< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¢èÒÇáʹàÈÃéÒ¨Ò¡à¾ç­ [7193/0]
ËÁÙ¹éÍ 33 wks [184/0] 
¢èÒÇáʹàÈÃéÒ¨Ò¡à¾ç­

Çѹ¹ÕéµÍ¹à·Õè§æ à¾ç­â·ÃÁÒ äÁèä´éÂÔ¹àÊÕ§ àÅÂâ·Ã¡ÅÑºä» ¹éÓàÊÕ§à¾ç­äÁè´ÕàÅ ºÍ¡¤ØÂäÁèä´é¤Ø¡ѺËÁÍÍÂÙè à´ÕëÂÇâ·Ã¡ÅѺ..........

ÊÑ¡¾Ñ¡â·ÃÁҺ͡ÇèÒÅÙ¡äÁè´Ôé¹ ËÑÇã¨ËÂØ´àµé¹·Ñé§æ·Õèà¨éÒµÑǹéÍÂÍÒÂØã¹·éͧµÑé§ 6 à´×͹¡ÇèÒáÅéǹРË×ÍË×ÍË×Í àÈÃéÒ㨨ѧ  Ê§ÊÒÃÊØ´æ ¤Ô´áÅéÇ¡ÅÑǨѧµÍ¹¹ÕéÅÙ¡ËÁÙ¹éÍ¢ͧàÃÒ¡ç 34 wks 1 Çѹ ¤Ø³ËÁÍãËé¹ÑºÅÙ¡´Ôé¹ÇѹÅÐ 3 àÇÅÒ ¶éÒ˹ٴÔé¹äÁèàËÁ×͹à´ÔÁ ¡çãËéÃÕºâ·ÃËҤسËÁÍ´èǹ µÍ¹¹Õé˹ٴÔé¹»ÃÐÁÒ³ 25-30 ¤ÃÑ駵èͪÑèÇâÁ§ áÁè¨Ð¹Ñº·Ø¡àªéÒ ¡ÅÒ§Çѹ àÂç¹ »ÃÐÁÒ³ 0900-1000 áÅéÇ¡ç 1345-1445 áÅéÇ¡ç 2100-2200

áÁè¡çàÅÂãËé»éÒæ ¹éÒæ ªèÇÂà§Ô¹à¾ç­ àÃÕèÂäÃä´é 5,600 ºÒ· áÅéÇ¡ç½Ò¡á´§¹éÍÂä»ãËé ä´éáµèà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéà¢éÁá¢ç§

¹ 19 .. 2550 16:13:20
ѧդ鹵