< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡ÒÃÃͤÍÂ..¡Ñº¡ÒÃÁÕÅÙ¡¹éÍ [7415/0] 
¡ÒÃÃͤÍÂ..¡Ñº¡ÒÃÁÕÅÙ¡¹éÍÂ

ÍÔèÁ¡ÑºàµëÒ

ÍÔèÁ¡ÑºàµëÒÃͤÍ¡ÒÃÁÕÅÙ¡µÑǹéÍÂÁÒà¡Ô´¡ÐàÃÒÁÒ¹Ò¹ËÅÒÂà´×͹áÅéǧèР àÁ×èÍäËÃèàÃÒÊͧ¤¹¨Ðä´éà»ç¹áÁè¡Ð¾èͧ͢ÅÙ¡«Ð·Õ ÅÙ¡¨ëÒáÁèÍÂÒ¡ÅÙ¡¨Ñ§ÇèÒàÁ×èÍäËÃèÅÙ¡¨ÐÁÒÍÂÙèã¹·éͧáÁè«Ð·Õ  µÍ¹¹ÕéáÁèà˧ҹжéÒÁÕ˹ÙÁÒÍÂÙè´éÇÂà¼×èÍà˵ءÒóìµèÒ§æÁѹ¨ÐÁÕàÃ×èͧµ×è¹àµé¹à¡Ô´¢Ö鹺éÒ§  àÃÒ ¨Ðä´éÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢«Ð·Õ  µÍ¹¹Õé¶ÒÁÇèÒÊØ¢ÁÑê ¡çÊØ¢¹Ð áµè¶éÒ¾èͧ͢˹ÙäÁè˧ش˧Դ¨Ð´Õ¡ÇèÒ¹Õé  ¶éÒÅØ¡à¡Ô´ÁÒáÁè¨ÐºÍ¡ÇèÒ¾èÍ¡ÐáÁè µéͧ¾ÂÒÁá¤èä˹¡ÇèÒ¨ÐÁÕ˹ٵÑǹéÍÂÁÒà¡Ô´à¹Õè 

¹ 04 .. 2550 10:55:20
ѧդ鹵