< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÍÒ¹Ôʧ¦ì...Çѹ¤ÃÙ [5315/0] 
ÍÒ¹Ôʧ¦ì...Çѹ¤ÃÙ

   ã¤ÃÇèÒ ÅÙ¡ªÒÂ..äÁè¹èÒÃêÒ¡..àËÁ×͹ÅÙ¡ÊÒÇ  ¤Ø³áÁèà¶Õ§¤Íà»ç¹àÍç¹ äÁè¨Ôé§..äÁè¨Ô§  ¹éͧºÙÁàÇÅÒäÁèàÎÕéÂÇ..äÁè·ÐâÁ¹ ¡é͹èÒÃêÒ¡

               àÁ×èÍÇÒ¹¹éͧºÙÁà´Ô¹ÁÒâͺàÍǤسáÁè ¾ÃéÍÁ¡Ñº¾Ù´´éǹéÓàÊÕ§¹ØèÁ  æ  " ºÙÁÃÑ¡áÁè·Õè«Ùê´..áÁè·Ó¡Ñº¢éÒÇãËéºÙÁ·Ò¹ (¤ÇÒÁ¨ÃÔ§.«×éÍÊÓàÃç¨ à¾Õ§á¡Ð¶Ø§ãÊè¨Ò¹)  ÍÒº¹éÓãËéºÙÁ  (ºÒ§Çѹ) á¤èÂ×¹¡Ó¡Ñº¡ÒÃáÊ´§¹Ô´Ë¹èÍ  Ê͹ºÙÁ·Ó¡ÒúéÒ¹ (Íѹ¹Õé..ÍÒ¡Òäè͹¢éÒ§â¤ÁèÒ..àËÁ×͹Í͡ʹÒÁúÍÂèÒ§ä§.. äÁèÃÙé µéͧàµÃÕÂÁµÑÇ ..àµÃÕÂÁ㨠äÁè§Ñé¹»Ãͷᵡ)   Çѹ¹Õé..à»ç¹ÇѹäËÇé¤ÃÙ·ÕèâçàÃÕ¹  áÁè¡éÍà»ç¹¤ÃÙ¤¹áá¢Í§ºÙÁàËÁ×͹¡Ñ¹  ºÙÁ..ÃÑ¡áÁè  " ¾ÃéÍÁ¡ÑºÂ×蹨ÁÙ¡ÁÒËÍÁá¡éÁ¢Í§áÁè 

              ¤Ø³áÁèÃÙéÊÖ¡ÇèÒ ¤ÇÒÁà˹×ÍÂÅéÒ.. ·Õè·Ó§Ò¹ÁÒ·Ñé§Çѹ    ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Õèµéͧ½èҿѹ¹Ã¶·Õèá¹è¹¢¹Ñ´º¹·éͧ¶¹¹¡ÇèҨж֧ºéÒ¹ ËÒÂä»..ËÁ´  äÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒÁѹ..ËÒÂä»ÍÂÙèä˹  ÃÙéáµèÇèÒÇѹ¤ÃÙ»Õ¹Õé..¤Ø³áÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÊØ´¨êР  ¹éͧºÙÁ..ÅÙ¡ÃÑ¡..¢Í§¤Ø³áÁè

¹ 08 .. 2550 16:19:52
ѧդ鹵