÇéäÁèÍÂÙè

ã¨Áѹ᷺·ÃØ´...ÅéÁ·Ñé§Â×¹á¤èà·ÍÂÔéÁãËé¡Ñ¹..ÍÔÍÔ 
 
** ¹ÕèáËÅÐ...·ÕèàÃÔèÁ¨ÐÃÙéµÑÇÇèÒ...ÃÑ¡¤ÔÇ...à¢éÒÍÂèÒ§¨Ñ§...ÍÔÍÔ **
 
 

♥Q♥ says:
Aug 24, 2008 8:51 PM
...¢ÍàºÍÃì´Õá·Â˹èͨÔ

BARBIETY25 says:
Aug 23, 2008 6:18 PM
àÍÍÍ..555+

â´¹ á¹èææ..à´ëÇãËé¿éҨѴ¡ÒÃ..ÍÔÍÔ

♥Q♥ says:
Aug 23, 2008 5:00 PM
äÁè¡ÅÑÇ ¢ÍãËé ¡ÅéÒ àËÍÐ

BARBIETY25 says:
Aug 22, 2008 7:50 PM
ÍÔÍÔ...´Õææ..´×éÍÁÒ¡æ..µéͧà¨Í ÊÇ»ÃÐËÒÃ

555+...¤ÔÇ..ᡵÒÂá˹è...ËØËØ..Í´µÒÂá¹èæ..ÍÔÍÔ

BARBIETY25 says:
Aug 20, 2008 8:21 PM
¹éͧ¿éÒ...à¨é ¾ÕèÊÒÇ ¤ÔǹФÐ

ÍÂèÒä»äÅè àµÐ ¤ÔÇÁѹÍÕ¡ÅèÐ...

¤ÃÒÇ˹éÒ..¡Ãз׺àŹФÐ..à¨é ˹Ѻ˹ع..ÍÔÍÔ
 
** à¹ÕèÂ..¢Óæ ¡Öè§æ »Ô´ºÑ§ ¹Ô´æ...ÍÔÍÔ

1-10 of 15
11-15 of 15 |< < Previous 1 2

BARBIETY25 says:
Aug 20, 2008 8:20 PM
ÍèÒ¹Ð....ÍÒ·ÔµÂì˹éÒ

Çѹ ÍÂÒ¡ ¨Ðà¡Ô´¢Í§ à·èÃêÒ¡¡ ËÃÍ..ÍÔÍÔ

¨Ðà¡Ô´ ÍÕ¡·ÒÁÁéÒÂÂÂ..¹èÒàº×èÍ 555+
 
** Íѹ¹Õé...ÎÒæ ¨Ò¡ã¨àÅÂ

BARBIETY25 says:
Aug 20, 2008 8:04 PM
ãËéÁѹ¨Ô§ àµêÍÐææ....

¡ÑÇ ¨Ò ä¡è ¡èÒ ÍèÒ ÊÔ..¤ÃÔæ
 
** à¹ÕèÂ...à¡×ͺ¨Ð¢ÓäÁèÍÍ¡ÅÐ..ºÇ¡ ´Õ㨹Դæ...¤ÃÔæ

♥Q♥ says:
Aug 20, 2008 7:50 PM
´Õ ¨ÃéÒ ·ÕèÃêÒ¡ ¤Ö´¶Ö§ àÊÁÍ ¹Ð

BARBIETY25 says:
Aug 20, 2008 4:40 PM
ÍШÃéÒ...·ÕèÃêÒ¡¡¡¡

¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡àÅÂ....àÁ×èÍäèÐä´éàµé¹¡ÐµÐàͧÅèШêÐ

