< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
5.02 - our day [6316/0] 
5.02 - our day

ÎÑÅâËÅ·ÕèÃêÒ¡ Çѹ¹ÕéÇѹÍÒÃÒ¨Óä´éÁêÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

¡éÍẺÇèÒà¤éÒÍÂÒ¡·Óä´ãËé·ÕèÃêÒ¡ äÇéÍѾ´éÇ¡ҹ àÍÒÁêÒÂ

à¤éÒÊè§ username ¡èÒ password »ÒÂËéÒ·ÕèÃêÒ¡áÃйêÒ

 

µÍ¹¹Õé¡éÍ 1 »ÕáÃéÇ ·ÕèÃÙé¨Ñ¡¡èÒ·ÕèÃêÒ¡ áλ»ÕéÁÒ¡ÁÒ¹êÒ¤êÒ

áµèà¤éÒÁèÒÂÃØÇèÒ ·ÕèÃêÒ¡¨Òáλ»ÕéàËÁ×͹à¤éÒÁêÒÂ

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§ áÃéÇ¡éÍ¢Íâ·´ÊÓËÃѺ·Ø¡æàÃ×èͧ·Õè·ÓäÁè´Õ¡èÒ·ÕèÃêÒ¡

¶Ö§áÁéà¤éҨҧ͹ÁÒ¡»ÒÂ˹èÍÂ(ÃÖ»èÒÇ) ÍÂèÒâ¡´à¤éÒ¹êÒ

»ÕµèÍæä»....¢ÍãËé·ÕèÃêÒ¡à»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁẺ¹Õé àËÅ×ÍÍÕ¡á¤è»Õà´ÕÂÇàͧ¹Ð

·ÕèàÃÒ¨Ò´éÒÂà¨Í¡Ò¹·Ø¡Çѹ à¤éÒäÁèÍÂÒ¡ãËé¶Ö§Çѹ¹Ñé¹àà¤Ô´¶Ö§·ÕèÃêÒ¡¹èÒ´Ù

áµèàÇÅÒ¹Ñé¹ÁѹÂѧäÁèÁÒ¶Ö§ àÃÒ·ÓÇѹ¹ÕéãËé´Õ·ÕèÊØ´´Õ¡èÒà¹êÍÐ

..........ÃêÒ¡·ÕèÃêÒ¡¹êÒ¤êÒ............¤Ô´¶Ö§¹êÒ...............

 

Amp * aoM.........ÃêÒ¡¡Ò¹µÅÍ´»ÒÂ

 

 

¹ 12 .. 2550 21:41:05
ѧդ鹵