¨ Ò à »Ô ´ à · Í Á á Âé Ç ¹ Ð

Çѹ¹Õé

 

´éÒ´Ùà¨éÒË­Ô§ÇØè¹ÇÒ¡Ѻà¨éÒªÒÂàÂ繪ÒáÅéÇ

´Ñ¨Ñ¨ѧàÅÂÍèР      

 

¡é͵ÒÁà¤ÂÍèйÐ

ͧ¤ìªÒÂÅÕÂÙÅ¡éÍÍ¡ËÑ¡µÒÁà¤Â

 

¡ÅÒÂÁÒà»ç¹¤¹»Åͺã¨

 

ãËéáªÂͧ â¸èÃÑ¡àÍÂ

ä˹à»ç¹àªè¹¹Õé

 

àÃ×èͧÃÒǨÒà»ç¹ä§µèÍ...

 

¾ÃØ觹ÕéÍÂèÒ¾ÅÒ´

Çѹ¨Ñ¹·Ãì¨Òà»Ô´à·ÍÁáÂéǹÐ

 

´Õ¨Ñ¨ѧ¨Ð´éÒÂà¨Íà¾×è͹æáÅéÇ

 

ÍÔÍÔ.....

 

                        

 

¤ÔÁ ¨Í§ Îع (Kim Jung Hyun)

¹èÒÃÑ¡·ÕèÊØ´àÅÂÍèÐ àÃҪͺ

 

¹ 28 .. 2549 19:08:27
 2 鹵
ËÅèÍ´Õ ¹èÒÃÑ¡ÊØ´æ ·ÓäáéÍ´Ù´Õä»ËÁ´àÅÂà¹ÍÐ
¨Øêæ
28 .. 2549 19:10:10
´Õ¨éÒ áÇÐÁÒàÂÕèÂÁ àÃÒ¡çªÍº ÅÕÂÙÅ

àËÁ×͹¡ÑŨéÒ
+*~äÍè¹Ø맹Ôë§~*+
  29 .. 2549 03:27:45
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¨ Ò à »Ô ´ à · Í Á á Âé Ç ¹ Ð [9281/2]
à˹×èÍ Ãé͹ ËÔǹéÓ [269/0]
ᵡµèÒ§...àµÔÁàµçÁ [326/2]
´Õ¨Ñ¨ѧàÅÂà¨Í¡Ñ¹áÅéÇ [431/0]
¤Ô´¶Ö§à¾×è͹æ·Ø¡¤¹¹èÐ [290/2]
§èǧ¨Ñ§àÅ [255/3]