á¤èä´éÂÔ¹àÊÕ§..·Ø¡¤×¹ ¡Ð´Õã¨ÅÐ..ÍÔÍÔ

¨Ø¿ææ....¤ÃÔæææ
 
** à¹ÕèÂ...¢Óæ...áµè¡Ð¤Ô´¶Ö§ ¨ÃÔ§æ ¹êÒ....ÍÔÍÔ

♥Q♥ says:
Aug 20, 2008 4:38 PM
´Õ¨ÃéÒ ·ÕèÃêÒ¡ ¤Ô´¶Ö§ ¨Ò§àÅ ¨Øê¿ææ

11-15 of 15
 
àÃÔèÁ¨Ò¡àÁé¹áËÂè ¡Ñ¹àÅè¹æ ¡ÅѺ¡ÅÒÂà»ç¹ÃÑ¡¡Ñ¹«Ðä´é  ^.^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¨Ò¡·Õèà¤ÂªÍº¡Ñ¹ÁÒ¡è͹ (áµèµèÒ§äÁèÁÑè¹ã¨ÇèҨЪͺ¡Ñ¹¨ÃÔ§ÃÖ»èÒÇ) áÅТҴ¡ÒõԴµè͡ѹä»à¡×ͺ»Õ
¨Ùèæ ¡éÍä´é¡ÅѺÁÒà¨Í¡Ñ¹ ¤Ø¡ѹ àÅÂä´éÃÙéÇèÒ µèÒ§ªÍº¡Ñ¹ÁÒ¡è͹ à¾Õ§áµèäÁè¡ÅéÒ¤Ô´ à¾ÃÒÐÍÒÂصèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡¤èÐ
áµèÊØ´·éÒ ¡éÍÁÒÃÑ¡¡Ñ¹¨¹ä´é .. ¤×Í µéÍ ÍÒÂØ ÁÒ¡¡ÇèÒ ¤ÔÇ ÁêÒ¡ ÁÒ¡ ¹èÐ..
 
----------- SMS ------------

à¡çºäÇéã¹¹Õé¡è͹..à´ëǤèÍÂŧä´ÍÒÃÕè..ÍÔÍÔ
 
Íѹ¹Õé ¹Ò¹ÅÐ..¨ÓÇѹ·ÕèäÁèä´éÍèÐ
 
ÃÑ¡¹Ð..áµèäÁèáÊ´§ÍÍ¡
 
¤ÔǶÒÁÁÒã¹ Hi5  µéͧ仴ÙÇѹÍÕ¡·Õ
àºÍ Dtac 087-5980571....ÁÕÃÒÂËÃÒ·ÕèÃÑ¡..¤Ô´¶Ø§¹Ð..¨Ø¿æ
 
¤Ô´¶Ö§..·ÕèÃÑ¡áÅéÇÍèÐ..ÃÑ¡¹Ð..¨Ø¿æ..¤ÃÔæ
 
 
AUG 29, 2008
 
ÃÑ¡¤ÔǹФÐ..¨Ø¿æ..ÃÑ¡à¤éÒºéÒ§»èÐ
 
¡Ô¡Ô..àµÔÁµÑ§ÊìáÂéÇ..¤Ô´¶Ö§ÍÕ¡áÇéÇÍèÐ
^+^ ¤Ô´¶Ö§à¤éÒ¨Ô§ËÃÍ ^+^
 
¨Ô§æ ¨Ô¨êÐ..á·º¨ÐºÔ¹ä»ËÒáÃÐ..¨Ø¿æ
¡çºÔ¹ÁÒ¨Ô..¨Ò¡ÃÐâ´´ËÍÁá¡éÁàÅÂ
 
à´ëÇ仨ԧæ äÁèËÍÁãËéËÒ¤Դ¶Ö§¹Ð..¨Ð¡Ñ´ËÙàÅ´éÇÂ
¡çÁÒãËé¨Ô§¹êÒ
 
á¹èÍÂÙèáÇéÇ..仨êÐàÍë¢éÒ§ËÅѧàÅÂ
ÁÒ´Ô¨ÒËÍÁãËéà¾×è͹àËç¹àÅÂ
 
ÍèÒ¹Ð..¶éÒÍÕ¡¤¹ËÖ§¨Ð·ÒÁä§..àÃÒÃÑ¡áÅéÇäÁè¶ÍÂàËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð..¤ÃÔæ
¡ÅÑÇ·Õèä˹ÅÐ
 
ËÇÑè¹äËÇáÅéǹÐ..àÃÒÃÑ¡µÑÇàͧ¨Ô§æ ¨Ò·ÒÁ§ÑÂ..ÁÔªèÒÂÃÑ¡à¾ÃÒÐà˧ҹÐ
 
---- ¤ÔÇ áºµ ËÁ´ ....ÍÔÍÔ ----
 
ÍÂÒ¡à»ç¹·ÕèÃÑ¡¢Í§ã¤Ã«Ñ¡¤¹..¨ÐÁÕÇѹà»ç¹àªè¹¹Ñé¹ÁÑéÂ
·ÕèÃÑ¡¤ÔÇä§ ¾ÃéÍÁ¨Ðà»ç¹·ÕèÃÑ¡µÑÇàͧàÊÁÍ
 
µÅÍ´ä»äÁèÇèÒ¤ÔǨÐÍÂÙè¡Ñºã¤Ã㹪ÕÇÔµ¨ÃÔ§¹Ð¤Ð..ä´éËÃͤÐ
ÊÓËÃѺ¼Á¾Õè¡çà»ÃÕºàËÁ×͹¤¹·Õè¼ÁÃÑ¡·ÕèÊØ´àÊÁÍäÁèÇèÒàÁ×èÍäÃ
 
