< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à¾×è͹½Ò¡¶ÒÁÁÒ [7253/0]
¶Ö§àÇÅÒàÊÕè§à¾×èͤÇÒÁ½Ñ¹ [349/0]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ ¤Ø³·ËÒà you are my friend [288/0]
¡é͹ËÔ¹·Õè¡ÓäÇéã¹Á×Í [763/0]
ä»áÍèÇ¡ÃØ§à·¾Ï ÁÒÁèǹ«×è¹ àÁ×ÍÇѹ·ÕèË¡ ¡Ñ¹ÂÒ [306/1]
·Ò¹µÐÇѹ´Í¡¹éÍ¡Ѻ¡ÒÃÃèÓÅҴǧµÐÇѹ¼ÙéäÁèà¤ÂËѹÁͧÁÒ [289/0]
Ä´Ù½¹ ¤¹àË§Ò [309/0]
¨Ò¡ ¹éͧàÅ硶֧¾ÕèªÒ [497/0] 
à¾×è͹½Ò¡¶ÒÁÁÒ

µèÍà¹×èͧ¨Ò¡µÍ¹·Õèà¤Âà¢Õ¹ ¾Í´Õà¾×è͹ÊÒǢͧ˹ÙàÅç¡¡ÐÅѧÍÔ¹àÅÔ¿ÍÂÙè ÍÂÒ¡¢Í¤ÇÒÁàË繨ҡ·Ø¡¤¹¤èÐ

¶éÒ¡Ò÷ÕèàÃҤءѺ¤¹¤¹¹Ö§·Ø¡Çѹ ¹Ò¹ËÅÒÂ»Õ ÍÂÙèÁÒÇѹ¹Ö§à¤éÒ¡ç令Ø¡Ѻ¼ÙéË­Ô§ÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§ àÃҨзÓÂÑ§ä§ ¤×Í ¡çà¢éÒ

㨹ÐÇèÒ à¤éÒÊÒÁÒö¤Ø¡зء¤¹ ËÃ×ͤ¹Í×è¹·ÕèäÁèãªèàÃÒ àÃÒ¤Ç÷Ó䧴դèÐ

¹ 30 .. 2552 20:22:38
ѧդ鹵