< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à¾Ô觨Ðà¢Õ¹ (à¢Õ¹µÒÁà¾×è͹˹Ð) [10382/0]à¾Ô觨Ðà¢Õ¹ (à¢Õ¹µÒÁà¾×è͹˹Ð)
ÍÔÍÔ à»ç¹ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¤Ð à¾×è͹á¹Ð¹ÓÁÒ¡çàÅÂÅͧãªé´Ù ¡çãªé§èÒ´չР§èÒ¡ÇèÒºÒ§áËè§ ÍÔÍÔ ¢Í½Ò¡µÑÇ´éǹРÍéÍ (ª×èͪéÒ¹¹¹) ÍÂÙèÀÙà¡çµ µÍ¹¹ÕèáÁè§! ½¹µ¡ªÔËÒÂàÅ µÒ¡¼éÒãÇé 3 ÇѹáÅéÇ äÁèä´éà¨Íá´´àÅÂ... àÎéÍ...ã¤Ã¨ÐÁÒ¡çãËé¼èÒ¹ªèǧÍÒ·ÔµÂì¹Õé仡è͹¹Ð ÍÔÍÔ àÃÒÁÕÅÙ¡ 1 áÅéÇ ª×èͺѹà·Ô§ Áѹà»ç¹¡ÃеèÒÂà¾Ô觿×鹨ҡ»èÇÂÁÒ˹èÐ ¡çÂѧÁÖ¹æ ÍÂÙè àÍçÍ ¢Õéà¡Õ¨à¢Õ¹áÅéÇàÍÒäÇé¤èÍÂÁÒÍѾ àÃ×èÍÂæ áÅéǡѹ¹Ð Âѧ䧡çªèÇÂàÁé¹ ãËé´éǹШêÐ
¹ 23 .. 2550 15:31:46
ѧդ鹵