ÃÑ¡¢Í§¾ÕèäÁèÁÕ¢éÍáÁéÊÓËÃѺ¤ÔÇ..¶éÒ¤ÔÇäÁèÅӺҡ㨷Õè¨ÐÃÑ¡¾Õè¤èÐ
¾ÕèÃѺä´é¼Á¡çÂÍÁ
 
¤ÔÇ¡çà»ç¹¤¹·Õè¾ÕèÃÑ¡·ÕèÊØ´àËÁ×͹¡Ñ¹¤èÐ..ÃÑ¡µÅÍ´ä»
¤ÃѺ
 
---- Evening ----
 
Çѹ¹ÕéäÁèä´éàÅè¹à¡Á¹Ð¤Ð..à¾×è͹ªÇ¹ä»¡Ô¹¢éÒÇ..¶Ö§ºéÒ¹¨Ðâ·ÃËÒ¹Ð..ÃÑ¡¤èÐ
¨ÃéÒ´ÙáŵÑÇàͧ´Õæ ¹Ð
 
¤èТͺ¤Ø³¹Ð¤Ð..ͺÍØè¹ã¨¨Ñ§..ÃÑ¡¤ÔǨѧàŤèÐ
^+^
 
ÍÐ..¨Ø¿ææ
 
¡ÓÅѧà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¤èÐ
¡ÅѺ´Õæ ¹Ð
 
¤èÐ..Êè§ã¨ÁÒ´ÙáÅà¤éÒ´éǹÐ..¨ÐÃÑ¡ÁÒ¡æ
 
AUG 30, 2008
 
µ×è¹Âѧ¨êеÑÇàͧ
ÍÂÙèËÁÒÅÑÂáÅéǤèÐ..¡ÓÅѧ¨Ðâ·ÃËÒàŤèÐ
 
à¤éÒ仵èÍ·Õè¤ÒÃÒâÍà¡Ð¡Ñ¹¤èÐ..¤§´Ö¡..·ÕèÃÑ¡¹Í¹àÅÂä´é¤èÐ..ÃÑ¡¹Ð¤Ð
´ÙáŵÑÇàͧ´Õæ ¹Ð
 
¤èÐ..á¤è¤Ô´¶Ö§¤ÔÇ¡çÍØè¹ã¨áÅéǤèÐ..ÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂ..¨Ø¿æ
 
SEP 1, 2008
 
¤Ô´¶Ö§áÅéÇÍèÐ..ÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¹Ð¤Ð..´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾´éÇÂ..¨Øê¿ææ
 
µÑé§ã¨·Ó§Ò¹áÅСÅѺºéÒ¹´Õæ ¹Ð
¤èзÕèÃÑ¡..ÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¢Öé¹·Ø¡Çѹ..ã¨à»ç¹¢Í§¤ÔǤ¹à´ÕÂǤèÐ
 
 2SEP - ªÕÇÔµà¤éÒÁÕà¾Õ§á¤è¹Õé ÍÒ¨´ÙäÃé¤èÒáÅÐäÁèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
          áµèÍÂÒ¡ãËéÃÙéÇèÒËÑÇ㨴ǧ¹ÕéÁÕäÇéãËéà¸Í¤Ãͺ¤Ãͧà¾Õ§¼Ùéà´ÕÂÇ 

 
          à¤éÒá¤èàË繤¹·Õèà¤éÒÃÑ¡ ÂÔéÁ ´Õ㨠áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à¾Õ§á¤è¹Õé¡ç¾ÍÊÓËÃѺà¤éÒáÅéÇ
 
          ¤ÃÔæ..à¢Ô¹¨Ñ§ á¤è¤Ô´¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢..äÁèÃÙéÇèҨФԴ¶Ö§ÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁÃÖ»èÒǨԠ
 
          à¤éÒ¨Ò·Ñé§ËÍÁ ·Ñ駡ʹ ¨¹ãËéµÑÇàͧËÒ¤Դ¶Ö§àÅÂ
 
          ä»á¹è¹Í¹¤èÐ..Åеéͧ¹Í¹¡Í´à¤éÒ·Ñ駤׹àŹÐ
 
          ¡ç¶éÒÍÂÒ¡ãËéà¤éÒ¡Í´ ¡çµéͧÁÒËÒà¤éÒàͧ¹Ð
 
          µ×è¹Âѧ¤Ð·ÕèÃÑ¡..½¹µ¡áµèàªéÒ..ÍÂÒ¡ãËé¡Í´¨Ñ§¤èÐ..ÃÑ¡¤ÔÇ·ÕèÊØ´

3SEP - àÁ×èÍäèÐàÂç¹¹Ð..¨Ð¡ÅѺºéÒ¹ä»ãËé·ÕèÃÑ¡¡Í´..¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡áÂéÇ..¨Øê¿æ
 
