< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¹Í¹ÁÒ¹·éÒ§ÇÒ¹¹¹¹ [8520/0]
just my (bad) luck ! [276/0]
---alone caz i'm lonely---- [286/0] 
¹Í¹ÁÒ¹·éÒ§ÇÒ¹¹¹¹

 

 

2Á¤50

µ×è¹ÁÒ¡éÍà¡×ͺà·Õè§ä´éáÅéÇ  ¹Ñ觴٢èÒǵ͹à·ÕèÂÇáÅéÇ¡é͹͹ÍÕ¡äÁè·ÓäÃàÅÂ

ÃÍhoney ¡ÅѺÁÒ¨Ò¡·Ó§Ò¹ ËÔÇÁÒ¡æ àÅÂä»ËÒäáԹ¡Ñ¹  

¤Ô´ä»¤Ô´ÁÒàÅÂÁÒŧ·ÕèâÍÍÔªÔ ä»ÊҢҫդ͹à¾ÃÒÐã¡ÅéÊØ´áÅéÇ

¡Ô¹¡Ñ¹¾Ø§¡Ò§ áÅéÇà´Ô¹ªéÍ»ä´éÍÕ¡¹Ô´Ë¹èÍ à¾ÃÒÐËéÒ§ã¡Åé»Ô´

Í×´ÁÒ¡æàÅÂÇѹ¹Õé

¹ 03 .. 2550 01:23:14
ѧդ鹵