¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·Õè·ÃÁÒ¹3

¤Ø³...

ÃÙéÊÖ¡¡ÅÑÇ...Âѧä§äÁèÃÙé...àËÁ×͹ÁÕÍÐäúҧÍÂèÒ§¡ÓÅѧà»ÅÕè¹á»Å§...

ã¹ÃèÒ§¡ÒÂ...¡ÅÑÇ...àËÅ×Íà¡Ô¹...äÁèÍÂÒ¡ãËéà¡Ô´¢Öé¹...

"äÁèÇèÒÍÐäèÐà¡Ô´¢Öé¹...¼Á¨ÐÍÂÙè¢éÒ§¤Ø³àÊÁÍ..."

¢Íº¤Ø³¤èÐ...áµè¡çÂѧà¤ÃÕ´ÍÂÙè´Õ...à¤ÃÕ´ÁÒ¡æ...

¤Ô´¶Ö§¤Ø³...ÁÒ¡...

ã¡ÅéÇѹà¡Ô´áÅéÇ...·ÓäÁàÃÒµéͧÍÂÙ褹à´ÕÂÇ...â´´à´ÕèÂÇã¹Çѹ·Õè¹èÒ¨ÐÁÕã¤Ã...Ẻ¹Õé...

äÁèÍÂÒ¡ãËé¤Ø³¤Ô´ÁÒ¡àÃ×èͧ¢Í§àÃÒ...ºÒ§·Õ...ºÒ§ÍÂèÒ§Áѹ¡çÁÕà˵ؼŢͧÁѹàͧ

äÁèÊÒÁÒö͸ԺÒÂä´é...ã¹àÁ×èÍÇѹ¹Õé...àÃÒ...àÅ×Í¡·Õè¨ÐÃÑ¡¡Ñ¹..

¡çäÁè¹èÒ·Õè¨ÐµéͧËÇÑè¹äËÇÍÐäÃÍÕ¡...¨Ð·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à¾×èÍä´éÍÂÙè¡Ñº¤Ø³...ä´éÃÑ¡¤Ø³...

¤Ø³...ÍÂÙ躹¹Ñé¹...ʺÒ´ÕÁÑéÂ...ÍÒ¡ÒȤ§àÂç¹¹èÒ´Ù...ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾´éÇÂ...

à»ç¹Ëèǧ¤Ø³ÁÒ¡...à´ÕëÂǨÐäÁèʺÒÂ...

¤×¹¹ÕéËÅѺ½Ñ¹´Õ...ËèÁ¼éÒ´éǹÐ...ÍÒ¡ÒÈ˹ÒÇ...

ÃÑ¡¤Ø³...ÁÒ¡¤èÐ...

 

---à¨éÒË­Ô§¢Í§¤Ø³---

¹ 08 .. 2551 14:14:50
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·Õè·ÃÁÒ¹3 [9432/0]
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·Õè·ÃÁÒ¹2 [324/0]
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·Õè·ÃÁÒ¹ [348/0]