           ·Ò¹¢éÒÇáÅéÇ..·Ò¹ÂÒ´éǹФШÐä´éËÒÂäÇæ..ÃÑ¡áÅÐËèǧ¤ÔǤèÐ

4SEP - ºÍ¡ÃÑ¡·ÕèÃÑ¡·Ø¡Çѹ¨Ðàº×èÍÁÑé¹Ð..¶Ö§àº×èÍ¡ç¨ÐºÍ¡ÇèÒ..ÃÑ¡¹Ð..¨Øê¿æ

           ·ÕèÃÑ¡..à¤éÒÍÒº¹éÓá»»¹Ð¤Ð..à´ëÇäÁèËÍÁ.. µÑÇäÁèÃÑ¡à¤éÒáÂèàÅÂ..¤ÃÔæ  

4SEP   äÁèÇèÒ·Ò§¢éҧ˹éÒ¨Ðà»ç¹àªè¹äÃ
          áµè¹ÕéµèÍä» á¤èÁÕà¸Íã¹ã¨ ¡çà¾Õ§¾Í

 
          ¨ÐÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§à¤éÒµÅÍ´ä»»Ð
          ¤èÐ..µÅʹ仨¹¡ÇèÒ¤ÔǨÐËÁ´ÃÑ¡..ËÃ×ÍäÁèµéͧ¡ÒÃà¤éÒáÅéÇ
 
          à¤éÒãËéÊÑ­­Ò ¨ÐäÁèÁÕÇѹ·Õè¨ÐËÁ´ÃÑ¡µÑÇàͧ
          áÅÐäÁèÇèÒªÒµÔ¹ÕéËÃ×ͪҵÔä˹
          ¡ç¨ÐäÁèÁÕÇѹ·Õè¨ÐàË§Ò ËÃ×Í »ÅèÍÂãËéµÑÇàͧÍÂÙ褹à´ÕÂÇ 
          ÃÑ¡à¸ÍÊØ´ËÑÇã¨..µÅÍ´ä»
          ·Ñ駡ÒÂáÅÐã¨ÁͺãËéà¸Í¼Ùéà´ÕÂÇ
          áÁéÍØ»ÊÃä¨ÐÁÒ¡ÁÒÂá¤èä˹ ¡ç¾ÃéÍÁ¨Ð¿Ñ¹½èÒ
          ¢ÍÁÕà¾Õ§à¸Íà»ç¹¡ÓÅѧ㨡ç¾Í
 
5SEP   ºÒ§ÍÂèÒ§àÃÒËҤӵͺäÁèä´é
          áµè¤ÓµÍº¢Í§ËÑÇã¨Çѹ¹Õé¤×Íà¸Í..·ÕèÃÑ¡¢Í§©Ñ¹
 
6SEP   ¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡¹Ð¤Ð..ÊÙéæ..¨Øê¿ææ
 
8SEP   ¨Øê¿ææ..ÃÑ¡.·ÕèÃÑ¡.¨Ñ§àŤèÐ..¡Í´à¤éÒ¹Ò¹æ¹êÒ
 
9SEP   àÁ×èͤ׹äÁèä´é¹Í¹¾ÃéÍÁ¡Ñ¹..µ×è¹ÁÒàÅÂà«ç§æ..áµèÂѧÃÑ¡áÅФԴ¶Ö§àÊÁ͹Ð
 
          ·ÕèÃÑ¡¢Ò..½¹µ¡àÊÕ§¿éÒÃéͧ´Ñ§..¹èÒ¡ÅÑÇÁÒ¡àÅÂ..¡Í´à¤éÒá¹è¹æ ¹êÒ..¨Øê¿´éÇÂ
 
          µÃҺ㴷Õè¼ÙéªÒ¤¹¹ÕéÂѧËÒÂ㨠¨ÐäÁèÁÕ¼Ùéã´ä´éËÑÇã¨ä»¤Ãͺ¤Ãͧ
          ¨ÐÁͺãËéà¸Í¼Ùéà»ç¹·ÕèÃÑ¡à¾Õ§¼Ùéà´ÕÂÇáÅШÐäÁèËÇѧÊÔè§ã´¡Ðà¸Í
 
          ËÑÇã¨ÃÑ¡¢Í§¼ÙéË­Ô§µÑÇàÅç¡æ ¤¹¹Õé¡ç¨Ð¢ÍÁͺãËéÊØ´·ÕèÃÑ¡..
          ¤¹´Õ¤¹¹ÕéµÅÍ´ä»..¢Íà»ç¹¢Í§à¸Íà¾Õ§¤¹à´ÕÂǪÑèǹԨ¹ÔÃѹ´Ãì
          àÅç¡ËÃ͵ÑÇàͧÍÐ ¾ÔÁ¼Ô´»Ð ^^
 
