< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
:: ÁÕà¸Í :: [5621/0] 
:: ÁÕà¸Í ::

ÇÑ ¹ à Ç Å Ò Íè Í ¹ Ë Ç Ò ¹ à ¾Ôè § ¼è Ò ¹ ¾é ¹
ã ¨ à ¤ Â Ë Áè ¹ ¨Ö § ¾ Ãè Ò § Ê Çè Ò § ä Ê Ç
à ¤  à Ë ¹ç º Ë ¹ Ò Ç ¡ ÅÑ º ÍØè ¹ Å Ð ÁØ ¹ Å Ð ä Á
à ªé Ò ÇÑ ¹ ã Ë Áè ´ Í ¡ ä Áé ä ´é à ºè § º Ò ¹

¤× ¹ ¤ Ç Ò Á ª×è ¹ ©èÓ ¨ Ò ¡ ¹éÓ ¿é Ò
·Õè Ãè Ç § ÃÔ ¹ Å § Á Ò ·Ø ¡ · Ò § ¼è Ò ¹
Ë Â Ò ´ Å Ð Í Í § ¾ ÅÔé Ç ¾ Ã Á Ëè Á ·Øè § ¸ Ò Ã
¨Ö § à ¨é Ò Ë Çè Ò ¹ ´ Í ¡ ä Áé ä Çé ¡ Å Ò § ã ¨

ÇÑ ¹ à Ç Å Ò Íè Í ¹ Ë Ç Ò ¹ à ¾Ôè § ¼è Ò ¹ ¾é ¹
à » ÃÕ Â º à ¸ Í ´Ñ § Ê Ò Â ½ ¹ ÍÑ ¹ Ë Â Ò ´ ã Ê
ÃÔ ¹ à ´ Å § ¶é Ç ¹ ·Ñè Ç ·Ñé § ËÑ Ç ã ¨
á ¡é Á ÍÔè Á ¨Ö § á µé Á ÂÔé Á ã Ê ã ¹ ÇÑ ¹ ¹Õé

à Á×è Í Ê Ò Â Å Á º à à à Å § º · à ¾ Å § ¡ Åè Í Á
¨Ö § Ã Ð ºÓ ´ Í ¡ ä Áé Ë Í Á ã ¹ Ê Ç ¹ È ÃÕ
ã º ä Áé Ãè Ò Â ÅÓ ¹Ó ¤Ó ¡ ÇÕ
µ Í º á · ¹ ÇÑ ¹ á Ê ¹ ´Õ . . ·Õè ÁÕ à ¸ Í

¹ 28 .. 2549 12:49:46
ѧդ鹵