< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[6634/1]àÃ×èͧÃÒǢͧ¤ÇÒÁÃÑ¡(¢Í§àÃÒàͧ)

¤×ÍÇèÒàÃÒÍèйèÐ ¾Öè§ÍÂÙè».6 áÅéÇä»áͺªÍº¼ÙéªÒ¤¹Ë¹Öè§à¤éÒÍéǹÁҡẺÇèÒÍéǹ¨Ô§æÍèÐ áµèà¢Ò¡éÍÁÕàʹèËìÍÂÙèã¹µÑÇ àÃÒáͺªÍºà¢éÒÁÒµÑé§áµè ».5 áÅéÇËÅèÐ µÍ¹áá¡éÍà©ÂæÍÂÙèËÃÍ¡áµè¾ÍµÍ¹ËÅѧæÁÒ¹Õè à¤éÒ¡éÍâ´¹áͺ«Øº«Ôº¹Ô¹·ÒÇèҪͺ¤¹¹Ñ鹤¹¹Õè ¨¹àÃÒàÃÔèÁªÑ¡äÁèá¹èã¨áµèàÃÒ¡éÍÂѧªÍºà¤éÒÍÂÙè

à¤éÒ¨Ò·Óä§´Õ ºÍ¡Ë¹è͹èÐ

à¹ÕèÂËÅФÇÒÁÃÑ¡¢Í§àÃÒ

¹ 29 .. 2550 20:49:50
 1 鹵
äÁèÁÕã¤ÃãËé¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹àÃÂÍèÒ ªèÇÂ˹èÍÂÊÔ¨êÐ.....
à¨éҢͧä´ÍÒÃÕè
  29 .. 2550 21:02:59