< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
About===> Mez [5539/0] 
About===> Mez

                                                                               

Çѹ¹ÕéÍѾä´ã¹ Diaryloveà»ç¹¤ÃÑé§áá..äÁèÃÙé¨Ðà¢Õ¹äôÕ..
ä´¹Õé·Ó¢Öé¹à¾ÃÒÐÍÂÒ¡¨ÐºÑ¹·Ö¡ÊÔ觴Õæ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ ¨ÐÁÕ¤¹ÍèÒ¹ËÃ×ÍäÁèÁÕ¡çäÁèà»ç¹äà à¡çºäÇéà»ç¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ´Õ¡ÇèÒ 


 

ÁÒÃÙé¨Ñ¡àÃҡѹª×èÍ :ÍéÍÁ ª×èͨÃÔ§¤§äÁèµéͧºÍ¡ÍèҹРÍÂÙèÁ.6 ¨ÐáÍ´ÏáÅéÇ...áµè¨ÐµÔ´ËÃ×ÍäÁè ¡çÍÕ¡àÃ×èͧ¹Ö§
Çѹà¡Ô´ 25 ¡.¤. 253X
ÊÔ觷ÕèÃÑ¡ : ¤Ãͺ¤ÃÑÇ
¹ÔÊÑ :äÁèªÍº¾Ù´ÁÒ¡ÍèÐ ÃèÒàÃÔ§ºÒ§¤ÃÑé§ ºÒ§·Õè¡çäÁèÍÂÒ¡ÇØè¹ÇÒ¡Ѻã¤Ã ÍÂÒ¡ÍÂÙ褹à´ÕÂÇ
ªÍº :´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ªÍº´ÒÃÒàÍàªÕ µÒÁ¡ÃÐáÊä»àÃ×èÍÂ..¶Ö§¨ÐªÍºá¤èä˹ ¡çÃÙéÍÂÙèàÊÁÍÇèÒàÃÒà»ç¹¤¹ä·Â Âѧ䧡çÃÑ¡»ÃÐà·Èä·Â·Õè«Ùé´´´´
ÈÔŻԹ·ÕèªÍº: TVXQ,JKI,F4,SJ,etc
ÍҪվ㹽ѹ: ÍÂÒ¡·Ó§Ò¹à¡ÕÂǡѺÊ×èÍÁÇŪÅÍèÐ...¨Ðä´éã¡ÅéªÔ´´ÒÃÒ·ÕèàÃҪͺ´éÇÂä§
ÊѵÇìàÅÕé§áʹÃÑ¡ : ¡çµéͧ¹éͧËÁÒÊÔ...ÃÑ¡ËÁÒ·ÕèÊØ´àÅÂ
͹Ҥµ : ÁÕ§Ò¹·ÓàÅÕ駴پèÍáÁèä´é
My website: www.iamtvxqlover.com à¢éÒä»àÅ×Í¡«×é͡ѹä´é¹êÒ...¢Íâ»ÃâÁµË¹èÍÂ
MSN :
wonderful_aom@hotmail.com  äÁè¤èÍÂä´éÍ͹ËÃÍ¡¨éÒ
 
 
 

 

  

¹ 23 .. 2550 17:40:51
ѧդ鹵