          ªÔªÔ..§ÍÅ  äÁèÃÑ¡áÂéÇ´éÇÂ..¤¹ã¨ÃéÒÂ..àÅç¡¡ÇèÒµÑÇÅСҹ..áºÃèææ
          àËéÂà¤éÒ¢Íâ·É¹êÒ ÃÑ¡¹Ð¨êÇ¿æ Áԧ͏РäÁè§Ñé¹äÁèÃÑ¡¹Ð
 

SEP10  ÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊش㹪ÕÇÔµ..¤×Í ä´éÃÑ¡à¸Í áÅÐ ¶Ù¡à¸ÍÃÑ¡..ÃÑ¡¤ÔÇ·ÕèÊØ´¤èÐ
            ¨Ðá¤èÁÕà¸Í¼Ùéà»ç¹·ÕèÃÑ¡ ·Õè¤Í´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ㨴ǧ¹Õé à¤éÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÅÐ
         

            äÁèÇèÒÂѧ䧡çÃÑ¡¤ÔǹФÐ..¢Íâ·É¤èÐ ¶éÒ·ÓãËéà«ç§..½Ñ¹´Õ¹Ð¤Ð..ÃÑ¡
 
SEP 11   §èǧ¨Ñ§¤èÐ..¢Í˹عµÑ¡·ÕèÃѡ˹è͹êÒ ËÅѺáÃÐ..Zzz..Î×Á
         
                ¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡áÅéÇÍèÐ..áµèÍÒº¹éÓ¡è͹¹Ð..ÍÂèÒáͺ´Ù¹êÒ..¤ÃÔæ
 
SEP 14   ÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¹Ð¤Ð..Âѧ¤Ô´¶Ö§ÍÂÙèàÅÂÍèÐ
               ËèǧàÃ×èͧáÁèÁÒ¡¤èÐ..ÁÕÍÐäú͡¹ÐÍÂèÒ»Ô´..
               µÑÇ·Ø¡¢ìà¤éÒ¡ç·Ø¡¢ì´éÇÂ..¨ÐÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§µÅʹ令èÐ..ÃÑ¡
 
            áÁè¤Ð-¾èͤРµéÍ¢͡ÃÒºà·éÒáÅТÍâ·ÉÍÂèÒ§ÊÙ§¤èÐ
            ·Õè·ÓàËÁ×͹äÁèà¤Òþ..áµèà¾ÃÒÐ˹ÙäÁèÍÂÒ¡·ÓãËé¤ÔÇÅӺҡ㨤èÐ
            Ë¹Ù¨ÃÔ§ã¨áÅÐÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¤èÐ..˹ÙÃÙéÇèÒàÃÒµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡
            áµè˹ÙÃÑ¡¹éÓã¨à¤éÒ¤èÐ áÅÐÍÂÒ¡ãËéáÁè¡Ñº¾èÍÀÙÁÔã¨ã¹µÑÇà¤éÒ..
            Ë¹ÙÊÑ­­Ò¤èÐ ¨ÐªèÇ´ÙáÅãËéà¤éÒà»ç¹´Ñ§·Õè¾èÍáÁèËÇѧ
            ÃÑ¡áÅÐà¤ÒþÍÂèÒ§ÊÙ§..µéͤèÐ
 
SEP 15   ¤Ô´¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´..ÃÙéÊÖ¡ÃÑ¡·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÑÁ¼ÑÊáÅШٺ..ÃÑ¡¤èÐ
 
            ÃÑ¡¢Í§àÃÒ´Ñè§..¢éÒ§ËÅѧÀÒ¾..áµè¨ÐäÁ診
´Ñ§¢éÒ§ËÅѧÀÒ¾  * ã¹SMS ¾ÔÁ¾ìµ¡¤èÐ *
            à¾ÃÒЩѹÁÕ¤¹·Õè©Ñ¹ÃÑ¡ áÅÐà¤éÒ¡çÃÑ¡©Ñ¹àÊÁ͡ѹ..ÃÑ¡µÅÍ´¡ÒÅ
 
          
(à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ SMS, ¢éÒ§ËÅѧÀÒ¾ à»ç¹ÇÃó¡ÃÃÁ¢Í§ÈÃÕºÙÃ¾Ò àÃ×èͧÃÐËÇèÒ§ÃÑ¡ 2 ÇÑÂ
             ¢Í§ Á.Ã.Ç.¡ÕÃµÔ ÍÒÂØ 35 ¡Ñº  ¹¾¾Ã  ÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 18-20 )
 
