< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
~...ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ"àÊÕ¨ÑÂ" [10732/3]
~à¾×è͹æ·ÕèÃÑ¡·Ø¡æ¤¹¢Í§àÃÒ~ [394/3]
*~* “•” ¤¹ÃÍ…¤Ô´¶Ö§à¸Í “•” *~* [424/11]
~ *** ÂÔé Á ËÑé Â ¿ Ò Á ¼Ô ´ Ë ÇÑ § *** ~ [305/3]
~ . # . / / / ÍÂÒ¡ÁÕâÅ¡ÊèǹµÑÇ #.$ [284/2]
~...$.- - - - àÁ×èÍ Çѹ ·Õè àÃÒ ¨Ò¡ ¡Ñ¹ - - - ## &. [302/2]
!...^-^àÇÅÒäÁèà¤Â¾Í...@/###~ [280/6]
[300/1]
$.+...>>>ÍÂèÒÁÒ·ÓËÑé©ѹËÇÑè¹äËÇ...###...<<<$ [503/10] 
~...ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ"àÊÕ¨ÑÂ"

¡ÃÙÊì "àÊÕ¨ÑÂ" ¡ÐÊÔ觷Õè¡ÃÙÊì·ÑÁ...

¨ÐÁÕ¤ÑÂà¢éҨѡÃÙºéÒ§

..................................................................

Áѹ...૧ÁÒ¡ÁÒÂàÅÂÃÙéÁÑéÂ!!!

¡ÃÙÊìäÁèÍÂÒ¡ËÑéÂÁѹ໹Ẻ¹Õé...

.............................................................................................................

"àÍÍ...ãªè...¡ÃÙÊì...Áѹ...àÅÇ"

¹ 07 .. 2550 23:32:24
 3 鹵
¹éͧËÁԧ໹ÃÑÂÁÒ¡»èÒÇ

ÁÕÍÐäûÃÖ¡ÉÒ¾Õèä´é¹Ð¾ÕèÂÔ¹´ÕàÊÁÍ

ÍÂèÒà¤ÃÕ´ÍÂèÒ¤Ô´ÁÒ¡ ¾ÕèÃÙé¹ÐÇèÒàÃ×èͧÍÒÃÒÂ.................ÍÂèÒ¤Ô´àÃ×èÍäÃéÊÒÃСѺ¤¹áºº¹Ñé¹Áѹ¨ºáÅéÇ àª×è;Õè¹Ð
¾Õèầ¤ì ËÇѧ´ÕàÊÁÍ
07 .. 2551 03:41:18
à¾Ôè§ÃÙéËÃÍÇèÒÁÖ§àÅÇ
à´ç¡»Õ 2
26 .. 2552 19:46:41
â»Ã´àÅǵèÍä»
¤¹à¡ÅÕ´ÁÖ§
17 .. 2552 23:07:43