< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
MN* , à´×͹ ¡èÒ æ [6907/0]MN* , à´×͹ ¡èÒ æ

  «ÒËÇÑ´´Õ ¼ÙéÁÒàÂ×͹ .. * ¾Öè§à¢Õ¹ÇÒ¹áá¡éͽҡ´éÇÂáÃСҹà¹ÍÐ +_+

ªèǧ¹Õéã¡ÅéÊͺáÃÐÍèÒ  àÃÔèÁÃÙéÊÖ¡ÇèÒ¢Õéà¡Õ´¢Öé¹»ÒÂÍÕ¡¡¡  ÈØ¡Ãì¹èÒ¡éͨһѨ©ÔÁáÃéǹéÒ

 

ÍÂÒ¡ËéÒÂà¶Ô§ÇÑÂ æ  ËÖËÖ  - -*  áµè·ÇèÒ¡éͤԴà¶Ô§§§ à¾×è͹¹  ÍèÒ 

ÁÒ¹»ÑµèÒ§ ÃÃ. ¡ÑŵéͧËÅÒ¤¹

¤Ô´áÃéǹ֡¶Ö§ 3 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒààÊØ¢»¹àÊéÒ¹éÓà¹èÒ¡ÑÅ»ÑÂ..

 

¤Ô´¶Ö§à·Í´éÇÂáÃÐ

 

.

 

..

 

ÁÒ¹¤§àà˧Ҡ .. à¹ÍÐ ^^

 

·Õèµéͧµ×è¹¢Öé¹ÁÒ¡éÍÁÒ¹Ñè§à©Â æÍèÒ  ¶Ö§áÁé»Ô´à·ÍÁàÃÒ¨Ò´éÒ¤ØÂâ·ÊѺ¡Ò¹¡éÍàËÍÐ

áµèà¤éÒ¡éÍÂÒ§¤Ô´¶Ö§á¡ÍÂØê¹éÒ »¡µÔà»Ô´à·ÍÁàÃÒ¡é͵éͧà¨Í¡Ò¹·Ø¡ÇÒ¹

ÃÃ. ÁÒ¹¡éÍÁèÒÂàÅç¡ËÃÍ¡áµèà´Ô¹»ÑÂà´Ô¹ÁÒ¡éÍà¨Íà·ÍµÅÍ´ ÍÔÍÔ

¶Ö§ºÒ§¤Ñ駩ѹ¨Ò·ÑÁ¹èÒàËÁ×͹µÙ´ÅÔ§¡éÍàËÍйРáµèÅÖ¡æ ¡éʹըѹÑè¹áÃèÐ 55+

 

*ẺÁèÒÂàº×èÍà·ÍàÃÂ

 

 

ÇÒàŹ䷹ì*

 

¢Íº¤Ø¹ÁÒ¡æ ¹éÒÊÑÁËÃѺ´Í¡äÁéÍèÒ

..©Ñ¹ªÍºÁÒ¹·ÕèÊØ´àÃÂ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ 16 .. 2551 16:22:35
ѧդ鹵