< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
hello¤¹ÃÑ¡ËÁҵ͹2 [6825/0]
hello ¤¹ÃÑ¡ËÁÒ [260/1] 
hello¤¹ÃÑ¡ËÁҵ͹2

¨Ò¡µÍ¹·ÕèáÅéÇ·Õèä´éºÍ¡ÇèÒ ·ÕèºéÒ¹©Ñ¹ÁÕËÁÒ3µÑǹÑé¹

Çѹ¹Õé©Ñ¹¨ÐÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§µèÍ ËÁÒµÑÇ·Õè2áÅÐ3à»ç¹ËÁҾѹ¸Øì ªÔÊØ ¤§¨Ðà¤Âä´éÂÔ¹ãªèÁéÒ..

µÑǹ֧ª×èÍ áÍ¿à»ç¹ËÁÒµÑǼÙé ¢¹ÊÕ ¢ÒÇ´Ó à»ç¹ËÁÒ·Õè´ÙàËÁ×͹¨Ð©ÅÒ´¹Ðáµè¶Ö§ºÒ§

¤ÃÑ駨дÙàÁ×͹«×èÍáµè¢ÍºÍ¡ÇèÒÁѹ¿Ñ§ÀÒÉÒÁ¹ØÉÂìä´é´éÇ (ÅéÍàÅè¹)áµèÁѹ¡ç¹èÒÃÑ¡´Õ

ÊèǹÍÕ¡µÑÇ ª×èÍ ¨Õéà»ç¹ËÁÒµÑÇ àÁÕ¢¹ÊÕ¢ÒÇ ¹éÓµÒÅ ´Ó ¢Íáͺ¡ÃЫԺÇèÒµÑÇà¹ÕéÂÐ

ÃÑ¡ÁÒ¡æ·Ø¡æÇѹ·Õè©Ñ¹¡ÅѺ¶Ö§ºéÒ¹Áѹ¡ç¨ÐÇÔè§ÁÒËҩѹ¶Ö§áÁéÇèҵҢͧÁѹ¨ÐµÒºÍ´

à´ÕëÂǵèÍÇѹËÅѧÅСѹ

 

¹ 07 .. 2550 21:01:09
ѧդ鹵