< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
The Bluetooth [11947/0]The Bluetooth

ÊÇÑÊ´Õ à¾×èÍ¹æ ªÒÇ Bluetooth ·Ø¡¤¹ ( Yes Yes Yes Ohhhhhhh!! Yes )

àÃÒ âºÇì àͧ¹Ð Á.5/5 àÅ¢·Õè4 ¤èÐ

¡ÐÇèҨзÓä´ÍÒÃÕè¢Í§Ëéͧ äÇéãËé¾Ç¡àÃÒÁÒÍèÒ¹áÅÐàÁ鹡ѹ¹Ð

ã¤ÃÁÕàÃ×èͧäáçÁÒÃкÒÂã¹ä´ÍÒÃÕè¹Õé¡çä´é¹Ð

à¾×è͹æ ËéͧàÃÒ¡çªèÇÂÁÒÍèÒ¹¤ÍÁàÁ鹢ͧà¾×è͹àÃҡѹ´éǹÐ

¶Ö§áÁéºÒ§àÃ×èͧ·ÕèàÃÒäÁèÍÒ¨¨Ð¾Ù´äÁèä´é㹺ҧâÍ¡ÒÊ

¶éÒã¤ÃÍÂÒ¡¾Ù´ ËÃ×ͽҡ¢éͤÇÒÁ¶Ö§ã¤Ã ËÃ×ÍÍÂÒ¡ãËéàÃÒÍѾàÃ×èͧäà ¡çÁÒàÁ鹡ѹ

 áµè·Õè¹Õè ä´ÍÒÃÕè˹éÒ¹Õé¡ç¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð¿Ñ§àÃ×èͧ¢Í§à¾×è͹ ªÒÇ Bluetooth

¹ 08 .. 2549 21:23:36
ѧդ鹵