< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
àÃÔèÁµé¹ [13063/1] 
àÃÔèÁµé¹

·Ø¡æÍÂèÒ§ÂѧäÁèà»ÅÕè¹á»Å§ Âѧà»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁ àËÁ×͹µÍ¹áá·Õè¼èÒ¹ÁÒ àË繡ÒÅà´ÔÁæÂѧà¡Ô´¢Öé¹ äÁèÃÙé¨â·Éã¤Ã¹èÐ ä´éáµèâ·ÉµÑÇàͧ·ÕèäÁèÃÙé¨Ñ¡à»ÅÕè¹á»Å§ à˧ÒÁÒ¡¹èÐ áµèÂѧ䧡çµéͧ·¹ÍÂÙèãËéä´é ãËéÁѹ¼èÒ¹ä»ä´é ËÃ×ÍàÃÒàÍÒªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ份ҡäÇé·Õèã¤ÃÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÃÖà»ÅèÒ ÂѧäÁà¢éÒã¨ã¹µÑÇàͧ äÁèÃÙéÊÔ ÍÂÒ¡à¢çÁá¢ç§¹èÐ áÅéÇà´Ô¹ä´é´éǵÑÇàͧ«Ñ¡·Õ¹Ö§ äÁèÍÂÒ¡à»ç¹áºº¹Õé ÍÕ¡áÅéÇ

 

 

¹ 18 .. 2551 07:37:12
 1 鹵
¢ÍãËé¤Ø³à¢çÁá¢ç§ã¹àÃçÇÇѹ¹Ð¤Ð ÂÔéÁäÇé¤èÐ ¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé :)
ToY
18 .. 2551 20:48:42