ÊÑ觫×éÍà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¤ìEtude µÔ´µèÍä´é·ÕèàºÍÃì 087-0135267

ËÃ×Í·Ò§ e-mail:milk_cookie_cake@hotmail.com

Ãպ˹è͹ФР¨ÐºÔ¹ä»à¡ÒËÅÕáÅéǤèÐ

 

á»é§ Dream on pact

à¹×éÍà¹Õ¹ÅÐàÍÕ´ àºÒʺÒÂãªéáÃéÇ´Ùà»ç¹¸ÃÃªÒµÔ ÁÕ 2 àºÍÃì¤èÐ

ÃÒ¤Ò 740 ºÒ·

             àºÍÃì 1 ÊÓËÃѺ¼ÔÇ¢ÒÇ                                      àºÍÃì 2 ÊÓËÃѺ¼ÔÇÊͧÊÕ

 

 

oh my eye liner ÍÒÂäÅà¹ÍÃìẺ¹éÓà¢Õ¹§èÒµԴ·¹¹Ò¹á¶Á¡Ñ¹¹éÓ´éǤèÐ

ÃÒ¤Ò 260 ºÒ·

 

tear drop liner

ÍÒÂäÅà¹ÍÃìẺ¹éÓ»ÃСÒ¡ҡྪÃãªéáÃéǵÒÂÊÇÂÇÔ駤èÐ

ÃÒ¤Ò 340 ºÒ·

 

Dr.mascara fixer ÁÒʤÒÃèÒáºãÊè ÊÇÂà´é§à»ç¹¸ÃÃÁªÒµÔ¡Ñ¹¹éÓ´éÇÂ

¢¹µÒ¨Ð§Í¹áÅСéÍÂÒÇä´éã¨ä»àÅÂ

ÃÒ¤Ò 340 ºÒ·

 

twin fix mascara ÁÒʤÒÃèÒẺÊͧ´éÒ¹ ẺãÊãªéµè͢µÒãËéÂÒÂ˹ÒáÅЧ͹

ẺÊմӻѴËÅѧ¨Ò¡»Ñ´áººãÊáÃéÇ ãªé§èÒ¡ѹ¹éÓ ÅéÒ§ÍÍ¡§èÒÂ

ÃÒ¤Ò 420 ºÒ·

á»é§ Dream on powder á»é§½Øè¹à¹×éÍà¹Õ¹ àÍÒã¨ÊÒÇæ·ÕèäÁèªÍºãªéá»é§¾Ñº·Õè¼ÊÁÃͧ¾×é¹

µéͧÅͧá»é§¹ÕéàÅÂ

ÃÒ¤Ò 740 ºÒ·

 

                 àºÍÃì1 ÊÕÁèǧ                                                      àºÍÃì 2 ÊÕÍÍ¡ÊéÁæ

á»é§2µÑǹÕéÁÕ»ÃСÒÂÇÔé§ãªéáÃéÇ˹éÒ´ÙÊÇèÒ§¡ÃШèÒ§ãʤèÐ

ÃÒ¤Ò 750 ºÒ·

 Base ·Ñé§ÊÒÁµÑǹÕéãªé·Ò¡è͹áµè§Ë¹éÒàËÁ×͹Ãͧ¾×é¹áµèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤×Í

·ÓãËé¼ÔÇ˹éÒ´ÙÁÕÁÔµÔÁÒ¡¢Öé¹à¾ÃÒÐÊբͧàºÊ

ÃÒ¤Ò 560 ºÒ·

·Õè mask ˹éÒ ¼ÊÁ collagen

·Õè mask ˹éÒ¼ÊÁ hyaluonic acid

·Õè mask˹éÒ ¼ÊÁ vitamin C

·Õè mask ˹éÒ ¼ÊÁ vitamin A

·Õè mask ˹éÒ ¼ÊÁ vitamin E

ÃÒ¤Òͧ·Õèmask ˹éÒ á¼è¹ÅÐ 79 ºÒ·

«×éÍ 10 á¼è¹á¶Á 1 á¼è¹

moistfull  ¼ÅÔµÀѳ±ìºÓÃا¼ÔÇ˹éÒẺ¤Ãºà«çµ

»ÃСͺ´éÇ â¿ÁÅéҧ˹éÒ â·¹à¹ÍÃì áÅÐâŪÑ蹺ÓÃا¼ÔÇ

㹪çÍ»àÁ×ͧä·ÂÂѧäÁèÁչФРÃÒ¤Ò à«çµÅÐ 1190 ºÒ·

tint ·Òá¡éÁ¡éÍä´é·Ò»Ò¡¡ç´Õ

ÁÕÊÒÁÊÕ¤èÐ àºÍÃì1 ÊÕªÁ¾Ù àºÍÃì2 ÊÕá´§ àºÍÃì3 ÊÕá´§ÍÁÊéÁ

ÃÒ¤Ò 260 ºÒ·

 

 

 

 

ʹã¨â·ÃµÔ´µèÍä´é·Õè àºÍÃì 087 0135267 ¤èÐ

ÃÕºæ˹è͹ФШкԹä»à¡ÒËÅÕàÃçǹÕéáÂéÇÇÇÇÇ

 

 

 

¹ 27 .. 2551 15:20:19
 5 鹵
tint ·Òá¡éÁ¡éÍä´é·Ò»Ò¡¡ç´ÕàºÍÃì3 ÊÕá´§ÍÁÊéÁÃÒ¤Ò 260 ºÒ·pang
  21 .. 2551 00:29:58
ʹã¨ËÅÒµÑÇàŤРú¡Ç¹µÔ´µèÍ¡ÅѺ´éǹФР¢Íº¤Ø³¤Ð
porpy
  02 .. 2551 15:00:56
ʹ㨠eye liner ¤èÐÍÒ¡ä´é
ÍÃسê ÈÃÕµÐÊѧ¢ì
  12 .. 2551 01:20:43
¢ÒÂààÓ¾§ÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
mam
25 .. 2552 19:40:57
http://www.weloveshopping.com/shop/s_product.php?groupproduct=534259&shopid=151158#gp ÁÕà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¤ìÃÒ¤Ò¶Ù¡·Ñ駻ÅÕ¡·Ñé§Ê觤èÐ
¹Ù
19 .. 2552 20:55:10
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[8297/5]