Çѹà¡Ô´...¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡

 26 ¡.¾. 50  ...Çѹ¹Õé¤ÃºÃͺÇѹà¡Ô´¢Í§ÊÒÁÕÊØ´·ÕèÃÑ¡...

          àÁ×èÍàªéÒµ×è¹¢Öé¹ÁҺ͡ Happy Birthday ¾ÃéÍÁ¡ÑºËÍÁá¡éÁ 1 ·Õ áÅéÇàÃÒ¡çãÊèºÒµÃ˹éÒºéÒ¹´éÇ ªèÒ§à»ç¹àªéÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨ÃÔ§æ ÍÒ¡ÒÈ¡ç´Õ à¾ÃÒÐàÁ×èͤ׹½¹µ¡

         ¹Õè¡ç¤ÃºÃͺ 38 »ÕáÅéǫԹРÍÂÒ¡ºÍ¡¾èÍÇèÒ...áÁè´Õ㨷ÕèÊØ´àÅ·Õèä´é¤ÙèªÕÇԵẺ¾èÍ áÁéàÃÒ¨ÐÁÕ¡Ãзº¡ÃзÑ觡ѹºéÒ§ áµèÁѹ¡çà»ç¹º·àÃÕ¹ªÕÇÔµ·Õè·ÓãËéàÃÒä´éàÃÕ¹ÃÙé«Ö觡ѹáÅСѹ ¾èÍà»ç¹¼Ùé¹Ó¤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õè´ÕàÊÁÍ ÁÕà˵ØÁռŠËÅÒ¤ÃÑ駷ÕèáÁè§Í᧾èÍ áµè¾èÍ¡çãËéÍÀÑÂáÁèÁÒµÅÍ´ ¤Ãͺ¤ÃÑÇàÃÒàÃÔèÁÊÁºÙóìẺ µÑé§áµèàÃÒÁÕà¨éÒµÑǹéÍÂà¢éÒÁÒàµÔÁàµçÁãËé¡ÑºªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ áÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡·ÕèÁÕ¾èÍ áÅÐÅÙ¡·Õè¹èÒÃÑ¡ áÁéÇèÒÇѹ¹ÕéÅÙ¡¨ÐäÁèä´éÁÒÃèÇÁ·ÓºØ­ µÑ¡ºÒµÃ áÅЩÅͧÇѹà¡Ô´¡ÑºàÃÒ áµèÅÙ¡¡çÂѧàËÁ×͹ÍÂÙèã¡Åéæ¡ÑºàÃÒàÊÁÍ

       áÁè¢ÍÍǾÃãËé¾èÍÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊÁËÇѧ·Ø¡»ÃСÒùШêÐ áÁèà»ç¹¡ÓÅѧã¨áÅШÐÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§¾èÍàÊÁÍ ÂÒÁ·Õè¾èÍà˹ç´à˹×èÍÂàÁ×èÍÂÅéÒ ·éÍá·é㨠ãËé¹Ö¡¶Ö§áÁ褹¹Õé¹Ð¨êÐ

                                                          ...ÃÑ¡¾èÍÁÒ¡ÁÒÂ...

¹ 26 .. 2550 09:14:02
 2 鹵
à¢éÒÁÒ áλ»ÕéàºÔÃì·à´Âì ´éǤèÒ

¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ äÁèà¨çº äÁ訹 ¹Ð¤Ð
¨Í tkpk
26 .. 2550 12:26:05
çHappy birthday ´ééǤ¹¤èÐ ¢ÍãËéÁÕªÕÇÔµ¤Ãͺ¤ÃÑÇ·ÕèʧºÊØ¢ ÃÑ¡¡Ñ¹µÅÍ´ä»
NJT
26 .. 2550 16:45:24
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Çѹà¡Ô´...¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ [5318/2]