            ¤Ó¾Ù´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ¨ҡº·»Ãоѹ¸ì  ¢éÒ§ËÅѧÀÒ¾
 
            '...¤ÇÒÁÊØ¢Íѹá·é¨ÃÔ§¢Í§©Ñ¹Âѧ¤§àÅ×è͹ÅÍÂÍÂÙè¢éҧ˹éÒ ©Ñ¹à»ç¹áµè
                äÅèä¢Çè¤ÇéÒµÔ´µÒÁáÅÐËÇѧã¹ÊÔ觹Ñé¹ áÅФÍÂÍÂÙè'
 
            '...à¨éÒ¼ÙéË­Ô§àͧàÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁ¼ÒÊØ¡¾ÍÊÁ¤ÇÃáÅéÇ ¡çÁÑ¡äÁèʹã¨ã¹
                »Ñ­ËÒ·Õèà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁÃÑ¡ à¾ÃÒÐÇèÒ¨Ðà»ç¹¤ÇÒÁÃÑ¡ËÃ×ÍäÁè¡çµÒÁ àÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁ
                ¼ÒÊØ¡áÅéǨеéͧ¡ÒÃÍÐäÃÍÕ¡...' 
 
SEP 15     ¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡¨Ñ§..ÍÂèÒâ¡Ã¸àÃ×èͧ·Õè¶ÒÁ¹Ð¤Ð
              Âѧ䧡çÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¤èÐ..¨Øê¿æ
 
              µÑé§ã¨àÃÕ¹áÅÐà»ç¹ÅÙ¡·Õè´Õ¢Í§¾èÍáÁè¹Ð·ÕèÃÑ¡
              ¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéàÊÁÍ, ÃÑ¡¤èÐ
 
SEP 16     ÍÒº¹éÓỺ¹Ø§¹êÒ..à´ëÇÁÒãËé¡Í´¡ÐËÍÁ¤èÐ..ÃÑ¡¤ÔÇÊØ´ËÑÇ㨨éÐ
 
              ã¨àÂç¹æ ¹Ð¤Ð..·ÕèÃÑ¡ ÍÂèÒà¤ÃÕ´
              à´ëÇäÁèʺÒ¤èÐ..¹Í¹¡çä´é¤èÐ..à¢éÒã¨àÊÁÍ

 
SEP 17    ½¹µ¡·ÕäÃ..¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡·Ø¡¤ÃÑé§..¡ç¤¹ÁѹÃÑ¡ÍèйêÒ
              ´ÙáŵÑÇàͧ¹Ð¤Ð..ÃÑ¡
 
              ¤Ô´¶Ö§æææ ÁêÒ¡ÁÒ¡..·ÒÁ§Ñ¡çäÁèËÒÂ
              §Ñ鹡ç..ÃÑ¡¹Ð¨Øê¿æ..ÍÔÍÔ
 
              ½Ñ¹´Õ¹Ð¤Ð..ÊØ´·ÕèÃÑ¡..ÃÑ¡¤ÔÇ·Ø¡ÅÁËÒÂã¨
 
SEP 18     ¶Ö§à¸Í¨Ðàº×èÍËÃ×ÍÃÓ¤Ò­..¡ç¨ÐºÍ¡ÇèÒ..ÃÑ¡à¸Í·ÕèÊØ´..¨Øê¿æ
               ÍШÃéÒ
 
               ·ÕèÃÑ¡¢Ò..§Ö´æ..á§èÁæ..¤Ô´¶Ö§§èÐ..¤ØÂàÍçÁ¡Ñ¹»èÐ..¡Ô¡Ô..¨Øê¿¿¿
 
SEP 19     àÍêÐ?..àÃÒÃÑ¡ã¤Ã¹êÒ..§ØÁæ..ÍëÍæ  ¤ÔǹÕèàͧ..ÃÑ¡¹Ð ¨Øê¿æ..ÍÔÍÔ
              ^.^ ¹Ö¡ÇèÒÅ×Á«ÐÅÐ
 
              ¤ÃÔæ..à¢Ô¹..ã¤Ã¨ÐÅ×Áä´é¤Ð..ÃÑ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§ËÑÇ㨵ÐËÒ¡..á§èÁæ
              ÇêÒÂËÁÒµéÍ  ><
 
              ÅÐÃÑ¡à¤éÒ»èÐÅèÐ..§Ô§Ô..à´ëǧѺ«Í¡¤Íà¹êÒ..á§è§æ ^.^
              ¤Ô´ÇèÒà¤éÒÃÑ¡»ÐÅÐ
 
              ÃÑ¡ªÔÁÔÅêÒ ^~^ ¨ÐäÁèÃÑ¡¡çÁÔÇèÒ..à¤éÒÃÑ¡¤ÔÇ¢éÒ§à´ÕÂÇ¡çä´é..á§êææ
              
              
 SEP 19   ÂÔè§ÃÑ¡¡çÂÔè§Ëǧ..ËÖ§·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÃÙéÇèÒà¸Í¤Ø¡Ѻ¤¹¹Ñé¹..
            áµè©Ñ¹¡çà¨ÕÂÁµÑÇàÊÁÍà¾ÃÒÐÁÒ·ÕËÅѧ
            áÁéÇèÒ¨ÐÃÑ¡à¸ÍÁÒ¡è͹·Ø¡¤¹¡çµÒÁ..ÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¤èÐ
 
