< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ·Õè´Ùà˧Òæ à¹ÍÐ [14648/2] 
Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ·Õè´Ùà˧Òæ à¹ÍÐ

´Ùà˧ҹàÈÃéÒæ «ÖÁæ Âѧ䧡çäÁèÃÙéà¹ÍÐ

  •                             Çѹ¹Õé´Ùà˧Òæ Âѧä§äÁèÃÙéà¹ÍÐ ÁѹºÍ¡äÁè¶Ù¡........

                          ÁÒ·Ó§Ò¹¡ç´Ùàº×èÍ äÁè¤èÍÂÍÂÒ¡¨Ð·Ó§Ò¹«Ñ¡äÃ

                   Áѹ¢Õéà¡Õ¨Âѧ䧡çäÁèÃØéËÃ×Íàº×èÍà¾×è͹Ãèǹ§Ò¹¡ç

         äÁèÃÙé¹ÐºÍ¡äÁè¶Ù¡  ã¨Á¹ØÉÂìÂÒ¡á·éÂÑ觶֧à¹ÍР       

                  Âѧ¹éÓÂѧÂÑè§ä´éáµèã¨Á¹ØÉÂìÍÂÒ¡á·éÂÑ觶֧

¹ 22 .. 2549 00:39:36
 2 鹵
Merry x'mas day.ÍÂèÒ¾Öè§ËÁ´ËÇѧÊÔ ÍÐäèÐË´ËÙ袹Ҵ¹Ñ鹤èÐ ÂÔéÁà¢éÒäÇéàÃçÇ ...áÅéÇä§áÇÐä»·Ñ¡·Ò¡ѹä´é¤èÐ
mona
22 .. 2549 03:34:41
à¤éÒàÃÕ¡ÇèÒËÁ´¡ÓÅѧã¨...ËÃ×ÍÍÐä÷ÕèäÁèà¢éÒ㨵ÑÇàͧ¹Ð ·Ó·Ø¡ÇѹãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢´Õ¡ÇèҹФèÐ....
áÂÁ
22 .. 2549 08:05:45