< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡ÅØéÁ㨠[6727/2]
Çѹà¤ÃÕ´ææ [233/1]
¤µÔÊ͹㨠[213/0]
ÊÇ¹Ã¶ä¿ [234/4]
Pathumthani [251/0]
[213/1]
weekend [215/0]
a doctor [253/1]
???§§??? [249/2]
my life [243/0]
first day...first beginning [270/1]
ÂÒ¡(ä»)ÁÑê [233/0]
At home [288/1]
[260/1]
ÇèÒ´éÇÂàÃ×èͧ¢Í§àÁ×èÍÇÒ¹ [224/1]
sLeEpY dAy [260/3]
ÇѹËÂØ´(ËÃ×Íà»ÅèÒ) [271/1]
Another impressed day [330/3]
"KoReAn SeRiEs MaNiA" [316/1]
.. newcomer @ diarylove.. [289/1] 
¡ÅØéÁã¨

ºÒ§·Õ·ÓäÁ˹ëÍ

ÃÙéÊÖ¡ÇèÒà¾×è͹äÁè´Õ¡ÑºàÃÒà·èÒ·Õè¤ÇÃ

·Ñé§æ·ÕèàÃÒ¡ç´Õáʹ´Õ

´ÕÁÒ¡¨ÃÔ§æ

áµèà¤éÒ¡ÅѺäÁè¤èÍÂá¤ÃìàÃÒÍèÐ

ÍÂÒ¡¾Ù´äáç¾Ù´

àÎéÍ äÁèÍÂÒ¡¤Ô´àÅÂÍèÐ

ÂÔè§à«ç§

Çѹ¹ÕéÂØè§ÁÒ¡æàÅÂ

·ÓÍÂÙ褹à´ÕÂÇÍèÐ

à˹×èÍÂ

¹ 15 .. 2548 22:33:00
 2 鹵
à¢éÒã¨àÅ¹Р·ÕèÇèÒà¾×è͹ºÒ§¤ÃÑé§äÁèá¤Ãì

¨Ôµã¨àÃÒàÅÂ....áµèºÒ§·Õ ¡çÁÒ¹Ñè§æ¤Ô´´Ù ¡ç¹ÔÊÑ Êѹ´Ò.. à¤éÒà»ç¹ÁÒÍÂèÒ§¹Ñé¹µÑé§áµèà¡Ô´ ¤§á¡éÍÐäÃäÁèä´é¾ÂÒÂÒÁ¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁ´Õà¤éÒËÅСѹ¹Ð¨êÐ
VadaaaA
17 .. 2548 00:23:17
àÃÒàͧ¡çÃÙéÊ֡Ẻ¹ÕéºèÍÂæ¹Ð áµè¡ç»Å§àËÍÐ ÂѧÁÕ¤¹Í×è¹ÍÕ¡ËÅÒ¤¹·Õèá¤ÃìàÃÒ¹Ð....à¾×è͹¡Ô¹ËÒ§èÒ¹èÐ ÍÂèÒä»Ê¹àŨéÐ
ÍéÓàͧ¨éÒ
07 .. 2548 20:33:51