¢Íº¤Ø³àÇÅÒ...

àÇÅÒà´Ô¹¼èҹ仨ҡÇÔ¹Ò·Õà»ç¹¹Ò·Õ
à»ç¹Çѹ à»ç¹à´×͹ à»ç¹»Õ
à»ç¹àÃ×èͧÃÒÇÁÒ¡ÁÒÂ
áµè¨ÐÁÕÊÑ¡¤ÃÑé§äËÁ
·ÕèàÃÒ·Ó¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅè¹ËÒÂä»ã¹ªèͧÇèÒ§¢Í§à¢çÁ¹ÒÌÔ¡Ò¹Ñé¹ ©Ñ¹ÍÂÒ¡·ÓÁѹËÅ蹺éÒ§
ÂÔè§àÃ×èͧÃÒÇÃéÒÂæ ·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹
áÅÐâ´Â੾ÒÐàÃ×èͧ¢Í§à¸Í áÁé©Ñ¹¨Ð·Ô駤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè»Ç´ÃéÒǹÑé¹äÁèä´é
áµè©Ñ¹¨ÐäÁè¹Ö¡àÊÕ´ÒÂ㹡éÒÇÂèÒ§·Õè¼èÒ¹¾é¹ ÍÂèÒ§¹éÍÂã¹Çѹ¹Õé
ÇѹàÇÅÒ¡ç¹Ó¾ÒÊÔ觴Õæ ÁÒãËé©Ñ¹
¨Ò¡¹Õé¨Ð§´§ÒÁËÃ×ÍäÁè¹Ñé¹
©Ñ¹¡ç¢Íº¤Ø³... àÇÅÒ 

¹ 08 .. 2551 06:16:56
 1 鹵
àÇÅҨЪèÇÂàÂÕÂÇÂÒ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§¹Ð¤èÐ..ÊÙéææ¤èÐ
P@mkiehttp://www.diarylove.com/P@mkie
09 .. 2551 19:42:34
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¢Íº¤Ø³àÇÅÒ... [6961/1]