< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
The Bluetooth [12172/0]The Bluetooth

ÊÇÑÊ´Õ à¾×èÍ¹æ ªÒÇ Bluetooth ·Ø¡¤¹ ( Yes Yes Yes Ohhhhhhh!! Yes )

àÃÒ âºÇì àͧ¹Ð Á.5/5 àÅ¢·Õè4 ¤èÐ

¡ÐÇèҨзÓä´ÍÒÃÕè¢Í§Ëéͧ äÇéãËé¾Ç¡àÃÒÁÒÍèÒ¹áÅÐàÁ鹡ѹ¹Ð

ã¤ÃÁÕàÃ×èͧäáçÁÒÃкÒÂã¹ä´ÍÒÃÕè¹Õé¡çä´é¹Ð

à¾×è͹æ ËéͧàÃÒ¡çªèÇÂÁÒÍèÒ¹¤ÍÁàÁ鹢ͧà¾×è͹àÃҡѹ´éǹÐ

¶Ö§áÁéºÒ§àÃ×èͧ·ÕèàÃÒäÁèÍÒ¨¨Ð¾Ù´äÁèä´é㹺ҧâÍ¡ÒÊ

¶éÒã¤ÃÍÂÒ¡¾Ù´ ËÃ×ͽҡ¢éͤÇÒÁ¶Ö§ã¤Ã ËÃ×ÍÍÂÒ¡ãËéàÃÒÍѾàÃ×èͧäà ¡çÁÒàÁ鹡ѹ

 áµè·Õè¹Õè ä´ÍÒÃÕè˹éÒ¹Õé¡ç¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð¿Ñ§àÃ×èͧ¢Í§à¾×è͹ ªÒÇ Bluetooth

¹ 08 .. 2549 21:23:36
ѧդ鹵