< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[5872/1] 

     Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹáá·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñº DIARY LOVE.COM Åͧ´Ù ÍÂÒ¡ËÒ¤ÇÒÁʺÒÂ㨴éÇ¡ÒÃÅÐàŧµÑÇ˹ѧÊ×Í....ãËéʺÒÂã¨ÂÔ觢Öé¹.......

                     àÃ×èͧÁÕÍÂÙèÇèÒàÁ×èͤÃÑé§ä» ÍÍÊàµàÅÕÂä´éÁÕâÍ¡ÒÊÃÙé¨Ñ¡¾Õ褹¹Ö§.¨ÐºÍ¡ÇèÒà»ç¹¨Ø´à»ÅÕ蹢ͧªÕÇÔµàÅ¡çÇèÒä´é·ÓãË餹˹Ö觤¹ÂÍÁ¡ÅéÒÅØ¡¢Öé¹ÁÒà¾×èÍà»ÅÕè¹á»Å§µÑÇàͧÁÒ¡ÁÒÂ.....¨Ò¡¢Õéà¡Õ¨¡ç.¢Õéà¡Õ¨¡ÇèÒà´ÔÁ..( ÅéÍàÅè¹ ).....µÃ§¡Ñ¹¢éÒÁÂÔè§àËç¹ÂÔè§ÍºÍØè¹ÁÒ¡ÁÒÂÍÂÒ¡à¡è§ä´é¤ÃÖ觢ͧ¾Õèä´éÁÐ...¤ÇÒÁÊÒÁÒöÁѹºÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁ¹èÒàª×èͶ×Íã¹µÑǾÕèà¤éÒÁÒ¡ÁÒ¤¹ÍÐäÃà¡è§ä»ËÁ´..·Öè§ÍèÐ

mms://streaming.gmember.com/wma/01682101.WMA

¹ 29 .. 2550 20:48:23
 1 鹵
ËÇÑ´´Õ¨êÐ ¢ÍãËéʹء¡Ñº¡ÒÃÅÐàŧµÑÇ˹ѧÊ×Íã¹ä´ÍÒÃÕèàÅÔ¿¹Ð¨êÐ
ÍØè¹ÍØé¹
01 .. 2550 10:24:27