< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
à¤Ââ§èÁÐ [14329/1] 
à¤Ââ§èÁÐ

>-----à¤Ââ§èÁÐ-----<                                                                                                                                                      â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁÍÂÙè·Õèä˹ ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÍÂÙè·Õè¹Ñè¹

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....ã¤ÃºÒ§¤¹ãËé¤ÇÒÁÊӤѭ¡ÑºµÑÇàÃÒÁÒ¡¡ÇèÒ¤¹Í×è¹

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ à¤éÒ¨ÐÃÑ¡àÃÒ¤¹à´ÕÂÇ 
                                                                                                                                                

 â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....¤¹·ÕèàÃÒ´Õã¨àÁ×èÍÍÂÙèã¡Åéà¤éÒ ¨ÐäÁèãªè¤¹à´ÕÂǡѹ¡Ñº¤¹·Õè·Ó ãËéàÃÒàÊÕÂ㨷ÕèÊØ´

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....àÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭ¡Ñºã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ÁÒ¡¨¹à¤éÒ¢Ò´àÃÒäÁèä´é

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....¡ÒÃâ¡Ë¡¨ÐäÁèà¡Ô´¢Öé¹ÃÐËÇèÒ§¤ÙèÃÑ¡·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹¨ÃÔ§æ

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....¤ÓËÇÒ¹¨Ò¡»Ò¡à¤éÒ à¤éÒ¾Ù´à¾ÃÒÐà»ç¹ËèǧàÃÒ¨ÃÔ§æ

â§è·Õè¤Ô´ÇèÒ.....àÇÅÒ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃà¤éÒ·ÕèÊØ´ à¤éÒ¨ÐÍÂÙè¡ÑºàÃÒàÊÁÍ


>-----ÍÂÒ¡©ÅÒ´ÁÐ-----<

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ.......¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁºÒ§¤ÃÑé§Áѹ¡éÍà»ç¹á¤è¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......ÍÂèÒËÇѧÇèÒã¤Ã¨ÐàËç¹àÃÒÊӤѭÁҡ仡ÇèÒµÑÇà¤éÒàͧ

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡....ºÒ§·Õà¤éÒ¡çÁÕ¤¹·Õèà¤éÒÃÑ¡

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......¤¹·ÕèàÃÒÍÂÙèã¡Åéà¤éÒáÅéÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÍÒ¨à»ç¹¤¹à´ÕÂǡѹ¡Ñº¤¹·Õè·ÓãËéàÃÒàÊÕÂ㨷ÕèÊØ´


©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......¤ÓËÇÒ¹¨Ò¡»Ò¡à¤éÒ à¤éÒ¾Ù´à¾Õ§à¾ÃÒÐà¤éҪͺ¾Ù´¤ÓËÇÒ¹¡Ñºã¤Ãæ àÊÁÍ....¡çá¤è¹Ñé¹

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......¡ÒÃâ¡Ë¡à¡Ô´¢Öé¹µÅÍ´àÇÅÒäÁèÇèÒã¤Ã

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÍÒ¨à»ç¹¤¹à´ÕÂǡѹ¡Ñº¤¹·ÕèäÁèà¤ÂÃÑ¡àÃÒ

©ÅÒ´¾Í·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒ......àÇÅÒ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃà¤éÒ·ÕèÊØ´ÍÒ¨à»ç¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ¡ÑºàÇÅÒ·Õèà¤éÒËÁ´ÃÑ¡àÃÒáÅéÇ

¹ 10 .. 2550 06:33:45
 1 鹵
à¤Â¤èÐ Ê´ æ Ãé͹ æ à¾Ô觶١ËÅÍ¡ãËéËŧÃÑ¡à§Òã¤Ã¡çäÁèÃÙé :'(
LOmka
11 .. 2550 09:37:51