SEP 21  ¢ÍãËéʹء¡Ñ¹¹Ð¤Ð..¹èÒÃÑ¡·Ø¡¤¹¤èÐ..
            áµèÃÑ¡¤ÔǤ¹à´ÕÂǹêÒ..¨Øê¿æ
 
            àË繾ǡµÐàͧ´éÇÂáËÃÐ..¡Ô¡Ô ^.^
            ¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡«Ð§Ñé¹..ÃÑ¡æ..¨Øê¿æ
 
            ¤ÔÇææ ã¹ã¨ÁÕáµè¤ÔÇ..¨Ð·ÓÍÐäáç¤Ô´¶Ö§¤ÔÇ..
            à¾ÃÒÐäÃËÃÍ..¡çÃÑ¡¤ÔÇä§ ^.^ ¨Øê¿æ      

 
SEP 22   Í͹àÍçÁÍèÐ..ÁÒ¨Ô·ÕèÃÑ¡
 
SEP 23   ÍÒº¹éÓỺ¹Ð·ÕèÃÑ¡
             ¨ÃéÒ..à´ëÇä»áͺ´Ù ^.^     
 
             ÃÑ¡·ÕèÃÑ¡¨Ñ§..ÍÒº¹éÓỺ¹Ø§¹Ð ^~^
 
             ÃÍÊÑ¡Çѹ..ãËéà¸ÍËѹÁÒ..ÃÍáµèà¸ÍÍÂÒ¡ãËéà¸ÍÃÙé..ËÇèÍ ÍéÒ ˹Õè ^.^
 
             à¤éÒÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¹Ð..äÁè¡ÅéÒ·ÓãËéâ¡Ã¸ËÃÍ¡¤èÐ
             ¶éÒà¼ÅÍ¡¬¢Íâ·É¹Ð¤Ð..ÃÑ¡
 
SEP 24    ÃÙ»¹Õéà»ç¹ä§ºéÒ§
             ÃÙ»à·èËì¤èÐ ^.^ áµèÁÐà˹˹éÒÍ¡ÍèШÔ..¨Ò ¡Í´ ¨Ò ÅÙºäÅéÍèÐ..¡Ô¡Ô
 
             á§êæ â´¹ËÑ¡à§Ô¹§èÒ §Õéµéͧ件ÅèÁ´Õá·¤
             ¤ÃÔæ..µÒºêͧ ^.^ §Ñ鹡çà¼×èÍà¤éÒ´éǹÐ..¡Ô¡Ô..ÃÑ¡¹Ð..¨Øê¿æ
 
             ¤ÓÇèÒÃÑ¡à¸Í ¤×Í·Õè©Ñ¹ÁÕ á»ÅÇèҩѹ¨ÐÍÂÙèµÃ§¹Õéã¡Åéæà¸Í..ÃÑ¡µÅÍ´ä»
 
             ·ÕèÃÑ¡..àÃ×èͧÃÒ§ҹÊè§ÁÒãËéà¤éÒ·Ñé§ËÁ´..µÑǨÐä´éÁÕàÇÅÒÍèҹ˹ѧÊ×Í
 
             ¢Íâ·É¤èзÕè§Õèà§èҡѺ¤ÔÇ..á¤è¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡ä» àžٴâ´ÂäÁè¤Ô´ ¨Ðâ¡Ã¸¡çäÁèÇèÒ
 
             ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð·ÕèÍ´·¹¡Ñºà¤éÒ, ÊÑ­­Ò¤èÐÇèÒ¨ÐäÁè·ÓãËéà˹×èÍÂã¨ÍÕ¡..
             à¤éÒÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¹Ð¤Ð, ÁÒ¡¨¹äÁèÃÙéÇèÒ¨ÐÍÂÙèÂѧ䧶éÒ¤ÔÇäÁèÃÑ¡à¤éÒáÅéÇ..ÃÑ¡¤ÔǤèÐ
 
SEP 25    ËÁèÓææ..¡Ô¹´éÇÂ¨Ô >.< ËÔǧèÐ..ÍÔÍÔ
 
              á§èÁæ §Ñºæ §Ö´æ
              ÁÒ¨Ôêæ..ÁÒã¡Åéæ ^~^ ¨Ò¨Øê¿«ÐàÂÂ..¤ÃÔæ  
 
              ÍÂèÒÅ×ÁËÁèÓ¢éÒǹФÐ..໧ËèǧÃÙéÁÔ¨êÐ..ÃÑ¡·ÕèÃÑ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´¤èÐ ^.^ ¨Øê¿æ
 
