< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
opening in diary [6823/0]opening in diary

ÊÇÑÊ´ÕÊÁÒªÔ¡ä´ÍÒÃÕàÅÔ¿·Ø¡¤¹¹Ð¤èР ´Õ㨷Õèä´éà¢éÒÁÒà»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧä´ÍÒÃÕè¹Õé¤è Ð ¾Í´ÕÇѹ¹ÕéÇèÒ§æ¡çàÅÂà¢éÒÁÒ·Ñ¡·Ò¡ѹ˹èͤèР à¢Õ¹ä´ä»´éÇ·ӧҹ仴éÇÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ææ ¶éÒ¹ÒÂäÁè¨Ñºä´é«Ð¡è͹¹Ð555++  ªèǧ¹ÕéªÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹ¡çàÃ×èÍÂæÍÐÁÕàº×èͺéÒ§ ʹءºéÒ§»Ð»¹¡Ñ¹ä»¹ÕèËÅйЪÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹ  ¤Ô´áÅéÇÍÂÒ¡¡ÅѺä»àÃÕ¹ÁÒ¡æ áµè¡çä´éá¤è¤Ô´à·èÒ¹Ñé¹ÍйРÍØêÂææ¹ÒÂÁÒáÅéÇ ·Ó§Ò¹¡è͹´Õ¡ÇèÒ äÇé¤ÃÒÇ˹éÒ¨ÐÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§¹Ð ºÒ¤èÒ

¹ 30 .. 2550 14:14:01
ѧդ鹵