< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
- ¢oº ¤Øu ·Ø¡ oÂèÒJ ·Õè ·Ó ËÑé€ ¡Ñu - [6230/0]



 
- ¢oº ¤Øu ·Ø¡ oÂèÒJ ·Õè ·Ó ËÑé€ ¡Ñu -
¢Íº¤Ø³ÇѹàÇÅÒ´Õæ·Õè¼èÒ¹ÁÒ

·ÓãËé©Ñ¹àÃÕ¹ÃØé¤èҢͧ¤ÇÒÁËÁÒÂ

¨Ò¡ÇèÒÃÑ¡·ÕèÂѧäÁèÁÒ¡ÁÒÂ

¡ÅÒÂà»ç¹Çѹ¹Õé·Õ觴§ÒÁ..

à¸ÍÃÙéÁÑé·ءÇѹ·Õè¼èÒ¹ÁÒ

©Ñ¹ÃÙéÇèÒÃÑ¡à¸ÍÁÒ¡àà¤èä˹

ààµèÅÐÇѹ·Õè¼èÒ¹ä»

à¸ÍÊÃéÒ§ÊÔ觴Õæã¹ã¨  ..ãËé©Ñ¹ÁÒ¡ÁÒÂ

¢Íº¤Ø³·Ø¡æÊÔ觷Õèà¸Í·ÓãËé

ÊÔ觵èÒ§æÁÒ¡ÁÒÂà¡Ô´¢Öé¹ã¹ËÑÇã¨

à¸Í¨ÐÃÙéÁÑéÂ..

©Ñ¹ÃÑ¡à¸ÍÁÒ¡¢Öé¹·Ø¡æÇѹ

·Ø¡¤ÃÑ駷Õèà¸ÍÂÔéÁ..

·ÓãËé·Ø¡æÊÔè§ÁѹʴãÊ

¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ÁÒ¡ÁÒ¼è͹ŧä»

¡çà¾ÃÒÐà¸Í...
¹ 09 .. 2551 18:07:57
ѧդ鹵