              ·ÕèÃÑ¡à¤éÒ·ÓÍÑźÑéÁÃٻ㹠Hi5 µÑÇãËÁèáÃйШêÐ..ä»´Ù¹Ð..¨Øê¿æ
 
              Âѧ§Ñ¡çÃÑ¡, ÃÑ¡à¸Íä´éÂÔ¹ÁÑéÂ, äÁèµéͧʧÊÑÂËÑÇ㨷ÕèãËé¡Ñ¹..
              à¾ÃÒÐÃÑ¡àÃÒ¤×ͤÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹..µÅÍ´ä»
 
              ½Ñ¹´Õ¹Ð¤Ð..áµè㹽ѹ¨ÐÁÕà¤éÒÍÂÙèÁÑé¹Ð
 
SEP 26    Çѹ¹ÕéÊè§ÃÒ§ҹ¡ÑºÃÙ»ãËé´éÇÂÍÂèÒÅ×Á¹Ð¤Ð·ÕèÃÑ¡
 
              ¤Ô´¶Ø§·ÕèÃÑ¡ÁêÒ¡æ..á§êææ..¨Øê¿æÍèÐ..ÅеÐàͧÅèФР >_<
 
SEP 27     ·ÕèÃÑ¡¢Ò..ÊÙéæ ¹Ð¤Ð ¨ÐÍÂÙè¢éÒ§æ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ ^.^ ÃÑ¡¨éÐ..¨Øê¿æ
 
              á¢è§à»§§ÑºéÒ§·ÕèÃÑ¡..¤Ô´¶Ö§·ÕèÃÑ¡¨Ñ§¤èÐ..ÍÒº¹éÓ¡è͹¹Ðà´ëǨÐä»ËÒáÁè¤èÐ
 
              à¤éÒäÁè§ÍŵÑÇáÅéǤèÐ..ÍÂèÒ§ÍÅà¤éÒ¹êÒ..ÃÑ¡µÐàͧÁÒ¡¤èÐ..¢Íâ·É¹Ð¤Ð
 
              ·ÕèÃÑ¡¨ëÒ..¶Ö§ºéÒ¹áÃйФÐ..ÍÒº¹éÓ¡è͹¹Ð..à»Õ¡½¹ÍèÐ..ÃÑ¡¹Ð¨Øê¿æ
 
SEP 28     ·ÕèÃÑ¡ 1 à´×͹áÅéǹФзÕèàÃÒÃÑ¡¡Ñ¹ áµèà¡×ͺ 1 »Õ·ÕèàÃÒ¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñ¹..
               ÃÑ¡¤ÔÇÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁáÅШÐäÁèÁÕÇѹà»ÅÕè¹á»Å§¤èÐ..ÃÑ¡¹Ð¨Ø¿æ ^.^
 
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

àÍÒá¤è¤ÃºÃͺ 1 à´×͹ ·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹¹Ð à´ëǨÐÂÒÇä»  ·ÕèàËç¹ÇèÒ¤ÔÇ äÁè¤è͵ͺ sms ËÃ×Í äÁè¤èÍÂàÁé¹ hi5

¹Ñè¹à¾ÃÒÐ ¤Ø¡ѹ·Ø¡Çѹ ÇѹÅÐ 4 Ãͺ ¨¹äÁèÃÙé¨ÐÊè§ÍÐäáÅѺ ËÃ×Í àÁé¹ÍÐäà à¾Õ§áµèµéÍÂà»ç¹¤¹ªÍº

Ê觤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ã¹àÇÅÒ·ÕèàÃÒä´éÂÔ¹ ä´éàËç¹ áÅзÓãËé¤Ô´¶Ö§¤¹ÃÑ¡àÃÒ ¡éͨЪͺºÍ¡ãËéà¤éÒÃѺÃÙé µÅÍ´àÇÅÒ

áµè..àÃÒÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹·Ø¡Çѹ ¹êÒ.. ^ð^  ¤Ô´àË繡ѹÍÂèÒ§äà ¡éÍ àÁé¹ä´é¹Ð¤Ð..¢Íº¤Ø§·ÕèÍèÒ¹¡Ñ¹¨¹¨º¹êÒ

¢Íº¤Ø³¤èÐ..ºÐºÒ¹êÒ ^.^
 

              
 
 

            

¹ 02 .. 2551 14:28:48
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¨Ø´àÃÔèÁµé¹áËè§ÃÑ¡ [5276/0]